Begroting 2022 en Tweede Herziening 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Begraafplaatsen en crematorium Pagina 24

Begraafplaatsen en crematorium

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium zijn voor iedereen veilig, beschikbaar en toegankelijk. Bezoekers zijn tevreden over de dienstverlening en het resultaat van de wijze waarop de gemeente deze (openbare ruimte) beheert en onderhoudt.

De inrichting, beheer en onderhoud van de gemeentelijk begraafplaatsen en crematorium dragen bij aan Rotterdamse klimaat- en circulaire doelstellingen (weerbaarheid).

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel.

Voor het jaar 2022 ligt nog een opgave om de werkzaamheden op dit taakveld, uit te voeren met minder middelen, omdat vanwege de onderstaande omstandigheden de baten zijn gedaald en de lasten zijn gestegen.

De covid-19 crisis had in 2021 nog sterke gevolgen. Zo mochten er nog steeds beperkt consumpties worden geserveerd tijdens de uitvaarten. Dit was vanwege de verplichte 1,5 meter afstand, daardoor konden nog steeds weinig personen gebruik maken van onze accommodaties en faciliteiten.

Door een nieuwe aanbesteding eind 2020 voor de sociale uitvaart in de gemeente Rotterdam kwamen op jaarbasis circa 125 uitvaarten te vervallen. Voorheen vonden deze uitvaarten verplicht plaats op de gemeentelijke begraafplaats Crooswijk of in het gemeentelijk crematorium van Hofwijk. Vanaf 2021 is deze verplichting komen te vervallen.

Ontwikkelingen 2022-2025

Cremeren

De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van een bestaand uitvaartcentrum (Langenhorst) naar een crematorium, dit zal een negatieve invloed hebben op de omzet van het gemeentelijk crematorium. In Rotterdam zijn na realisatie van deze verbouwing in totaal 4 crematoria, waarvan 1 gemeentelijk crematorium (Hofwijk). Hierdoor zal het aantal crematies zeker afnemen op het gemeentelijk crematorium.

 

Covid-19

Eventueel nieuwe en oude opgelegde maatregelen naar aanleiding van covid-19 kunnen voor 2022 en verder nog financiële gevolgen hebben.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Tweede HerzieningBegroting 2022
Overzicht van baten en lasten Begraafplaatsen en crematoriaRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves6.3916.5576.6316.6516.6676.684

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 6.350 6.495 6.549 6.548 6.548 6.548
Overige baten 40 62 82 102 119 135
Lasten exclusief reserves5.9105.3345.4665.4875.5015.516

Apparaatslasten 2.333 2.423 2.558 2.556 2.556 2.556
Inhuur 4 6 6 6 6 6
Overige apparaatslasten 135 135 144 143 143 143
Personeel 2.195 2.282 2.407 2.407 2.407 2.407
Intern resultaat -383 -957 -979 -979 -979 -979
Intern resultaat -383 -957 -979 -979 -979 -979
Programmalasten 3.960 3.868 3.887 3.910 3.924 3.938
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.884 3.180 3.208 3.240 3.160 3.120
Kapitaallasten 723 689 679 671 764 818
Overige programmalasten 353 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 481 1.223 1.165 1.163 1.166 1.167
Saldo voor reserveringen 481 1.223 1.165 1.163 1.166 1.167
Saldo 481 1.223 1.165 1.163 1.166 1.167

Financiële bijstellingen

Tweede
Herziening
Begroting 2022
Bijstellingen Begraafplaatsen en crematoriaBegroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 1.251 1.215 1.212 1.210 1.210
Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 -28 -50 -49 -45 -43
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Lijkbezorgingsrechten actualisatie opbrengst Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Concernbrede opgave Integriteit Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 0 0 0 0
Concernbrede opgave Wob Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 0 0 0 0
Wijk aan Zet Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 0 1 1 1
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -28 -50 -50 -46 -44
Begroting na wijzigingen 1.223 1.165 1.163 1.166 1.167

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten

De kapitaallasten zijn aangepast op basis van bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen en de bouwrente van de jaarschijven 2021, 2022, 2023, 2024 en 2025. Een volledig beeld van de kredieten is opgenomen in de paragraaf Investeringen. Dit is een saldoneutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.

 

Lijkbezorgingsrechten actualisatie opbrengst

Op basis van zowel historische als recente gegevens zijn de lijkbezorgingsrechten 2022 en volgende jaren geactualiseerd. Het financiele begrotingseffect is hierbij saldoneutraal.

 

Concernbrede opgave Integriteit
Het Actieplan Integriteit omvat een samenhangend pakket van ruim 30 maatregelen waarmee we de aanbevelingen uit verschillende (externe) rapporten en onderzoeken opvolgen. Daarmee intensiveren en verstevigen we ons integriteitsbeleid. Financiële dekking komt vanuit bijdragen uit het hele concern.


Concernbrede opgave Wob
Om verzoeken uit hoofde van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) nu én in de toekomst professioneler en binnen de wettelijke termijn te kunnen afhandelen, wordt een centrale eenheid (“Wob-unit”) opgericht. Deze unit heeft het afhandelen van Wob verzoeken als kerntaak en heeft daarvoor ook de benodigde expertise in huis. Financiële dekking komt vanuit bijdragen uit het hele concern.

 

Wijk aan Zet
Deze budgetverschuiving naar programma Bestuur en Dienstverlening is ter dekking van kosten voor de implementatie van Wijk aan zet/Werken in stad en wijk.

 

Technische wijzigingen

In dit taakveld zijn er diverse geringe technische wijzigingen geweest.

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging:

  • begraafplaatsen en crematorium
  • lijkschouw (het vaststellen dat de betrokkene is overleden)
  • baten begraafplaatsrechten (via categorie 3.7)
  • baten afkoopsommen grafrechten (via categorie 4.4.8)