Begroting 2021 en Tweede Herziening 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Verkeer en vervoer - Ontwikkeling Pagina 85

Verkeer en vervoer - Ontwikkeling

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur.

We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen.

De Rotterdamse Mobiliteitsaanpak (RMA) is op 20 februari door de gemeenteraad vastgesteld. De eerste experimenten, die tot doel hebben de verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en kwaliteit voor voetgangers en fietsers te verbeteren, zijn in uitvoering genomen en worden binnenkort met de betrokken partijen en gemeenteraad geëvalueerd.
 

De coronacrisis vraagt voor de mobiliteit en de openbare ruimte om extra maatregelen om voldoende veilig te kunnen deelnemen aan het verkeer en te kunnen verblijven/ ontmoeten. Zo nemen we maatregelen op de korte termijn om fietsers en voetgangers meer ruimte te geven en zodat de ondernemers meer ruimte krijgen. Bij de uitvoering van de maatregelen letten we er op dat de maatregelen zoveel als mogelijk aansluiten bij langere termijn ambities uit onder ander de RMA en de Visie Openbare Ruimte. Voorbeelden van maatregelen die al zijn genomen zijn dat fietsers langer groen krijgen bij verkeerslichten en voetgangers niet op de knop hoeven te drukken. In parken worden cirkels aangegeven zodat bezoekers weten hoe afstand tot elkaar te houden, ondernemers mogen tijdelijk terrassen uitbreiden en parkeerplaatsen gebruiken voor hun onderneming. Een aantal straten als de Meent en Witte de Withstraat worden tijdelijk afgesloten om voetgangers en horeca meer ruimte te geven. In overleg met scholen worden maatregelen aangeboden voor de ruimte rondom basisscholen.
Met de RET wordt bezien of er aanvullende maatregelen nodig zijn voor als ook de scholieren van middelbaar- en voortgezet onderwijs weer op pad gaan. Met communicatiemiddelen als drukwerk op de stoep en de rijbaan worden verkeersdeelnemers geattendeerd op veilig gedrag en afstand houden tot elkaar. Het verkeersbeeld in Rotterdam, maar ook de rest van Nederland wordt uitgebreid gemonitord. Deze data kunnen gebruikt worden om, indien nodig, ook te sturen op (middel)lange termijn acties en plannen.

In het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)-traject gericht op verbetering van de regionale OV-structuur en een nieuwe oeververbinding, wordt toegewerkt naar een voorkeursbeslissing. Hiertoe is in januari gestart met een Milieueffectrapportage (MER) -traject en wordt later dit jaar de Nota Kansrijke Oplossingsrichtingen gepubliceerd.

De grote wegbeheerders in Zuid-Holland, waaronder Rotterdam, hebben uitgesproken de gezamenlijke regie op de actuele bereikbaarheid te vergroten in het licht van aankomend groot onderhoud aan belangrijke wegen en bruggen. Meer organisatorische samenwerking en een gebiedsgerichte benadering moeten leiden tot minder hinder door omrijdend en zoekend verkeer, het versterken van de mobiliteitstransitie door het beter benutten van alternatieven voor de auto en het samen afstemmen en programmeren van onderhoudsprojecten.

