Begroting 2021 en Tweede Herziening 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Sportaccommodaties Pagina 44

Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen.

Opstallen in eigendom van sportverenigingen zijn van voldoende kwalitatief niveau.

Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking.

Intensiever gebruik van sportvoorzieningen.

Er wordt uitvoering gegeven aan de eerste tranche van het Integraal Huisvestingsplan Sport (IHP) 2020-2030, terwijl gewerkt wordt aan een uitvoeringsplan voor de tweede tranche. Ook het in 2017 gestarte pakket aan investeringsmaatregelen in sportaccommodaties loopt op enkele onderdelen door in 2021.
 

Ontwikkelingen 2021-2024

Er is in 2020 een Integraal Huisvestingsplan-Sport opgesteld, dat voor de periode 2020-2030 aangeeft welke inspanningen de komende tien jaar nodig zijn om kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen te behouden en te realiseren.
 

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen.

Kwalitatief voldoende opstallen van sportverenigingen

Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking

Intensiever gebruik van sportvoorzieningen

Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun voorzieningen

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen

Kwalitatief voldoende opstallen van sportverenigingen

Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking

Intensiever gebruik van voorzieningen

Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun eigen voorzieningen

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Stijging bezetting naschools gebruik gymzalen. Streefwaarde 24% 24% 25% 26% 26%  
Realisatie 24% 26%        
Stijging bezetting naschools gebruik sporthallen* Streefwaarde 46% 46% 48% 48% 48%  
Realisatie 46% 49%        
Bezettingspercentage buitensportvelden** Streefwaarde N.v.t.          
Realisatie            
* Dit betreft het gebruik over het hele jaar, in de verenigingsperiode zitten de sporthallen al vol.
** Hiervoor wordt nog een meetinstrument ontwikkeld en volgt nog een nulmeting.
Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Percentage opstallen van verenigingen dat minimaal op niveau 3 is*

Streefwaarde


Realisatie

nvt nvt nvt 92% nvt nvt
Klanttevredenheid sportvoorzieningen**              
Gymzalen Streefwaarde 6,3 nvt nvt PM nvt nvt
Realisatie 6,4          
Sporthallen Streefwaarde 6,9 nvt nvt PM nvt nvt
Realisatie 7,1          
Zwembaden Streefwaarde 7,5 nvt nvt PM nvt nvt
Realisatie 7,7 (Sportbedrijf)          
Buitensport Streefwaarde 6,3 nvt nvt PM nvt nvt
Realisatie 7,5          
Aantal bezoeken zwembaden*** Streefwaarde 2,1 mln 2,2 mln 2,2 mln 2,3 mln 2,3 mln 2,3 mln
Realisatie 1,97 mln 1,97mln        
Aantal sportaccommodaties waar een duurzaamheidsmaatregel is toegepast**** Streefwaarde N.v.t. PM PM PM PM PM
Realisatie            
* Het gaat hierbij om  86 verenigingsopstallen waarvoor in 2015-2017 een schouw is uitgevoerd en die op basis hiervan in aanmerking zijn komen voor de subsidie “Achterstallig onderhoud”. Er is dus geen realisatiecijfer over 2018. Per 2021  volgt een vervolgmeting van de opstallen die in economisch eigendom zijn van de verenigingen.
** Deze wordt om de drie jaar gemeten. De eerstvolgende meting is in 2021. Streefwaarden klanttevredenheid 2021 worden vastgesteld in de eind 2019 af te sluiten meerjarenovereenkomst 2020-2023 tussen gemeente en Sportbedrijf.
*** Uit het beleidskader Zwemmen. De bezoekaantallen van zwembaden kunnen negatief worden beïnvloed door maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van COVID-19
**** Definiëring en nulmeting wordt opgesteld in het kader van het plan van aanpak “duurzame sportaccommodaties”, onderdeel van het totale beleid rond duurzaamheid. Realisatiecijfers worden begin 2020 geleverd.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten SportaccommodatiesRealisatie 2019Begroting
2020 (2e Herz.)
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves219258451451451451

Bijdragen rijk en medeoverheden 49 40 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 170 218 451 451 451 451
Lasten exclusief reserves52.73158.43453.64453.34154.41755.342

Apparaatslasten 558 497 686 679 679 679
Inhuur 27 29 36 36 36 36
Overige apparaatslasten 17 14 16 16 16 16
Personeel 514 454 634 628 628 628
Intern resultaat -2.263 -2.241 -2.063 -2.065 -2.066 -2.071
Intern resultaat -2.263 -2.241 -2.063 -2.065 -2.066 -2.071
Programmalasten 54.436 60.179 55.022 54.726 55.804 56.733
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 750 1.264 898 791 1.955 2.896
Kapitaallasten 1.319 526 481 294 207 196
Overige programmalasten -4 7 7 7 7 7
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 52.370 58.382 53.636 53.635 53.635 53.635
Saldo voor vpb en reserveringen -52.512 -58.176 -53.193 -52.890 -53.967 -54.891
Saldo voor reserveringen -52.512 -58.176 -53.193 -52.890 -53.967 -54.891
Reserves6794141891393939

Onttrekking reserves 679 5.159 189 139 39 39
Toevoeging reserves 0 5.345 0 0 0 0
Vrijval reserves 0 600 0 0 0 0
Saldo -51.833 -57.762 -53.004 -52.751 -53.928 -54.852

