Begroting 2021 en Tweede Herziening 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Cultureel erfgoed - Monumenten Pagina 74

Cultureel erfgoed - Monumenten

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De gemeente Rotterdam draagt zorg voor haar gebouwde en aangelegde cultuurhistorisch erfgoed waaronder de beschermde monumenten en stadsgezichten. Dit wordt bereikt door middel van drie hoofdthema’s: Bescherming en instandhouding, Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht. De thema's zijn samengebracht in de Erfgoedagenda Rotterdam.

De gemeente Rotterdam zet gebouwd erfgoed in als aanjager bij transformaties en gebiedsontwikkelingen.

In 2020 wordt verder gewerkt met de Rotterdamse Erfgoedagenda 2017-2020. De Erfgoedagenda, zet de koers uit en schetst de concrete activiteiten rond het gebouwde cultuurhistorisch erfgoed van Rotterdam. Naast de vergunningverlening betreft dit projecten die direct verbonden zijn met de bescherming en instandhouding van erfgoed. In 2020 is nader onderzoek uitgevoerd naar religieus erfgoed en wordt er gewerkt aan een kerkenvisie voor de stad. In dit jaar wordt ook een start gemaakt met cultuurhistorisch onderzoek naar schoolgebouwen in Rotterdam. Eind 2019 is de motie ‘Versnelde toekomst voor erfgoed’ met algemene stemmen aangenomen. In de motie is gevraagd naar een versnelling van het aanwijzen van gemeentelijke monumenten vanuit de bestaande groslijst. In 2020 wordt het eerste deel van deze werkzaamheden uitgevoerd.

Ontwikkelingen 2021-2024

In 2020 wordt de actualisatie van de Erfgoedagenda voor de jaren 2021 – 2026 voorbereid en vervolgens ter besluitvorming aangeboden. De activiteiten die in het kader van de huidige Erfgoedagenda zijn gestart, worden hierin gecontinueerd en waar mogelijk en noodzakelijk zullen er nieuwe thema's worden toegevoegd. In 2021 zal tevens de versnelling van het aanwijzen van gemeentelijke monumenten vanuit de bestaande groslijst worden afgerond.

Wat willen we bereiken

Bescherming en instandhouding

Kennisontwikkeling: Geschiedenis in beeld

Kennisoverdracht: Het vertelde verhaal

Stimuleren van de inzet van erfgoed als aanjager bij transformaties en gebiedsontwikkelingen

Wat gaan we daar voor doen

Bescherming en instandhouding

Kennisontwikkeling: Geschiedenis in beeld

Kennisoverdracht: Het vertelde verhaal

Stimuleren van de inzet van erfgoed als aanjager bij transformaties en gebiedsontwikkelingen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Cultureel erfgoed - MonumentenRealisatie 2019Begroting
2020 (2e Herz.)
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves000000

Overige opbrengsten derden 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves638660609609609609

Intern resultaat 326 345 223 223 223 223
Intern resultaat 326 345 223 223 223 223
Programmalasten 312 315 386 386 386 386
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 230 198 267 267 267 267
Subsidies en inkomensoverdrachten 82 118 119 119 119 119
Saldo voor vpb en reserveringen -638 -660 -609 -609 -609 -609
Saldo voor reserveringen -638 -660 -609 -609 -609 -609
Saldo -638 -660 -609 -609 -609 -609

Financiële bijstellingen

2e HerzieningBegroting 2021
Bijstellingen Cultureel erfgoed - MonumentenBegroting 2020Begroting 2021Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Eerste Herziening 2020 -577 -652 -651 -651 -651
Bijstellingen Tweede Herziening 2020 / Begroting 2021 -84 43 42 42 42
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -84 43 42 42 42
Begroting na wijzigingen -660 -609 -609 -609 -609

Toelichting financiële bijstellingen

Technische wijzigingen

Op taakveld Cultureel erfgoed - Monumenten zijn er vanaf 2020 diverse kleine technische wijzigingen geweest (€ 84). Voor 2021 gaat het om € 43 en voor 2022 en verder om € 42.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Rotterdam staat internationaal bekend als stad van moderne architectuur. Daarnaast heeft de stad inmiddels ook een volwassen monumententraditie. Het erfgoed vertelt het verhaal van Rotterdam. In Rotterdam zijn verschillende monumenten. Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, UNESCO Werelderfgoed, beeldbepalende panden en beschermd stadsgezichten.

De cultuurhistorische verantwoordelijkheid van de gemeente heeft een basis in de wettelijke taken in het kader van de vergunningverlening en de instandhouding van monumenten en beschermde stadsgezichten en het sinds 1986 bestaande Rotterdamse monumentenbeleid.

De gemeente zorgt voor een aantrekkelijke woon-, leef- en verblijfsomgeving door behoud, beheer en ontwikkeling van gebouwd cultureel erfgoed (monumentenbeleid).

In december 2016 is door het college de ‘Erfgoedagenda Rotterdam 2017 – 2020’ vastgesteld. Hierin worden de ambities en activiteiten rond het gebouwde en aangelegde cultuurhistorisch waardevolle erfgoed van Rotterdam tot 2020 beschreven en voorzien van een planning. De Erfgoedagenda wordt elke vier jaar geactualiseerd, verbreed en vernieuwd. De Erfgoedagenda Rotterdam 2017-2020 vormt de basis voor de invulling van het monumentenbeleid voor de komende jaren. De activiteiten zijn gericht op de invulling van wettelijke taken vanuit de Wabo, Erfgoedwet en Monumentenverordening Rotterdam (thema: Bescherming en instandhouding, aangevuld met specifieke activiteiten binnen de thema’s Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht. Ieder jaar wordt de gemeenteraad inhoudelijk gerapporteerd via het college van B en W.