Begroting 2021 en Tweede Herziening 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Afval - Grondstoffen Pagina 23

De gebruikers van de stad in staat stellen om gescheiden en verantwoord afval als grondstof aan te bieden, door professionele oplossingen in te zetten passend bij het gebied.

De Grondstoffennota en het programma Rotterdam Circulair zijn separaat vastgesteld en bevatten aanvullende kaders en maatregelen voor de periode 2019-2022.

De effecten van de coronacrisis zijn terug te zien in de cijfers van het aangeboden huisvuil. In vergelijking met 2019 is er gedurende 2020 (t/m augustus) een toename zichtbaar van 8% restafval vanaf het moment dat het coronavirus om zich heen greep. Tijdens de piek van de coronacrisis was dat 10%. Ook de hoeveelheid aangeboden grofvuil is toegenomen met bijna 40%. Andere afvalstromen namen eveneens toe waaronder glas met bijna 20% en groente-, fruit- en tuinafval met 8%. De afvaltoename is merkbaar door de toegenomen hoeveelheid ingezameld afval, het aantal gemaakte grofvuilafspraken, de grote drukte bij de milieuparken, maar helaas ook door het aantal naastplaatsingen in bepaalde gebieden en meer meldingen daarover.

Deze effecten hebben een negatief (opwaarts) effect op de hoeveelheid afval per inwoner per jaar, terwijl dit de afgelopen jaren juist gestaag zakt. Over de ontwikkeling van de hoeveelheid afval per inwoner per jaar is de gemeenteraad medio 2020 geïnformeerd via de voortgangsrapportage Grondstoffennota (20bb9330).

De toename van het afval zal ook financieel doorwerken doordat er over een grotere hoeveelheid afval afvalbelasting en verwerkingskosten betaald moet worden. De hogere kosten hiervoor worden voor 2020 geschat op € 3,0 mln. Omdat mogelijk compensatie voor (een deel van) deze kosten wordt ontvangen, is het financiële effect niet verwerkt in de begroting van 2020. Een ander financieel gevolg van de coronacrisis is dat bedrijven die aangeslagen worden voor bedrijfsreingingsrecht voor de periode dat zij verplicht gesloten dienden te zijn niet zullen worden aangeslagen.

In 2020 wordt het proces afgesloten waarbij de activiteiten van de Piekfijnketen over worden gedaan aan marktpartij 'Het Goed'. Deze overgang is per 1 september afgerond.

Ondanks het coronavirus gaat de uitvoering van het programma Circulair, de Grondstoffennota en het programma Naastplaatsingen door. Echter, de geplande uitvoering van verschillende projecten is soms ernstig bemoeilijkt door de getroffen maatregelen om de coronacrisis in te perken. Vanzelfsprekend gold (en geldt) het adagium 'veiligheid boven alles'. Vanaf het moment dat de maatregelen zijn versoepeld wordt gewerkt via gewijzigde planningen, vernieuwende communicatielijnen en nieuwe vormen van afstemming met bewoners om de dienstverlening waar mogelijk weer (opnieuw) invulling te geven. Voor de verschillende programma's zijn diverse voortgangsrapportages aan de gemeenteraad gestuurd waarin per programma en project wordt ingegaan op de voortgang en de behaalde resultaten. Begin volgend jaar wordt een evaluatie- / voortgangsdocument opgesteld voor de nota 'Van Zooi naar Mooi' waarna deze wordt toegezonden aan de gemeenteraad.

Ontwikkelingen 2021-2024

Opt-in
Eind 2019 heeft de gemeenteraad het opt-in systeem vastgesteld en aangenomen. Hierna is de gemeente Rotterdam in een juridische procedure gekomen met de branche van uitgevers van reclamefolders over de wijze en het tijdspad van het invoeren van het opt-in systeem. De gemeente is in hoger beroep gegaan tegen het uitstel. De verwachting is dat er in oktober 2020 een eind uitspraak volgt. Het hoger beroep is bepalend voor de voortgang en het behalen van resultaten met de grondstof oud papier in het restmateriaal.

 

Meerjarige effecten meer afval
Gedurende 2021 zal mogelijk een structureel opwaarts effect op de inzamelkosten zichtbaar worden. De kans is reëel dat er blijvend meer thuisgewerkt wordt en meer afval wordt aangeboden door huishoudens. Er spelen vele ontwikkelingen op de totale afvalmarkt, waarvan het effect op dit moment onduidelijk is. Verwerkers hebben ook last van de coronacrisis doordat zij hun eigen afzetmogelijkheden zien afnemen. Hierdoor blijven zij zelf met voorraden zitten.

De grotere hoeveelheid aangeboden afval heeft een negatief (opwaarts) effect op de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar, terwijl deze indicator de afgelopen jaren juist gestaag zakt. De gevolgen voor het scheidingspercentage, dat de afgelopen jaren een gunstige opwaartse ontwikkeling liet zien, zijn niet bekend. Over de ontwikkeling van de hoeveelheid afval per inwoner per jaar en het scheidingspercentage wordt de raad geïnformeerd via de voortgangsrapportages Grondstoffennota.

