Begroting 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Bestuur - College Pagina 32

Bestuur - College

Doeltreffende en doelmatige uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en taken die voortvloeien uit wetten en regelingen van het Rijk en de provincie en tijdige en hoogwaardige verantwoording over de uitvoering. De gemeenteraad stelt als hoogste bestuursorgaan kaders vast die door het college van B&W worden uitgevoerd. Hierover legt het college verantwoording af, zodat de raad de naleving van de kaders kan controleren

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daar voor doen” zijn actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Wat willen we bereiken

Uitvoering in collegiaal bestuur

Wat gaan we daar voor doen

Uitvoering van besluiten en verantwoording

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Bestuur - CollegeRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves1.147724718717716714

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 4 0 0 0 0 0
Overige baten 1.143 724 718 717 716 714
Lasten exclusief reserves5.3115.2185.2635.2625.0985.096

Apparaatlasten 2.746 3.478 3.537 3.537 3.374 3.374
Inhuur 0 0 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 849 791 791 791 774 774
Personeel 1.898 2.687 2.746 2.746 2.600 2.600
Interne resultaat 11 9 9 9 9 9
Interne resultaat 11 9 9 9 9 9
Programmalasten 2.554 1.732 1.717 1.716 1.715 1.713
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 84 209 200 200 201 201
Overige programmalasten 2.461 1.523 1.517 1.516 1.514 1.512
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 9 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -4.164 -4.494 -4.544 -4.544 -4.382 -4.382
Saldo voor reserveringen -4.164 -4.494 -4.544 -4.544 -4.382 -4.382
Reserves-3932020202020

Onttrekking reserves 8 20 20 20 20 20
Toevoeging reserves 401 0 0 0 0 0
Saldo -4.557 -4.474 -4.524 -4.524 -4.362 -4.362

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begroting 2019Begroting 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023
Voorjaarsnota 2019   -4.474 -4.524 -4.524 -4.362 -4.362
Bijstellingen Begroting 2020 Categorie          
Verlaging omslagrente Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen 0 0 0 0 0
Begroting na wijzigingen   -4.474 -4.524 -4.524 -4.362 -4.362

Toelichting financiële bijstellingen

Verlaging omslagrente

De toelichting op de bijstelling is opgenomen onder ‘samenvatting bijstellingen’.

 

Diverse bijstellingen

Er is een aantal technische bijstellingen gedaan in de begroting 2019 en 2020 en verder. De voornaamste bijstelling heeft betrekking op de samenvoeging van de voorziening pensioenen bestuurders en voorziening pensioenen gebieden. Dit is gedaan om in de administratieve verwerking een efficiencyvoordeel te behalen.

Omschrijving taakveld

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van Rotterdam.