Begroting 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving Pagina 74

Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het realiseren van de energietransitie (gezamenlijk met alle betrokken partijen in en rondom de stad) om te voldoen aan doelen van Parijsakkoord en economische kansen worden benut

Een betere luchtkwaliteit

Regisseren van het stimuleren van circulariteit in het grondstoffengebruik binnen de stad (verminderen gebruik grondstoffen, hergebruik en recyclen van afval)

Het realiseren van een klimaatadaptieve stad

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Tijdens de Europese Top van 20 juni 2019 heeft de Europese Raad zijn strategische agenda voor 2019-2024 gepresenteerd. Er zijn sterke aanknopingspunten voor de gemeente met de Europese agenda. De nieuwe Europese Commissie, die vanaf 1 november 2019 zal aantreden, komt met een definitief werkprogramma voor de vijfjarige termijn en voor het eerste jaar. Deze agenda’s worden getoetst aan de doelstellingen in het taakveld Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving. Op basis hiervan wordt voor het taakveld een EU werkprogramma opgesteld. Hierin wordt opgenomen voor welke opgave Europese middelen beschikbaar zijn en welke invloed huidige en toekomstige Europese regelgeving heeft op het bereiken van de doelstellingen.

De ontwikkelingen specifiek voor Milieubeheer zijn verwerkt onder Wat gaan we daarvoor doen.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Effect indicatoren 201820192020202120222023
Collegetarget 1: De stijging van de CO2-uitstoot wordt in deze collegeperiode omgebogen naar een dalende trend die leidt tot 49% CO2-reductie in 2030, gemeten t.o.v. het jaar 1990. Streefwaarde niet >32,2 Mton niet >32,2 Mton niet >32,2 Mton <32,2 Mton    
Realisatie Eind november 2019 bekend N.v.t. (jaarrapportage)        
Collegetarget 2: Vanaf 2020 zijn er geen straten meer waar de Europese gezondheidsnorm voor NO2 wordt overschreden. Ook na 2020 blijven we werken aan het verder verbeteren van de luchtkwaliteit.              
Jaargemiddelde* Streefwaarde 16 12 8 0    
Realisatie

Eind november

2019

bekend

n.v.t.(jaarrapportage)        
Uurgemiddelde** Streefwaarde 0 0 0 0    
Realisatie 0          
* Betreft het aantal toetspunten > NO2 40 μg/m3 (jaargemiddelde gebaseerd op NSL voorgaande jaar)
** Betreft het aantal meetstations met >18 keer per jaar overschrijding NO2 200μg/m3 (uurgemiddelde, gebaseerd op jaarverslag DCMR)
Meerdere ambities uit het coalitieakkoord worden hier samengevoegd onder  collegetarget 1. Verduurzamen gebeurt door en kan ook gemeten worden via een slimme keuze voor een combinatie van maatregelen: aardgasvrij maken (of daarop voor te bereiden), voorzien van eigen energie opwek en/of -opslag, kostenefficiënt te isoleren/renoveren, materiaal circulair inzetten, energiegebruik van bewoners veranderen, woningen voorzien van oplaadfaciliteiten voor elektrisch vervoer, huizen klimaatbestendiger maken (bv groene daken, ontstenen van tuinen, wateropvang en hittestress maatregelen).
 

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhavingRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves1.6042.5160000

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.084 2.064 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 541 453 0 0 0 0
Overige baten -21 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves39.27443.83566.12651.52843.83221.401

Apparaatlasten 0 2.127 3.967 3.967 3.967 3.967
Inhuur 0 0 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 0 17 28 28 28 28
Personeel 0 2.110 3.939 3.939 3.939 3.939
Interne resultaat 12.201 7.537 7.336 7.280 7.252 7.252
Interne resultaat 12.201 7.537 7.336 7.280 7.252 7.252
Programmalasten 27.073 34.170 54.822 40.280 32.613 10.181
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 24.558 13.202 35.696 21.105 13.828 -8.642
Kapitaallasten 544 558 553 688 735 774
Overige programmalasten 101 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 1.871 20.411 18.574 18.488 18.049 18.049
Saldo voor vpb en reserveringen -37.670 -41.318 -66.126 -51.528 -43.832 -21.401
Saldo voor reserveringen -37.670 -41.318 -66.126 -51.528 -43.832 -21.401
Reserves11.7865.22226.75520.46414.7461.616