Ontwikkelingen 2021-2024

De doelstellingen van het taakveld die staan vermeld onder 'Wat willen we bereiken' en 'Wat gaan we daarvoor doen' zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die hebben geleid tot afwijkingen in het beoogde effect of de inspanningen. Wel is het duidelijk dat de coronacrisis de nodige onzekerheden met zich meebrengt. Zo is nog onduidelijk wanneer het gebruik van het openbaar vervoer zich weer gaat herstellen en zal er van groei van het gebruik van het openbaar vervoer de komende tijd naar verwachting geen sprake zijn. Steun van het Rijk zal ook de komende jaren nodig zijn om het openbaar vervoer beschikbaar te houden. Ook heeft de crisis waarschijnlijk economische effecten die hun weerslag zullen hebben op het mobiliteitssysteem in zijn geheel. Ondanks deze onzekerheden blijven we vooralsnog echter onverminderd vasthouden aan de voorgestelde investeringen en de beoogde mobiliteitstransitie.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Relatieve aandeel schone verplaatsingen van en naar de binnenstad* Streefwaarde 61,7% 62,4% 63% 63,7% 64,3%  
Realisatie 61,3% 61,7% 63,4%      
* Weergegeven is het aandeel verplaatsingen per fiets, openbaar vervoer, lopend en met schone motorvoertuigen, afgezet tegen het total aantal verplaatsingen inclusief vuile motorvoertuigen en brommers en scooters. Over 2017 bedroeg dit aandeel 61,3%. Het aandeel schone verplaatsingen neemt al jaren langzaam maar gestaag toe. De streefwaarden tot en met 2022 bevatten een ambitie van 50% ten opzichte van de verschoningstrend in de afgelopen collegeperiode.
Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Extra capaciteit fietsparkeren in de binnenstad Streefwaarde   1.000 2.000 3.000 4.000  
Realisatie   1.298 nnb      
Aantal gerealiseerde fietsvriendelijke verkeersregelinstallaties Streefwaarde   25 50 75 100  
Realisatie   35 nnb      
Realisatie 3 ecologische verbindingen Streefwaarde     1 1 1  
Realisatie     nnb      

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - OntwikkelingRealisatie 2019Begroting
2020 (2e Herz.)
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves2.9232.6931.9051.9051.9051.905

Bijdragen rijk en medeoverheden 729 659 114 114 114 114
Overige opbrengsten derden 2.319 2.034 1.791 1.791 1.791 1.791
Overige baten -124 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves27.43534.44328.77825.53718.79117.959

Apparaatslasten 8.562 10.050 11.120 11.131 11.436 11.436
Inhuur 496 451 1.678 2.468 2.773 2.773
Overige apparaatslasten 226 157 187 182 182 182
Personeel 7.839 9.443 9.255 8.481 8.481 8.481
Intern resultaat -642 -1.754 -2.005 -2.047 -2.047 -2.047
Intern resultaat -642 -1.754 -2.005 -2.047 -2.047 -2.047
Programmalasten 19.515 26.148 19.663 16.453 9.403 8.570
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 10.756 17.830 10.714 7.203 408 -1.005
Kapitaallasten 8.697 8.318 8.948 9.251 8.995 9.574
Overige programmalasten 56 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 5 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -24.512 -31.750 -26.873 -23.632 -16.887 -16.054
Saldo voor reserveringen -24.512 -31.750 -26.873 -23.632 -16.887 -16.054
Reserves10.52916.9649.9166.1312.9602.859

Onttrekking reserves 11.326 17.363 9.916 6.131 2.960 2.859
Toevoeging reserves 797 399 0 0 0 0
Saldo -13.983 -14.786 -16.958 -17.501 -13.927 -13.194

Financiële bijstellingen

2e HerzieningBegroting 2021
Bijstellingen Verkeer en vervoer - OntwikkelingBegroting 2020Begroting 2021Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Eerste Herziening 2020 -14.855 -18.669 -18.780 -14.221 -14.221
Bijstellingen Tweede Herziening 2020 / Begroting 2021 69 1.711 1.280 294 1.026
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Beheer verkeersmanagement Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 -580 -1.030 -1.030 0
Concernbrede lagere overige arbeidskosten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 33 0 0 0 0
Kapitaallasten fietsinvesteringen Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 -1.000 -1.000
Bestemmingsreserve Energietransitie Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam Reserves 0 -63 -58 -54 -139
Bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Taakmutatie Gemeentefonds Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 37 2.354 2.368 2.378 2.166
Begroting na wijzigingen -14.786 -16.958 -17.501 -13.927 -13.194

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten

De kapitaallasten zijn aangepast op basis van bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen en de bouwrente van de jaarschijven 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024. Een volledig beeld van de kredieten is opgenomen in de paragraaf Investeringen. Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.

