Begroting 2022 en Tweede Herziening 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Balans Pagina 119

Balans

Dit onderdeel bevat de geprognosticeerde balans en het kasstroomoverzicht. Daarnaast wordt verwezen naar de onderdelen reserves en voorzieningen.

Balans

Hieronder wordt de geprognosticeerde balans gepresenteerd. In deze balans wordt per categorie een prognose gegeven voor de periode tot en met 2025.

VASTE ACTIVA1-1-202131-12-202131-12-202231-12-202331-12-202431-12-2025
 Immateriële vaste activa      
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 43.207 46.030 47.607 46.114 44.192 42.270
 Materiële vaste activa        
Investeringen met een economisch nut 1.971.968 2.113.010 2.362.540 2.451.579 2.501.867 2.550.806
Investering met een economisch nut waarvoor te bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 183.688 201.019216.998230.799234.320 221.260
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 591.518 708.472 846.220 996.128 1.031.835 1.048.269
 Financiële vaste activa        
Kapitaalverstrekkingen 397.859 474.682 474.201 473.720 473.238 472.757
Leningen 163.903 90.380 75.863 60.949 47.222 33.213
Overige Langlopende leningen 15.038 36.528 36.151 35.764 35.375 34.920
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 0 0 0 0 0 0
Totaal vaste activa3.367.1813.670.1214.059.5804.295.0534.368.0494.403.495
VLOTTENDE ACTIVA      
 Voorraden -85.161 -110.327 -123.610 -123.304 -103.939 -129.485
 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 394.821 394.821 394.821 394.821 394.821 394.821
 Liquide middelen 331 0 0 0 0 0
 Overlopende activa 295.035 295.035 295.035 295.035 295.035 295.035
Totaal vlottende activa605.026579.529566.246566.552585.917560.371
TOTAAL ACTIVA3.972.2074.249.6504.625.8264.861.6054.953.9664.963.866
VASTE PASSIVA      
 Eigen Vermogen            
Algemene reserve 223.375 228.731 105.940 89.338 134.272 160.695
Bestemmingsreserves 2.182.919 2.014.554 1.947.394 1.970.264 1.989.728 2.019.238
Resultaat na reserveringen 0 0 0 0 0 0
Vreemd Vermogen  
 Voorzieningen 109.763 102.826 102.776 102.706 102.619 102.516
 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 914.593 1.067.594 1.633.771 1.863.352 1.891.402 1.845.472
Totaal vaste passiva3.430.6503.413.7053.789.8814.025.6604.118.0214.127.921
VLOTTENDE PASSIVA      
 Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 125.035 419.423 419.423 419.423 419.423 419.423
 Overlopende passiva 416.522 416.522 416.522 416.522 416.522 416.522
Totaal vlottende passiva541.557835.945835.945835.945835.945835.945
TOTAAL PASSIVA3.972.2074.249.6504.625.8264.861.6054.953.9664.963.866

Kasstroomoverzicht

Het geprognosticeerde kasstroomoverzicht geeft een overzicht van de banksaldi en liquide middelen die beschikbaar zullen zijn en van het gebruik van deze geldmiddelen in de komende jaren. Het kasstroomoverzicht is opgesteld met behulp van de geprognosticeerde balans op basis van de indirecte methode en bestaat uit de volgende drie onderdelen:

  1. Kasstromen uit operationele activiteiten
  2. Kasstromen uit investeringsactiviteiten
  3. Kasstromen uit financieringsactiviteiten

KASSTROMEN UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN20212022202320242025
Exploitatieresultaat -163.009 -189.951 6.268 64.398 55.933
           
Aanpassing voor:          
Afschrijvingen MVA en waardeverminderingen 128.871 145.999 167.000 176.360 182.508
Afschrijvingen bijdragen aan activa in eigendom van derden 1.922 1.922 1.922 1.922 1.922
Mutatie voorzieningen -6.937 -50 -70 -87 -103
Mutatie vaste schulden (excl. Leningen og) -1.188 -1.158 -1.158 -1.158 -1.158
Subtotaal 122.668 146.713 167.694 177.037 183.169
           
Voorraden en onderhanden werk 25.166 13.283 -306 -19.365 25.546
           
Mutatie in werkkapitaal          
Kortlopende uitzettingen (excl. Liquide middelen) 0 0 0 0 0
Kortlopende schulden (excl. Rek.-couranten en kortlopende leningen) 0 0 0 0 0
Overlopende activa 0 0 0 0 0
Overlopende passiva 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0
Kasstroom uit operationele activiteiten-15.175-29.955173.656222.070264.648
KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN20212022202320242025
Investeringen -473.894 -630.830 -474.515 -340.504 -280.544
Desinvesteringen en bijdragen derden 64.951 78.075 54.338 74.628 45.723
Subtotaal -408.943 -552.755 -420.177 -265.876 -234.821
           
Verstrekking leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen) -8.970 0 0 0 0
Aflossingen leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen) 64.553 14.517 14.914 13.727 14.009
Subtotaal 55.583 14.517 14.914 13.727 14.009
           
Verstrekking overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar -4.533 -41 -35 -37 0
Aflossingen overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar 983 418 422 426 455
Subtotaal -3.550 377 387 389 455
           
Mutatie kapitaalverstrekkingen -76.823 481 481 482 481
Kasstroom uit investeringsactiviteiten-433.733-537.380-404.395-251.278-219.876
KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN20212022202320242025
Mutatie kortlopende geldleningen 300.000 0 0 0 0
Aangetrokken leningen og 568.855 592.103 335.475 119.282 -29.495
Aflossingen leningen og -414.666 -24.768 -104.736 -90.074 -15.277
           
Kasstroom uit financieringsactiviteiten454.189567.335230.73929.208-44.772
           
Mutatie geldmiddelen5.2810000

Reserves

Zie voor dit onderdeel de balanspagina Reserves.

Voorzieningen

Zie voor dit onderdeel de balanspagina Voorzieningen.