Begroting 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Riolering Pagina 28

Rotterdam, als grote stad in de delta, beheert en onderhoudt haar riolering en stedelijke watersysteem voortvarend om een gezonde en leefbare stad met droge voeten te blijven. Rotterdammers kunnen ondanks de al merkbare effecten van klimaatverandering daardoor vrij van gezondheidsrisico’s dicht op elkaar leven. Ze houden droge voeten en de economische bedrijvigheid in de stad gaat tijdens en na hevige neerslag gewoon door. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder "wat willen we bereiken" en "wat gaan we daarvoor doen" zijn nog actueel. De voorbereiding voor een nieuw Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) wordt gestart.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Gezonde en aantrekkelijke stad met een robuust stedelijk watersysteem

Rotterdam ontwikkelt zich door als een klimaat adaptieve deltastad

Wat gaan we daar voor doen

Gezonde en aantrekkelijke stad met een robuust stedelijk watersysteem

Rotterdam ontwikkelt zich door als een klimaat adaptieve deltastad

Effect indicatoren 201820192020202120222023
Collegetarget 10: Stijging van het percentage panden dat geen verhoogde kans op wateroverlast bij hevige regen heeft van 88% naar 90%. Streefwaarde   88% 88% 89% 90% 90%
Realisatie 88%          
Bron: Bluelabel (juli 2018), 12% van de panden heeft kans op overlast bij een hevige bui.
Het doel is de streefwaarde 90% begin 2022 te bereiken

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten RioleringRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves71.75174.44277.38981.10385.38390.219

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Belastingen 70.328 73.652 76.736 80.450 84.730 89.566
Overige opbrengsten derden 1.358 790 653 653 653 653
Overige baten 65 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves61.64658.18560.94461.81666.05470.903

Apparaatlasten 0 0 0 0 0 0
Inhuur 0 0 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 0 0 0 0 0 0
Personeel 0 0 0 0 0 0
Interne resultaat 15.841 12.083 14.979 14.590 14.590 14.590
Interne resultaat 15.841 12.083 14.979 14.590 14.590 14.590
Programmalasten 45.805 46.102 45.964 47.226 51.464 56.313
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 8.708 10.791 9.525 7.219 7.346 7.485
Kapitaallasten 6.449 6.127 6.549 7.286 7.182 7.055
Overige programmalasten 30.647 29.184 29.891 32.721 36.937 41.773
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 10.105 16.257 16.445 19.287 19.329 19.316
Saldo voor reserveringen 10.105 16.257 16.445 19.287 19.329 19.316
Saldo 10.105 16.257 16.445 19.287 19.329 19.316

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begroting 2019Begroting 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023
Voorjaarsnota 2019   11.722 12.769 13.134 13.188 13.188
Bijstellingen Begroting 2020 Categorie          
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Herallocatie budgetten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Rioolheffing Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Rotterdams Weerwoord Technische wijzigingen 0 -2.450 0 0 0
Verlaging omslagrente Technische wijzigingen 0 293 320 307 294
Doorbelasting overhead van projecten Technische wijzigingen 4.535 5.889 5.889 5.889 5.889
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen 0 -56 -56 -55 -55
Begroting na wijzigingen   16.257 16.445 19.287 19.329 19.316

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten

Als gevolg van het bijstellen van de kredieten zijn de kapitaallasten aangepast.

 

Herallocatie budgetten

Met deze saldoneutrale bijstelling worden de budgetten binnen het taakveld geheralloceerd.  

 

Rioolheffing

Op basis van de 8M-prognose van de Belastingdienst en de uitkomst van de woningvisie voor Rotterdam worden de te heffen eenheden voor de rioolheffing geactualiseerd. Daarnaast wordt ten gevolge van de besluitvorming bij de behandeling van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP-4) de extra tariefstijging van € 5 voor 2023 en verder in de begroting verwerkt.

 

Rotterdams Weerwoord

Voor de voorbereidingskosten is voor 2020 een budget toegekend van € 2,45 mln. Bij de 1e herziening is dit bedrag verantwoord onder taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie. Dit had taakveld Riolering moeten zijn. Met deze bijstelling wordt het budget naar de juiste taakveld gealloceerd.

 

Verlaging omslagrente

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,25% naar 2% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld (voor meer toelichting zie Grondslagen).

 

 

Doorbelasting overhead van projecten

De toelichting op de bijstelling is opgenomen onder ‘samenvatting bijstellingen’.

 

Diverse bijstellingen

Dit betreft diverse kleine bijstellingen.

 

Omschrijving taakveld

We willen de volgende effecten in de stad bereiken:

  • gezonde en aantrekkelijke stad met een robuust stedelijk watersysteem
  • herstellen van sponswerking van de stad op zowel openbaar als privaat terrein
  • voorkomen van ontwrichting door klimaatverandering

 

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke zorgplichten ten aanzien van afvalwater, hemelwater en grondwater:

  • inzameling en verwerking van hemelwater
  • inzameling en transport van huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater
  • voorkomen van grondwaterproblemen
  • bestrijding verontreiniging oppervlaktewater
  • baten rioolheffing via categorieën 2.2.1 (voor niet-woningen) en 2.2.2 (voor woningen)
  • kosten van de heffing en invordering van de rioolheffing