Omdat het op dit moment nog te vroeg is om (meerjarige) aannames te doen over de hoeveelheden afval, is hier in het tarief voor de afvalstoffenheffing 2021 geen rekening mee gehouden. In het tarief wordt uitgegaan van de ambitieniveau van 2020 voor de hoogte van de verwerkingskosten van 2021.

 

Verhouding afval door huishoudens / bedrijven
Vanaf deze begroting wordt rekening gehouden met het financieel effect van de gewijzigde verhoudingen van het aangeboden afval tussen huishoudens en bedrijven. De totale inzamelkosten werden tot en met de tarieven van 2020 voor 93% toegerekend aan huishoudelijk afval en voor 7% aan bedrijfsafval. Door het afnemen van het aantal klanten voor bedrijfsafval is bij de bepaling van de afvalstoffenheffing 2021 uitgegaan van de verhouding 94% - 6%.

 

Vergoeding kunststof verpakkingsafval
De afgelopen maanden is er landelijk door verschillende partijen onderhandeld met het verpakkende bedrijfsleven (Afvalfonds Verpakkingen) over de hoogte van de vergoedingen voor de gescheiden inzameling en recycling van kunststof verpakkingsafval (PMD). Rotterdam is per eind 2019 overgegaan op de nascheiding van PMD. De vergoeding voor bronscheiding is hiermee komen te vervallen. Met het Afvalfonds is nu overeengekomen dat ook bij nascheiding compensatie wordt ontvangen voor het inzamelen van de kunststoffen als onderdeel van het restafval. De afspraken zijn nu gemaakt voor 2021 waarna deze geëvalueerd zullen worden. De ervaringen hiermee worden meegenomen in de gesprekken over nieuwe afspraken voor 2022 e.v.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren
Prestatie-indicatoren

Streefwaarde CROW-score

per eind 2020

2019*2020202120222023
Naastplaatsingen 80% niveau  A+ en A 80% N.t.b. N.t.b. N.t.b. N.t.b.
waarbij 50% op niveau A+ 41%        

Toelichting indicatoren

* Dit betreft de realisatie van de indicator per eind 2019.

In de loop van 2019 is na onder meer een onderzoek van OBI en op basis van een CROW-nulmeting een indicator naastplaatsingen bepaald:

 1. Ten minste 80% van de containers scoort een A+ of A als CROW-score
 2. Waarvan ten minste 50% van de containers een A+ als CROW-score heeft

Verklaring van de CROW-score:

 • A+ = 0 naastplaatsingen
 • A = 1 naastplaatsing
 • B = 2 of 3 naastplaatsingen
 • C = 4 of 5 naastplaatsingen
 • D = > 5 naastplaatsingen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Afval - GrondstoffenRealisatie 2019Begroting
2020 (2e Herz.)
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves99.418107.944106.668106.261105.888105.888

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.061 3.014 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 98.357 104.931 106.668 106.261 105.888 105.888
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves80.87088.45086.33186.06982.09382.110

Apparaatslasten 21.296 22.802 21.945 21.920 21.945 21.945
Inhuur 4.914 5.414 4.831 4.831 4.831 4.831
Overige apparaatslasten 598 630 392 386 404 404
Personeel 15.784 16.758 16.722 16.703 16.710 16.710
Intern resultaat 14.664 15.999 14.323 14.323 14.323 14.323
Intern resultaat 14.664 15.999 14.323 14.323 14.323 14.323
Programmalasten 44.910 49.648 50.064 49.827 45.825 45.842
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 38.399 43.867 43.886 43.870 39.980 40.463
Kapitaallasten 6.397 5.781 6.179 5.957 5.845 5.379
Overige programmalasten -16 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 131 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 18.548 19.495 20.337 20.191 23.795 23.778
Saldo voor reserveringen 18.548 19.495 20.337 20.191 23.795 23.778
Reserves1.0033.9002.3852.25300

Onttrekking reserves 1.003 3.900 2.385 2.253 0 0
Saldo 19.551 23.395 22.722 22.444 23.795 23.778

Financiële bijstellingen

2e HerzieningBegroting 2021
Bijstellingen Afval - GrondstoffenBegroting 2020Begroting 2021Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Eerste Herziening 2020 24.215 23.522 22.886 24.256 24.256
Bijstellingen Tweede Herziening 2020 / Begroting 2021 -821 -800 -442 -462 -478
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Concernbrede lagere overige arbeidskosten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 64 0 0 0 0
Effect corona; minder baten en extra lasten afvalinzameling Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -3.014 0 0 0 0
Stelpost compensatie minder baten en extra lasten afvalinzameling Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 3.014 0 0 0 0
Herverdelen budgetten Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Energietransitie Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -885 -800 -442 -462 -478
Begroting na wijzigingen 23.395 22.722 22.444 23.795 23.778

Toelichting financiële bijstellingen

 

Actualisatie kapitaallasten

De kapitaallasten zijn aangepast als gevolg van nieuwe en bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen per jaarschijf. In de paragraaf Investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen. Dit is een saldo neutrale bijstelling in 2020 omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.

