Begroting 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Overhead - Activering Overhead Pagina 64

Overhead - Activering Overhead

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Investeringsprojecten worden geactiveerd inclusief de overhead kosten. Dat is in lijn met de voorschriften voor integrale kostentoerekening. Door het activeren van de overheadkosten ontstaat dekking in de exploitatie. Deze dekking wordt onder dit taakveld gepresenteerd

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Dit betreft een nieuw taakveld ten behoeve van een zuivere presentatie van de lasten voor overhead.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Overhead - Activering OverheadRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Lasten exclusief reserves0-17.877-19.281-19.224-19.207-19.504

Interne resultaat 0 -17.877 -19.281 -19.224 -19.207 -19.504
Interne resultaat 0 -17.877 -19.281 -19.224 -19.207 -19.504
Saldo voor vpb en reserveringen 0 17.877 19.281 19.224 19.207 19.504
Saldo voor reserveringen 0 17.877 19.281 19.224 19.207 19.504
Saldo 0 17.877 19.281 19.224 19.207 19.504

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begroting 2019Begroting 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023
Voorjaarsnota 2019   0 0 0 0 0
Bijstellingen Begroting 2020 Categorie          
Doorbelasting overhead van projecten Technische wijzigingen 17.877 19.281 19.224 19.207 19.504
Begroting na wijzigingen   17.877 19.281 19.224 19.207 19.504

Toelichting financiële bijstellingen

Doorbelasting overhead van projecten

Bij investeringsprojecten wordt de overheadcomponent geactiveerd (opgenomen op de balans). Door deze kosten te activeren ontstaat dekking in de exploitatie. Voorheen kwam deze dekking terecht op de taakvelden waar de investeringsprojecten onder vielen. Deze dekking wordt (met terugwerkende kracht) vanaf begrotingsjaar 2019 gepresenteerd op het nieuwe taakveld ‘Activering overhead’ binnen het programma Overhead. Deze wijziging heeft geen effect op het saldo van baten en lasten, het betreft een verschuiving tussen taakvelden. Daarnaast heeft deze wijziging in de systematiek effect op projecten waarbij meerdere taakvelden betrokken zijn. De opslag voor overhead in het uurtarief wordt in vervolg niet meer tussen taakvelden over en weer in rekening gebracht.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Niet van toepassing.