 

Beheer Verkeersmanagement

Als gevolg van complexere en daardoor duurdere leverancierscontracten, toevoeging van slimmere technologie en door een toename in het aantal verkeerslichten, wordt het budget voor Beheer Verkeersmanagement verhoogd met € 580 in 2021 en € 1 mln in de jaren 2022 en 2023.

 

Concernbrede lagere overige arbeidskosten

Vanwege corona wordt er in 2020 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen, reizen en catering. De begroting is hierop aangepast.

 

Kapitaallasten fietsinvesteringen

In de Voorjaarsnota 2019 is besloten om de intensiveringen uit het coalitieakkoord voor jaarschijf 2023 terug te draaien. Dit betreft het gedeeltelijk terugdraaien van de intensivering Nieuwe Stedelijke Mobiliteit. Deze ramingsbijstelling betreft de intensivering voor de dekking van de kapitaallasten van € 1 mln van de fietspaden voor de jaren 2023 en 2024.

 

Bestemmingsreserve Energietransitie

Het betreft een administratieve en budgettair neutrale interne wijziging.

 

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam

De kapitaallasten zijn aangepast als gevolg van nieuwe en bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen per jaarschijf. Naar aanleiding hiervan wordt de financiële dekking bijgesteld met € 63 in 2021, € 58 in 2022, € 54 in 2023 en € 139 in 2024.

 

Bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid

Voor werkzaamheden met betrekking tot verkeersexperimenten in het kader van de Rotterdamse mobiliteitsaanpak, Bereikbaarheidscommunicatie “Rotterdam Onderweg”, de ontwikkeling van een dynamisch verkeersmodel voor het verkeersnetwerk binnen de ring en de ontwikkeling van een bereikbaarheidskader voor Rotterdam Zuid is het lastenbudget en de bijhorende financiering uit de bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid in 2021 begroot op € 3,6 mln.

 

Bestemmingsreserve Taakmutatie Gemeentefonds Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Voor werkzaamheden met betrekking tot de Bouwlogistiek is het lastenbudget en de financiering uit de Bestemmingsreserve Taakmutatie Gemeentefonds Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit met € 60 verhoogd in 2020, € 7 in 2021 en € 60 in 2022.

 

Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer

Het betreft een administratieve en budgettair neutrale interne wijziging.

 

Technische wijzigingen

Op taakveld Verkeer en Vervoer ontwikkeling zijn er diverse technische wijzigingen geweest (van € 37 in 2020 tot € 2,2 mln in 2024). De grootste wijzigingen zijn:

  • Een budgetoverheveling van € 200 naar het taakveld Overhead – Concernondersteuning voor de communicatiekosten voor de verkeersregelinstallaties voor de jaren 2020 tot en met 2023.

  • Een afdracht aan de BCO naar aanleiding van de wijziging van de formatie van circa € 700 voor de jaren 2021 tot en met 2024.

  • Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2% naar 1,75% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld. De wijzigingen zijn circa € 200 voor de jaren 2021 tot en met 2024.

  • Een administratieve overheveling van budget naar het taakveld Openbaar Vervoer van € 1 mln voor de jaren 2021 tot en met 2024.

  • De wijzigingen naar aanleiding van de indexering zijn € 12 in 2021 oplopend naar € 48 in 2024. De budgetten zijn vanaf het jaar 2021 geactualiseerd naar het prijspeil 2021. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Dit taakveld betreft het opstellen en uitvoeren van verkeersbeleid, het nemen van verkeersbesluiten  (waaronder vergunningverlening) ten behoeve van de inrichting van de openbare verkeersinfrastructuur, het verrichten van investeringen in de verkeersinfrastructuur, het nemen van verkeersmaatregelen ten behoeve van verkeersregulering en het beïnvloeden van verkeersgedrag met het oog op verkeersveiligheid en verduurzaming van mobiliteit.