Begroting 2021 en Tweede Herziening 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Overige baten en lasten - Vervoer en materieel Pagina 29

Overige baten en lasten - Vervoer en materieel

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een duurzaam en goed werkend gemeentelijk wagenpark en circulaire inzamelmiddelen. Het is noodzakelijk om de emissie van schadelijke stoffen door uitstoot van de gemeentelijke (interne) mobiliteit in Rotterdam te voorkomen dan wel te verminderen ten behoeve van het klimaat en de gezondheid van de Rotterdammer. Rotterdam heeft bovendien een voorbeeldfunctie. Deze doelstelling is gekoppeld aan de programmadoelstelling: Een duurzaam, energiezuinig Rotterdam, met een betere luchtkwaliteit.

Het programma 'verduurzaming gemeentelijke wagenpark' is in uitvoering, maar door het coronavirus ontstaan er mogelijk vertragingen in bijvoorbeeld leveranties en aanpassingen aan voertuigen. Ook kan dit mogelijk leiden tot keuzes voor andere duurzame voertuigen, indien blijkt dat bepaalde voertuigen door het coronavirus op dit moment niet leverbaar zijn. Doel voor 2020 e.v. blijft om zoveel als mogelijk het meerjarenplan 2020-2023 te volgen. Daarbij liggen wij op koers. Het huidige marktaanbod (zowel in aantallen, soort voertuig en prijsstelling) noodzaakt in deze innovatieve markt, met name in het zware segment, tot het doen van tussentijdse aanpassingen ten aanzien van de keuze van duurzame voertuigen.

De uitvoering van de verduurzaming gaat ondanks de coronacrisis verder. In de zomer is de tweede emissieloze huisvuilophaalwagen opgeleverd. De aanpassingen aan de werkplaatsen zijn afgerond. Door de aanpassingen kan in de diverse werkplaatsen gewerkt worden aan de verschillende emissieloze (werk)voertuigen.

Ontwikkelingen 2021-2024

Doel voor 2020 e.v. blijft om zoveel als mogelijk het meerjarenplan 2020-2023 te volgen. Daarbij liggen wij op koers.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Vervoer & MaterieelRealisatie 2019Begroting
2020 (2e Herz.)
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves39.95740.05540.96841.58642.29242.294

Bijdragen rijk en medeoverheden -638 -636 -647 -647 -647 -647
Overige opbrengsten derden 43.905 42.691 43.615 44.233 44.939 44.940
Overige baten -3.311 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Lasten exclusief reserves28.48932.61631.30233.33231.39531.392

Apparaatslasten 9.421 10.163 10.315 10.284 10.292 10.292
Inhuur 246 107 109 109 109 109
Overige apparaatslasten 388 394 310 308 316 316
Personeel 8.787 9.662 9.895 9.867 9.867 9.867
Intern resultaat -31.691 -30.290 -29.707 -29.702 -29.702 -29.702
Intern resultaat -31.691 -30.290 -29.707 -29.702 -29.702 -29.702
Programmalasten 50.758 52.743 50.694 52.749 50.804 50.801
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 23.330 23.687 21.223 22.802 20.228 20.426
Kapitaallasten 25.134 27.031 27.407 27.883 28.511 28.311
Overige programmalasten 2.289 2.025 2.065 2.065 2.065 2.065
Subsidies en inkomensoverdrachten 5 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 11.468 7.440 9.666 8.254 10.898 10.902
Saldo voor reserveringen 11.468 7.440 9.666 8.254 10.898 10.902
Reserves02.9601.5723.030340340

Onttrekking reserves 0 2.960 1.572 3.030 340 340
Saldo 11.468 10.400 11.238 11.284 11.238 11.242

Financiële bijstellingen

2e HerzieningBegroting 2021
Bijstellingen Overige baten en lasten - Vervoer & MaterieelBegroting 2020Begroting 2021Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Eerste Herziening 2020 10.967 11.006 11.060 11.059 11.059
Bijstellingen Tweede Herziening 2020 / Begroting 2021 -568 232 224 179 183
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Concernbrede lagere overige arbeidskosten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 56 0 0 0 0
Effecten corona Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -550 0 0 0 0
Herverdelen budgetten Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Energietransitie - Verduurzaming gemeentelijk wagenpark Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -74 232 224 179 183
Begroting na wijzigingen 10.400 11.238 11.284 11.238 11.242

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast als gevolg van nieuwe en bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen per jaarschijf. In de paragraaf Investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen. Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.


Concernbrede lagere overige arbeidskosten
Vanwege corona wordt er in 2020 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen, reizen en catering. De begroting is hierop aangepast.


Effecten corona
Op dit taakveld is sprake van minder baten door de coronacrisis. Voor het lopende jaar betreft het een lagere vraag naar reparaties en een lagere opbrengst bij verkoop voertuigen van ongeveer - € 550.

Herverdelen budgetten
Op basis van realisatie en nieuwe inzichten zijn de bestaande budgetten geactualiseerd of herverdeeld binnen het programma.

Bestemmingsreserve Energietransitie - Verduurzaming gemeentelijk wagenpark
Het betreft een administratieve en budgettair neutrale interne wijziging.

Technische wijzigingen
In dit taakveld zijn er diverse technische wijzigingen geweest. De grootste wijzigingen zijn de verlaging omslagrente (€ 250 in 2021 tot € 269 in 2024) en diverse kleine wijzigingen (- € 74 in 2020 tot - € 86 in 2024).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Parijsakkoord Klimaatconferentie Parijs 2015 

In 2017 is de Rotterdamse Brandstofaanpak vastgesteld, een vertaling van de nationale brandstofvisie uit 2014. Momenteel wordt gewerkt aan een koersnota 0-emissievisie (stedelijke mobiliteit). Deze koersnota is de eerste stap in de uitwerking van de verduurzaming van mobiliteit ten aanzien van nul emissie mobiliteit.

De visie en de beschrijving en het programma zijn een nadere lokale uitwerking en invulling van het nationale Klimaatakkoord. Deze visie dient als gemeentelijke input voor het Rotterdams Klimaat Akkoord en geeft richting en focus aan de keuze van activiteiten om het gemotoriseerde verkeer in Rotterdam versneld te verschonen.

 

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoort het resultaat van de activiteiten van Vervoer & Materieel.