Begroting 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en beheer Pagina 24

Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en beheer

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het verbeteren van de kwaliteit van de ondergrond (bodemsanering)

Het voorkomen, weren en bestrijden van overlast door plaagdieren

Het vergroten van bewustwording en kennis over dierenwelzijn en het uitvoeren van de Nota Dierenwelzijn

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

In 2019 is de nota Dierenwelzijn geactualiseerd. Hoewel het beleid op hoofdlijnen ongewijzigd blijft, heeft deze herziening wel geleid tot een aantal accentverschillen en nieuwe acties. Zo zetten we de komende jaren meer in op bewust huisdierbezit, evenementen in parken en een afwegingskader voor overlastgevende dieren. Daarnaast zijn het actieplan rattenoverlast, de chip je kat- actie en het plan van aanpak agressieve honden een vast onderdeel geworden van het dierenwelzijnsbeleid.

We constateren een toename van bepaalde overlastgevende dieren die moeilijk tot niet te bestrijden zijn. Tegelijkertijd worden er in de landelijk politiek discussies gevoerd over het gebruik van verschillende bestrijdingsmiddelen. De mogelijke risico's voor Rotterdam zijn op dit moment moeilijk in te schatten. De ontwikkelingen worden nadrukkelijk gevolgd en trekken daarbij op met andere gemeenten.

Wat willen we bereiken

Nazorg bodemsanering

Plaagdierbeheersing

Dierenwelzijn

Wat gaan we daar voor doen

Nazorg bodemsanering

Plaagdierbeheersing

Dierenwelzijn

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en BeheerRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves483485492492492492

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 483 485 492 492 492 492
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves1.7691.8561.8861.8861.8851.885

Apparaatlasten 822 968 1.002 1.001 1.000 1.000
Inhuur 0 3 3 3 3 3
Overige apparaatslasten 61 36 31 31 30 30
Personeel 761 930 968 968 967 967
Interne resultaat 564 544 580 580 580 580
Interne resultaat 564 544 580 580 580 580
Programmalasten 383 344 304 304 304 304
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 343 331 291 291 291 291
Overige programmalasten 9 13 13 13 13 13
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 1 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 30 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -1.285 -1.370 -1.394 -1.394 -1.393 -1.393
Saldo voor reserveringen -1.285 -1.370 -1.394 -1.394 -1.393 -1.393
Saldo -1.285 -1.370 -1.394 -1.394 -1.393 -1.393

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begroting 2019Begroting 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023
Voorjaarsnota 2019   -1.557 -1.593 -1.593 -1.592 -1.592
Bijstellingen Begroting 2020 Categorie          
Doorbelasting overhead van projecten Technische wijzigingen 188 205 205 205 205
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen -1 -7 -7 -7 -7
Begroting na wijzigingen   -1.370 -1.394 -1.394 -1.393 -1.393

Toelichting financiële bijstellingen

Doorbelasting overhead van projecten

De toelichting op de bijstelling is opgenomen ondersamenvatting bijstellingen’.

 

Diverse bijstellingen

Dit betreft diverse kleine bijstellingen.

 

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu. Dit Rotterdamse taakveld heeft betrekking op de nazorg bodemsanering, plaagdierbeheersing en het dierenwelzijnsbeleid.