Begroting 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME Pagina 41

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het bieden van een laagdrempelig aanbod van educatie, recreatie en expertise op gebied van natuur en milieu

Groeninitiatieven vanuit de samenleving op het gebied van natuur- en milieueducatie

Vitale speeltuinen, verspreid over de stad

Vitale scoutingverenigingen met een attractief aanbod en deskundige leiding

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Per 1 januari 2019 is de verzelfstandigde stichting Natuurstad Rotterdam van start gegaan. Bij deze stichting zijn de taken rond kinderboerderijen en natuur- en milieueducatie ondergebracht, die tot en met 2018 door de gemeente werden uitgevoerd.

 

In 2019 is het Actieprogramma Verenigingen vastgesteld, waarin acties zijn opgenomen om scoutingverenigingen vitaler en toekomstbestendig te maken. Voor speeltuinen worden deze acties eind 2019 opgenomen in een notitie speeltuinen.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Het bieden van een laagdrempelig aanbod van educatie, recreatie en expertise op gebied van natuur en milieu

Groeninitiatieven vanuit de samenleving

Vitale speeltuinen, verspreid over de stad welke een rol vervullen in de wijk en veilig spelen voor kinderen mogelijk maken

Vitale scoutingverenigingen met een attractief aanboden deskundige leiding

Wat gaan we daar voor doen

Het bieden van een laagdrempelig aanbod van voorzieningen, recreatie, educatie en expertise op gebied van natuur en milieu

Groeninitiatieven vanuit de samenleving

Vitale speeltuinen, verspreid over de stad welke een rol vervullen in de wijk en veilig spelen voor kinderen mogelijk maken

Vitale scoutingverenigingen met een attractief aanbod en deskundige leiding

Effect indicatoren 201820192020202120222023
Aantal vitale speeltuinen Streefwaarde   26 39 52 52 52
Realisatie 26 36        
Vitaliteit scouting* Streefwaarde   PM PM PM PM PM
Realisatie            
* Nulmeting vindt plaats in 2020 in het kader van de uitvoering van het Actieprogramma Verenigingen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NMERealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves2.3252.2302.2042.2042.2042.204

Bijdragen rijk en medeoverheden 4 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 2.321 2.230 2.204 2.204 2.204 2.204
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves15.07118.84718.76618.69118.69118.691

Apparaatlasten 4.575 814 806 806 806 806
Inhuur 227 143 148 148 148 148
Overige apparaatslasten 192 14 14 14 14 14
Personeel 4.157 658 645 645 645 645
Interne resultaat 1.815 728 737 737 737 737
Interne resultaat 1.815 728 737 737 737 737
Programmalasten 8.681 17.305 17.223 17.148 17.148 17.148
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.492 2.132 1.720 1.645 1.645 1.645
Overige programmalasten 851 1.000 1.015 1.015 1.015 1.015
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 5.337 14.173 14.488 14.488 14.488 14.488
Saldo voor vpb en reserveringen -12.746 -16.618 -16.562 -16.487 -16.487 -16.487
Saldo voor reserveringen -12.746 -16.618 -16.562 -16.487 -16.487 -16.487
Reserves0-5750000

Toevoeging reserves 0 575 0 0 0 0
Saldo -12.746 -17.193 -16.562 -16.487 -16.487 -16.487

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begroting 2019Begroting 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023
Voorjaarsnota 2019   -17.193 -16.514 -16.439 -16.439 -16.439
Bijstellingen Begroting 2020 Categorie          
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen 0 -48 -48 -48 -48
Begroting na wijzigingen   -17.193 -16.562 -16.487 -16.487 -16.487

Toelichting financiële bijstellingen

Diverse bijstellingen

Dit betreft diverse budgetverschuivingen van beperkte omvang.

Omschrijving taakveld

Het college staat voor het betrekken van Rotterdammers bij duurzaamheid en het bevorderen van een duurzame en gezonde levensstijl met behulp van een laagdrempelig aanbod van educatie, recreatie en participatie op het gebied van natuur en milieu. Verder staat het college voor een aanbod aan recreatieve voorzieningen, verspreid over de stad zoals speeltuinen en scouting verenigingen. Verder exploiteert de gemeente het Recreatieoord Hoek van Holland.