Financiële bijstellingen

2e HerzieningBegroting 2021
Bijstellingen SportaccommodatiesBegroting 2020Begroting 2021Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Eerste Herziening 2020 -58.318 -51.694 -51.976 -52.585 -52.585
Bijstellingen Tweede Herziening 2020 / Begroting 2021 556 -1.310 -775 -1.343 -2.267
Amendement behoud Duimdrop Bezuinigingen/taakstellingen 0 154 0 0 0
Ombuigingsvoorstellen Sport Bezuinigingen/taakstellingen 300 0 0 0 0
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Concernbrede lagere overige arbeidskosten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 2 0 0 0 0
Kasschuif vervangingsprogramma sportaccommodaties Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 678 122 -800
Noodsteun exploitanten sportaccommodaties Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 300 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Groot onderhoud (MJOP) Reserves 100 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam Reserves 0 -226 -226 -226 -226
Bestemmingsreserve Kredietrisicoreserve Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Kwaliteitsslag sportcomplexen Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Lokaal Culturele Centra Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Noodfonds Reserves 0 0 0 0 0
Investerings Fonds Rotterdam - Sportaccommodaties intensivering Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -146 -1.238 -1.228 -1.239 -1.242
Begroting na wijzigingen -57.762 -53.004 -52.751 -53.928 -54.852

Toelichting financiële bijstellingen

Amendement behoud Duimdrop

Betreft de uitwerking van een aangenomen amendement (behoud Duimdrop).

Ombuigingsvoorstellen Sport
Vanwege lagere aanvragen/verleningen door verenigingen in verband met de regeling achterstallig onderhoud valt € 300 vrij vanuit de reserve achterstallig onderhoud.

Actualisatie Kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast als gevolg van nieuwe en bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen per jaarschijf. In de paragraaf Investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen. Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.

Concernbrede lagere overige arbeidskosten
Vanwege corona wordt er in 2020 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen, reizen en catering. De begroting is hierop aangepast.

Kasschuif vervangingsprogramma sportaccommodaties
Dit betreft een kasschuif vrijval kapitaallasten in verband met het verschuiven van de besluitvorming van het Integraal Huisvestingsplan Sport naar de Voorjaarsnota 2021.    

Noodsteun exploitanten sportaccommodaties
De gevormde reserve bij de Voorjaarsnota 2020 voor de gevolgen van de Coronamaatregelen voor Sport-, Cultuur- organisaties blijkt na tweede inventarisatie niet volledig nodig te zijn. Met deze begrotingswijziging valt de reserve voor € 300 vrij.      

Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP)
De gymzaal Heijplaat valt onder een investeringsproject van Vastgoed. Vanuit het taakveld Sportaccommodaties wordt voor de gymzaal eenmalig een bedrag van € 100 overgeheveld ten behoeve van akoestische maatregelen. 

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam
De inzet op Sportcomplex Olympia is intensief en multifunctioneel gebruik. Hiervoor is een extra bergruimte nodig. In 2020 is hiertoe financiële ruimte vrijgemaakt . Door vertragingen zal deze ruimte pas gerealiseerd worden in 2022. Vanaf 2022 worden de jaarlijkse kapitaallasten onttrokken aan het IFR.                                                                                                         

Bestemmingsreserve Kredietrisicoreserve
In verband met actualisatie van de stand van de Kredietrisicoreserves over het solvabiliteitsbeslag van de periode 2016 t/m 2020 kwam naar voren dat een aantal solvabiliteits beslagen van de afgelopen jaren niet verwerkt zijn. Ook kwam naar voren dat het solvabiliteitsbeslag van de Rugby club voorlopig is vervallen. Deze was reeds bij de 1e herziening verwerkt.

Bestemmingsreserve Kwaliteitsslag sportcomplexen
De werkzaamheden van het project op sportpark Noordrand worden in 2020 afgerond. Het bedrag wordt onttrokken aan de bij de jaarrekening 2019 gevormde bestemmingsreserve.

Bestemmingsreserve Lokaal Culturele Centra
Vanwege vertraging in het proces op afstand zetten LCC Romeijnshof wordt het budget voor de herplaatsingskandidaten fsk 4+ toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

Bestemmingsreserve Noodfonds
Bij de eerste herziening 2020 is een reserve gevormd voor de gevolgen van de Coronamaatregelen voor Sport-, Cultuur- en organisaties op het gebied van "Sociaal ondernemerschap". Het toen gereserveerde bedrag is nu herverdeeld over de taakvelden die hiermee in verband staan. Ook wordt nu aan de reserve onttrokken zodat hiermee uitvoering kan worden gegeven aan de subsidieregeling voor noodsteun.

Investerings Fonds Rotterdam - Sportaccommodaties intensivering
In 2019 is vanuit het (coalitieakkoord) een bijdrage vanuit het IFR geregeld t.b.v. aanvullende impuls verduurzaming sportaccommodaties 2019-2022.  Aangezien sport nog in de opstartfase zat, is besloten deze bedragen te verdelen over de jaren 2020-2022. Op dit moment is een bestedingsvoorstel gedaan ten behoeve van investeringen in kunstgrasvelden. Dit betekent dat er spreiding nodig is ter dekking van de meerjaarlijkse kapitaallasten (10 jaar na ingebruikname). De ingebruikname zal vanaf 2020 gaan plaatsvinden. Vanaf 2021 worden de kapitaallasten berekend.

Technische wijzigingen
In taakveld Sportaccommodaties zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn de overdracht van gymzalen naar het taakveld Sportaccommodaties (structureel -€ 686) en indexering 2021 en verder. De budgetten zijn vanaf het jaar 2021 geactualiseerd naar het prijspeil 2021. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen (-€ 585 in 2021 tot -€ 604 in 2024). Daarnaast hebben diverse taakveld overstijgende technische verschuivingen plaatsgevonden (€ 54 in 2020 tot € 138 in 2024).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Het college staat voor een hoogwaardige, duurzame en goed toegankelijke infrastructuur aan sportvoorzieningen, zodat dit gezamenlijk voorziet in de vraag aan ruimte voor sport en beweging, evenredig verspreid over de stad.