Begroting 2021 en Tweede Herziening 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII Pagina 28

Openbare orde en veiligheid - Niet Gesprongen Explosieven WOII

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De gemeente maakt een veilig gebruik van de ondergrond mogelijk.

Er zijn geen ontwikkelingen die hebben geleid tot afwijkingen in het beoogde effect of de inspanningen.

De termen 'Niet Gesprongen Explosieven' en 'Conventionele Explosieven' worden per 1 oktober 2020 landelijk niet langer gebruikt en vervangen door de term 'Ontplofbare Oorlogsresten'.

 

Ontwikkelingen 2021-2024

In de komende jaren zijn ontwikkelingen te verwachten op het gebied van het landelijke beleid voor het opsporen van ontplofbare oorlogsresten. Deze vloeien voort uit de taken en werkzaamheden van het op te richten landelijk kenniscentrum. Wat voor invloed deze zullen hebben op het Rotterdams beleid is nu nog niet te aan te geven.

Om het kenniscentrum te kunnen financieren zal de uitkering van de landelijke bommenregeling worden aangepast. Dit heeft geen effect op de begroting.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Stakeholders van projecten in verdachte gebieden zijn op de hoogte van de mogelijke aanwezigheid van Ontplofbare Oorlogsresten en hebben voorzorgsmaatregelen genomen

Bij functiewijziging van een verdachte locatie is het streven om de risico’s van OO weg te nemen en daarmee de beperkingen op het gebruik van de verdachte locaties op te heffen.

Gevonden Ontplofbare Oorlogsresten kunnen op een veilige manier binnen de gemeente worden vernietigd

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOIIRealisatie 2019Begroting
2020 (2e Herz.)
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves16-1.210876876876876

Bijdragen rijk en medeoverheden 16 -1.210 876 876 876 876
Lasten exclusief reserves2.349672669669669669

Intern resultaat 256 433 439 439 439 439
Intern resultaat 256 433 439 439 439 439
Programmalasten 2.093 239 230 230 230 230
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 633 239 230 230 230 230
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 1.459 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -2.333 -1.882 207 207 207 207
Saldo voor reserveringen -2.333 -1.882 207 207 207 207
Saldo -2.333 -1.882 207 207 207 207

Financiële bijstellingen

2e HerzieningBegroting 2021
Bijstellingen Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOIIBegroting 2020Begroting 2021Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Eerste Herziening 2020 204 172 172 172 172
Bijstellingen Tweede Herziening 2020 / Begroting 2021 -2.086 35 35 35 35
Bommenregeling Taakmutaties -2.086 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 0 35 35 35 35
Begroting na wijzigingen -1.882 207 207 207 207

Toelichting financiële bijstellingen

Bommenregeling

Voor de bommenregeling is in de meicirculaire 2020 van het gemeentefonds aan de gemeente Rotterdam over 2019 een suppletie-uitkering toegekend van 70% van de uitvoeringskosten.

 

Technische wijzigingen

Dit betreft diverse kleine technische wijzigingen (€ 0 in 2020 tot  € 35 in 2024).  

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van beleid, toezicht en ruiming van Ontplofbare Oorlogsresten (OO) uit WOII.

In 2021 wordt door het Rijk een landelijk kenniscentrum opgericht dat gemeenten gaat ondersteunen bij vragen rondom het opsporen en ruimen van OO. Het kenniscentrum krijgt ook de opdracht een normenkader te ontwikkelen hoe om te gaan met OO.