Onttrekking reserves 12.119 14.248 37.742 22.464 14.746 1.616
Toevoeging reserves 1.586 45.185 34.969 3.160 3.870 0
Vrijval Reserves 1.252 36.159 23.983 1.160 3.870 0
Saldo -25.884 -36.096 -39.370 -31.064 -29.086 -19.785

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begroting 2019Begroting 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023
Voorjaarsnota 2019   -32.045 -34.586 -35.328 -33.381 -34.081
Bijstellingen Begroting 2020 Categorie          
C2 Deponie Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 900 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Duurzaam Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Rotterdam Climate Proof (RCP) Groene Daken Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) Resilient Peperklip Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) Energietransitie en Bestemmingsreserve Energietransitie Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) Voorbereiding Energietransitiefonds Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Energietransitie - Bijstelling verdeling middelen energietransitie Reserves 0 0 0 0 0
Taakmutaties Gemeentefonds Aardgasvrije wijken Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Bijstelling verdeling middelen energietransitie Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Bodem Reserves -9.026 -8.986 0 0 0
Taakmutaties Gemeentefonds Samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit Reserves 0 0 0 0 0
Diverse bijstellingen reserves Reserves 0 0 0 0 0
Doorbelasting overhead van projecten Technische wijzigingen 3.547 3.447 3.421 3.408 3.408
Actualisatie personele budgetten Technische wijzigingen 569 594 594 594 594
Terugdraaien intensiveringen coalitieakkoord Technische wijzigingen 0 0 0 0 10.000
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen -41 161 250 293 294
Begroting na wijzigingen   -36.096 -39.370 -31.064 -29.086 -19.785

Toelichting financiële bijstellingen

C2 Deponie
De gemeente heeft het beheer en nazorg van het depot per 1 januari 2019 overgedragen aan de Provincie Zuid Holland. Daarbij is gelijktijdig de eindafrekening opgemaakt van het nazorgfonds van de provincie. Als gevolg van deze eindafrekening vloeit een bedrag van € 900 terug naar de gemeente.

 

Bestemmingsreserve Duurzaam

Door exogene factoren vertraagt het realiseren van het Zon-Icoon. De verwachting is dat in 2020 het traject met de verschillende belanghebbenden naar tevredenheid is afgerond en tot realisatie inclusief bijbehorende kosten overgegaan kan worden. Hierdoor verschuift een bedrag van € 743 naar 2020 en verder.

 

Bestemmingsreserve Rotterdam Climate Proof (RCP) Groene Daken

Het lastenbudget en de financiering vanuit de bestemmingsreserve RCP Groene Daken is met € 20 naar boven bijgesteld voor 2020 en met € 192 voor 2021.

 

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) Resilient Peperklip

Voor het project een toekomstbestendige peperklip was in eerste instantie geld gereserveerd vanuit het IFR, dit is komen te vervallen en er is nu budget toegekend vanuit het GO Fonds. Op verzoek van de fondsbeheerder IFR wordt de reserve in IFR teruggeboekt. De verwerking in het GO fonds volgt nadat de beschikking is aangemaakt. De verwerking voor onttrekking uit het GO fonds zal voor 2019 in de 10-maandsrapportage worden doorgevoerd en voor 2020-2023 in de 1e Herziening 2020.

 

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) Energietransitie en Bestemmingsreserve Energietransitie

De bestemmingsreserve IFR Energietransitie is onderdeel van het IFR en bedoeld om de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de energietransitie zichtbaar te maken. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld als lening vooruitlopend op de verkoop van Eneco. De middelen zijn grotendeels overgeheveld naar de bestemmingsreserve Energietransitie op basis van de goedgekeurde projectplannen en blijven voor het restant binnen het IFR gereserveerd voor de energietransitie en daarmee hier zichtbaar. 

 

De bestemmingsreserve Energietransitie dient ter dekking van de exploitatielasten voor de energietransitie. De besteding van de middelen wordt getoetst aan een afwegingskader. Jaarlijks wordt een begrotingsvoorstel opgesteld om optimaal in te spelen op externe ontwikkelingen en nieuwe (technologische en wettelijke) mogelijkheden. De bestemmingsreserve wordt in eerste instantie gevuld vanuit een lening uit het IFR vooruitlopend op de verkoop van Eneco voor de jaren 2019 en 2020. De middelen voor 2019 tot en met 2022 blijven deels binnen het IFR gereserveerd voor de energietransitie. 

