Begroting 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

OZB niet-woningen Pagina 16

OZB niet-woningen

Dit taakveld bevat de onroerend zaakbelasting (OZB) op het eigendom en het gebruik door bedrijven van onroerende zaken anders dan woningen

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

De nieuwe ontwikkelingen worden toegelicht onder het kopje “Toelichting financiële bijstellingen”.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten OZB niet-woningenRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves185.678181.852190.515190.515190.515190.515

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Belastingen 183.152 181.852 190.515 190.515 190.515 190.515
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0 0 0
Overige baten 2.526 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves6.7959.6529.7659.7379.7259.725

Apparaatlasten 945 4.351 4.464 4.436 4.423 4.423
Inhuur 25 196 128 128 128 128
Overige apparaatslasten 30 153 150 150 150 150
Personeel 890 4.002 4.187 4.158 4.146 4.146
Interne resultaat 63 4 4 4 4 4
Interne resultaat 63 4 4 4 4 4
Programmalasten 5.787 5.297 5.297 5.297 5.297 5.297
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 17 0 0 0 0 0
Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Overige programmalasten 5.770 5.297 5.297 5.297 5.297 5.297
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 178.883 172.200 180.750 180.779 180.791 180.791
Saldo voor reserveringen 178.883 172.200 180.750 180.779 180.791 180.791
Saldo 178.883 172.200 180.750 180.779 180.791 180.791

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begroting 2019Begroting 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023
Voorjaarsnota 2019   176.901 180.766 180.766 180.766 180.766
Bijstellingen Begroting 2020 Categorie          
Bijstelling onroerend zaakbelasting Ramingsbijstelling onvermijdelijk -4.701 0 0 0 0
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen 0 -16 13 25 25
Begroting na wijzigingen   172.200 180.750 180.779 180.791 180.791

Toelichting financiële bijstellingen

Bijstelling onroerend zaakbelasting (OZB)

De landelijke afspraken uit het klimaatakkoord (onderdeel van het Nederlandse klimaatbeleid) hebben gevolgen voor de waardeontwikkeling van het havenindustrieel complex in Rotterdam. In 2019 leidt dit per saldo tot € 4,7 mln minder OZB-opbrengsten.

 

Diverse bijstellingen

Dit betreft mutaties van geringe omvang die niet nader worden toegelicht.

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de onroerend zaakbelasting (OZB) op het eigendom en het gebruik door bedrijven van onroerende zaken anders dan woningen. De uitvoeringskosten bevatten onder andere het taxeren en waarderen van niet-woningen, de heffing en inning van de OZB en het afhandelen van bezwaar en beroep. Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoort verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.