 

Concernbrede lagere overige arbeidskosten

Vanwege corona wordt in 2020 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen, reizen en catering. De begroting is hierop aangepast.

 

Effect corona; minder baten en extra lasten afvalinzameling

In het lopende jaar is meer afval aangeboden waardoor er sprake is van onder andere hogere kosten voor het verwerken en ophalen van afval en daarnaast zijn een deel van de Piekfijn winkels tijdelijk gesloten geweest ( € 3,0 mln). Omdat mogelijk compensatie voor (een deel van) deze kosten wordt ontvangen, is binnen dit taakveld een stelpost opgenomen voor deze extra lasten en minder baten.

 

Stelpost compensatie minder baten en extra lasten afvalinzameling

Vanuit het Rijk worden gemeenten op verschillende vlakken gecompenseerd voor minder inkomsten of hogere lasten als gevolg van de coronacrisis. Twee compensatiepakketten zijn bekend gemaakt en in deze begroting verwerkt, vooruitlopend op de septembercirculaire van het gemeentefonds. Op een aantal vlakken als waar als gevolg van de coronacrisis hogere lasten zijn begroot, wordt nog aanvullende compensatie verwacht bovenop deze pakketten. Om op dit moment de begroting niet onnodig te belasten zijn hiervoor enkele stelposten opgenomen die te zijner tijd worden verrekend met de daadwerkelijke ontvangen compensatie. Eventuele verschillen worden bij het eerst volgende P&C-product verwerkt. De extra lasten van afvalinzameling en de lagere baten van de Piekfijn winkels zijn onderwerpen waarvoor een stelpost is opgenomen ( € 3,0 mln).

 

Herverdelen budgetten

Op basis van realisatie en nieuwe inzichten zijn de bestaande budgetten geactualiseerd of herverdeeld binnen het programma.

 

Bestemmingsreserve Energietransitie

Het betreft een administratieve en budgettair neutrale interne wijziging.

 

Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn

Op basis van realisatie en nieuwe inzichten zijn de bestaande budgetten geactualiseerd of herverdeeld. Vanwege het coronavirus kunnen ondernemers gratis terrasvlonders aanvragen. De terrassen worden geheel geproduceerd door circulaire vlonders. De kosten ( € 1,3 mln) worden onttrokken aan de bestemmingsreserve.

 

Technische wijzigingen

In dit taakveld zijn er diverse technische wijzigingen geweest. De grootste wijzigingen zijn het aandeel in de herverdeling concern opgaven, dit betreft meerdere programma's ( - € 180 in 2020 tot - € 907 in 2024), herverdelen met betrekking tot uitplaatsing Piekfijn winkels binnen verschillende taakvelden ( € 0 in 2020 tot - € 400 in 2024), overheveling project "programma in de bak" van taakveld Toezicht en Handhaving naar dit taakveld ( - € 652 in 2020 tot - € 500 in 2021), de indexatie ( € 0 in 2020 tot € 529 in 2024), verlaging van omslagrente ( € 0 in 2020 tot € 56 in 2024) en diverse kleine wijzigingen ( - € 53 in 2020 tot € 244 in 2024).

Omschrijving taakveld

Het taakveld Grondstoffen omvat alle inspanningen die de gemeente verricht voor de gescheiden inzameling van grondstoffen, zowel bij huishoudens als bij bedrijven. De fysieke handelingen van het gescheiden inzamelen en afvoeren bij de desbetreffende verwerkingsbedrijven vallen onder dit taakveld, evenals de kosten voor de invordering van de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten.

 • afvalscheiding en recycling
 • vuilophaal en -afvoer
 • vuilstort en -verwerking
 • baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
 • kosten van de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing

 

Tot dit taakveld behoren niet:

 • aanpak van zwerfvuil en veegdiensten

 

Zoals in het programma Beheer van de Stad is opgenomen, vormt de omvang van het huishoudelijk restafval (in kilo's) per inwoner per jaar de indicator voor de prestaties op dit taakveld. Er vindt bij overheden net als binnen de bredere maatschappij een ontwikkeling plaats in de richting van een circulaire economie waarin afval niet meer bestaat. Op Europees, nationaal en lokaal niveau wordt beleid gepresenteerd dat hier naartoe werkt. Ook in Rotterdam is beleid hiertoe ontwikkeld in de vorm van het programma Rotterdam Circulair en specifiek ten aanzien van huishoudelijk afval de Grondstoffennota 2019-2022. De ingezette beleidslijn leidt ertoe dat Rotterdammers bewuster met hun afval omgaan en naar verwachting minder grondstoffen in het restafval laten.