Begroting 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Openbaar vervoer Pagina 79

Een goede integratie van de OV-netwerken in reisketens en systemen/diensten bij voorkeur in makkelijke combinaties met voetgangers en fietsverkeer

Een betere verbinding tussen de OV-netwerken Rotterdam Noord en Zuid en een betere ontsluiting van de rivieroevers

Een goede toegankelijkheid van de OV-netwerken voor ouderen en minder-validen

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Effect indicatoren 201820192020202120222023
Groei OV gebruik Streefwaarde   In ontwikkeling
Realisatie            

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Openbaar vervoerRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves50.75946.19241.0677.0838989

Bijdragen rijk en medeoverheden 52 46.000 40.954 6.971 0 0
Overige opbrengsten derden 45.740 192 112 112 89 89
Overige baten 4.967 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves59.04554.07460.99846.92520.77911.568

Interne resultaat 7.320 2.560 2.621 2.599 2.589 2.589
Interne resultaat 7.320 2.560 2.621 2.599 2.589 2.589
Programmalasten 51.726 51.514 58.376 44.325 18.190 8.980
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 52.030 50.608 57.358 43.597 17.522 8.324
Kapitaallasten 355 422 496 547 537 525
Overige programmalasten -1.154 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 494 484 522 181 131 131
Saldo voor vpb en reserveringen -8.286 -7.883 -19.931 -39.841 -20.689 -11.479
Saldo voor reserveringen -8.286 -7.883 -19.931 -39.841 -20.689 -11.479
Reserves31388112.77332.62113.3024.090

Onttrekking reserves 313 881 12.773 32.621 13.640 4.500
Toevoeging reserves 0 0 0 0 338 410
Saldo -7.973 -7.001 -7.157 -7.221 -7.388 -7.389

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begroting 2019Begroting 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023
Voorjaarsnota 2019   -8.206 -8.451 -8.536 -8.712 -8.712
Bijstellingen Begroting 2020 Categorie          
Subsidies Provincie Zuid-Holland aan Metro aan Zee en MRDH Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam - Hoekse lijn Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam - Buitenruimte Hoek van Holland strand Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve nachtmetro Reserves 0 0 0 0 0
Doorbelasting overhead van projecten Technische wijzigingen 1.205 1.233 1.223 1.218 1.218
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen 0 60 92 107 105
Begroting na wijzigingen   -7.001 -7.157 -7.221 -7.388 -7.389
             

Toelichting financiële bijstellingen

Subsidies Provincie Zuid-Holland aan Metro aan Zee en MRDH

Door de Provincie Zuid-Holland is een subsidie toegekend aan het project Metro aan Zee (Verlenging Hoekse Lijn) van € 15,1 mln. Daarnaast is de subsidiebijdrage van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag conform de vaststellingsovereenkomst opgehoogd. Met deze begrotingswijziging wordt de bijdrage en de hieraan gerelateerde lasten in de meerjarenbegroting verwerkt.

 

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam - Hoekse lijn

In het coalitieakkoord zijn middelen toegekend aan de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam ter dekking van de gemeentelijke bijdrage van € 35 mln aan het project Hoekse Lijn. De financiële uitwerking is nu geconcretiseerd, de middelen zijn eerder benodigd dan verwacht. Op basis hiervan wordt de begroting geactualiseerd. Daarnaast is in 2019 een dividenduitkering van € 27,5 mln ontvangen van RET NV. Op grond van de vaststellingsovereenkomst wordt deze dividenduitkering ingezet als bijdrage aan het project. Met beide mutaties worden de meerjarige lasten en baten van het project Hoekse Lijn conform de vaststellingsovereenkomst in de begroting verwerkt.

 

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam - Buitenruimte Hoek van Holland strand

Als gevolg van de actualisatie van het bestedingsplan Hoek van Holland Strand is het lastenbudget en de financiering uit de bestemmingreserve Investeringsfonds Rotterdam met € 848 verlaagd in 2019.

 

Bestemmingsreserve Nachtmetro

Voor de verlenging van de pilot nachtmetro is in 2019 het lastenbudget en de financiering uit de bestemmingsreserve Nachtmetro met een bedrag van € 248 verhoogd. De verlenging houdt in dat de nachtmetro ook in 2019 circa 1 uur langer zal doorrijden in de nacht van vrijdag op zaterdag en in de nacht van zaterdag op zondag.

 

 

Doorbelasting overhead van projecten

De toelichting op de bijstelling is opgenomen onder samenvatting bijstellingen'.

 

Diverse bijstellingen

Het betreft budgetoverhevelingen en correcties van diverse budgetten.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Rotterdam werkt aan verkeer ten dienste van een gezonde, economisch sterke en aantrekkelijke stad. De veranderingen in het totale mobiliteitsnetwerk van Rotterdam staan in het teken van klimaatdoelstellingen, schonere lucht, groei van de stad, ondernemen en meer ruimte voor prettig ontmoeten. Met als doel dat elke bewoner of bezoeker zich in Rotterdam emissieloos, snel, veilig, prettig en betaalbaar kan verplaatsen.

Rotterdam is een stad op twee oevers. De verbindingen daartussen zijn cruciaal. Het vernieuwen en uitbreiden van deze verbindingen, voor fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en andere mobiliteitsdiensten en het optimaliseren van de verbindingen voor de auto, vormen een speerpunt in deze bestuursperiode.

In de metropoolregio Rotterdam Den Haag is de MRDH de concessieverlener en netwerkbeheerder voor het openbaar vervoer. De gemeente creëert een meerwaarde in het gebruik dat Rotterdammers kunnen maken van het openbaar vervoer. Zo houden we het openbaar vervoer voor ouderen gratis. De gemeente ondersteunt de ontwikkeling van het netwerk voor personenvervoer over water. Beleid en studies naar de ontwikkeling van het openbaar vervoer-netwerk en maatregelen om de toegankelijkheid voor voetgangers en fietsers van OV-opstappunten te verbeteren, zijn ondergebracht in taakveld 2.1 b Verkeer en Vervoer Ontwikkeling.