 

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) Voorbereiding Energietransitiefonds

In 2019 wordt het opzetten van het Energietransitiefonds voorbereid. De daadwerkelijke oprichting van het fonds inclusief het voornaamste deel van de bijbehorende kosten zal in het boekjaar 2020 vallen. Om die reden wordt verzocht de middelen (€ 300) door te schuiven naar 2020.

 

Bestemmingsreserve Energietransitie - Bijstelling verdeling middelen Energietransitie

De bijstelling op de bestemmingsreserve betreft de toedeling van de energietransitiemiddelen voor de goedgekeurde projecten in 2019 en 2020. In de paragraaf Energietransitie wordt de inzet van deze middelen in zijn geheel toegelicht.

 

Taakmutaties Gemeentefonds Aardgasvrije wijken

In de decembercirculaire 2018 heeft het Rijk een doeluitkering van € 4,372 mln beschikt voor het aardgasvrij maken van de wijk Pendrecht. De regelingen voor het aardgasvrij maken van de wijk Pendrecht zijn in 2019 opgezet. De kosten voor het aardgasvrij maken van de wijk zullen vanaf 2020 gemaakt worden. De verwachting is € 2 mln in 2020 en € 2,4 mln in 2021.

 

Bestemmingsreserve Bodem

Binnen de bestemmingsreserve Bodem zijn een aantal mutaties doorgevoerd. Dit zijn:

  • Bodem: Vanuit het Gemeentefonds / Taakmutaties wordt voor de jaren 2019 en 2020 € 9 mln toegevoegd aan de bestemmingsreserve Bodem. Op concernniveau is dit een mutatie tussen het programma Stedelijke inrichting en ontwikkeling en het programma Algemene middelen en heeft dit een saldoneutraal effect .
  • Bodem Gebiedsgericht Beheer: Op 18 december 2018 heeft het college besloten tot het starten van de gebiedsgerichte aanpak van bodem en grondwater in de Botlek. De eerste bedrijven hebben al interesse getoond in een mogelijke deelname. Mede hierdoor worden de werkzaamheden dit jaar geïntensiveerd. Dit heeft tot gevolg dat het lastenbudget en de dekking uit de bestemmingsreserve Bodem Gebiedsgericht Beheer in de begroting worden bijgesteld (€ 353).
  • Bodem Spoed: Op basis van de huidige inzichten zijn aanzienlijk minder materiële lasten gemaakt dan begroot. Naast een lastenbudget voor onderzoek is ook een lastenbudget voor sanering begroot. De omvang van (noodzakelijke) saneringen loopt achter op de begroting. De begroting 2019 wordt hierop bijgesteld door het lastenbudget en de dekking uit de bestemmingsreserve Bodem Spoed met € 3,7 mln te verlagen. Het programma loopt door tot en met 2020.
  • Bodem Gasfabrieken: Het lastenbudget en de dekking uit de bestemmingsreserve Bodem Gasfabrieken worden in de begroting 2019 met € 5,3 mln naar beneden bijgesteld. De reden voor deze bijstelling is dat sanering van het kerngebied Keilehaven nog niet plaats kan vinden. Afspraken met Stedin over de locatie moeten uiteindelijk leiden tot toegang en aanpak van het kerngebied. De prognose voor 2020 en verder is minder zeker. De begroting is voor die jaren niet bijgesteld. Op het moment dat de sanering van het kerngebied van de gasfabriek Keilehaven kan starten, wordt dit in de begroting verwerkt.

 

Taakmutaties Gemeentefonds Samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit

In de decembercirculaire 2018 heeft het Rijk in totaal € 6,1 mln voor het Samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit toegekend. Hiervoor is een bestemmingsvoorstel gedaan die bij de Voorjaarsnota 2019 is vastgesteld. De begroting wordt hierop bijgesteld. Binnen het taakveld Milieubeheer, Duurzaam, bodem, geluid en handhaving is € 5,9 mln over de jaren 2019 tot en met 2021 begroot. De resterende € 200 is binnen het programma Verkeer en Vervoer begroot.

 

Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit

In 2019 en 2020 worden maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit in Rotterdam uitgevoerd waarvoor het lastenbudget en de dekking uit de bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit niet eerder in de begroting zijn verwerkt. De begroting wordt hierop bijgesteld (€ 287 in 2019  en € 1 mln in 2020).

 

Diverse bijstellingen bestemmingsreserves

In de decembercirculaire 2018 heeft het Rijk budgetten toegekend voor de implementatie van de  Europese Energie-Efficiency richtlijn (EED) en de informatieplicht Energiebesparende Maatregelen. Hiervoor zijn bestemmingsvoorstellen gedaan die bij de Voorjaarsnota 2019 zijn vastgesteld. De begroting wordt hierop bijgesteld. In 2019 is € 110 toegekend voor EED en € 79 voor informatieplicht Energiebesparende Maatregelen.

Daarnaast zijn lasten voor de uitvoering van de Omgevingswet en dekking uit de bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds Transitiekosten Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) niet eerder in de begroting verwerkt. De begroting wordt hierop bijgesteld (€ 200).

 

Doorbelasting overhead van projecten

De toelichting op de bijstelling is opgenomen onder ‘samenvatting bijstellingen'.

 

Actualisatie personele budgetten

Voor de jaren 2019 tot en met 2023 zijn de personele budgetten geactualiseerd. Dit leidt tot technische bijstellingen in de inhuur, overhead en personeelslasten. Deze mutaties hebben een budgettaire neutraal effect op verschillende taakvelden.

 

Terugdraaien intensiveringen coalitieakkoord

In de Voorjaarsnota 2019 is besloten om de intensiveringen uit het coalitieakkoord voor jaarschijf 2023 terug te draaien. Dit betreft het terugdraaien van de intensivering Energietransitie. De toelichting op de bijstelling is opgenomen onder ‘samenvatting bijstellingen'

 

Diverse bijstellingen

In het kader van de oprichting van de afdeling Duurzaamheid wordt met deze wijziging de formatie van de nieuw opgerichte afdeling opgevoerd. Dit is budgetneutraal binnen het taakveld. Daarnaast is vanuit de intensivering Ondermijning budget overgeheveld vanuit het taakveld Openbare orde en veiligheid naar het taakveld Milieubeheer, Duurzaam, bodem, geluid en handhaving (€ 41). De verantwoording van de activiteit is overeenkomstig de richtlijnen met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Restant in 2020 en verder wordt veroorzaakt door de verlaging omslagrente (€ 26). Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,25% naar 2% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld (voor meer toelichting zie Grondslagen).

Omschrijving taakveld en vervolg taakvelddoelstellingen

Vervolg taakvelddoelstellingen

  • verminderen van geluidsoverlast
  • een betere regie op het gebruik van de ondergrond
  • een adequaat extern veiligheidsniveau voor alle inwoners
  • verduurzaming van de gemeentelijke bedrijfsvoering en verduurzaming gemeentelijk vastgoed

 

Omschrijving taakveld

Nederland moet in 2050 een land zijn zonder CO2 uitstoot en met een volledig circulaire economie. Daar moet nu mee begonnen worden. Ook Rotterdam heeft hierin een belangrijke opgave. Prioriteit ligt daarom bij de uitvoering en ondersteuning van activiteiten voor het realiseren van de energietransitie in gebouwde omgeving en mobiliteit, de omslag naar een circulaire economie, het verbeteren van de luchtkwaliteit, vergroting van de veerkracht van de stad, in combinatie met de vergroening, waterveiligheid en transformatie naar een nieuwe duurzame economie.

We zetten in op een fijne woon- en leefomgeving voor alle Rotterdammers: schoner, groener en gezonder. In het taakveld Milieubeheer wordt ingezet op maatregelen die de energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, schone lucht, minder geluidsoverlast en schonere en veiliger bodems bevorderen en zo een bijdrage leveren aan een rijke en stabiele biosfeer en daarmee aan een aantrekkelijke leefomgeving. Dit vergt vooral  focus op anders werken: die keuzes krijgen waarde als we ze omzetten in kansen door integraler en slimmer te weken. Dus zetten we de energietransitie in als vliegwiel voor duurzame bedrijvigheid, voor nieuwe werkgelegenheid en het aantrekkelijker maken van woningen en wijken.