Begroting 2022 en Tweede Herziening 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Ruimtelijke ordening - Beheer Pagina 31

Ruimtelijke ordening - Beheer

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De gemeente zorgt ervoor dat geografische informatie actueel, betrouwbaar en eenvoudig toegankelijk is voor alle werkprocessen.

Het voldoen aan de wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Voor de gemeente is dit een wettelijke taak.

Geo-functie

De cluster overstijgende geo-community werkt steeds meer samen door kennis en inspiratie te delen op het vakgebied van geo-informatie en GIS (Geografisch Informatie Systeem).

 

T3D (Totaal 3 Dimensionaal)

Basisinformatie legt binnen dit landelijke programma de focus op het vastleggen en beheren van de 3D objectgegevens binnen de 3D keten. In 2021 bevindt dit programma zich in de voorbereidingsfase en wordt een proefopstelling gecreëerd waarin de 3D keten aan de hand van onderzoeksvragen kan worden beproefd. De deelprojecten zijn beschreven en er wordt gewerkt aan het behalen van de doelstellingen.

 

Digitaal schouwen

Het project is gestart met als doen het inmeten en schouwen van de fysieke stad zoveel mogelijk geautomatiseerd uit te voeren. Door middel van laserscanners op voertuigen kunnen objecten in de buitenruimte herkend en geïnspecteerd worden. Parallel hieraan is er een door het ministerie van BZK gesubsidieerd programma gestart voor het inzetten van deze techniek ten behoeve van het beheer van de openbare ruimte. Bij dit programma wordt samengewerkt met de TU Delft en de Gemeente Amsterdam. De resultaten hiervan zullen eind dit jaar behaald worden,

 

Kernregistratie Ondergrond

De (wettelijke) basisregistratie Ondergrond geeft vooral toegang tot gegevens over bodem- en grondonderzoek, bodemkwaliteit, grondwatermonitoring en -gebruik en de Mijnbouwwet. Het is vanwege de toenemende behoefte aan een 3D-weergave van de ondergrond noodzakelijk om ook de ondergrondse objecten in kaart te brengen. De gemeente Rotterdam heeft deze gegevens, maar ze worden versnipperd bijgehouden en vastgelegd. Het streven is om deze data gezamenlijk te ontsluiten via een Kernregistratie Ondergrond. Deze kernregistratie moet leiden tot efficiëntievoordelen en betere kwaliteit van gegevens om de uitvoering van bovengrondse en ondergrondse projecten sneller en eenvoudiger te maken. De Kernregistratie is officieel vastgesteld en er wordt gewerkt aan het realiseren van een voorziening om de data op te slaan en te ontsluiten.

Ontwikkelingen 2022-2025

Vanuit de VNG en het Ministerie BZK wordt gewerkt aan het integreren van basisregistraties van de fysieke leefomgeving. Dit wordt de Samenhangende Objectenregistratie (SOR) genoemd. Via diverse wijzigingen in de (basis)registraties BAG, BGT en deels de BOR zullen procesaanpassingen moeten worden doorgevoerd. We werken aan een nieuwe organisatievorm waarin de bijhouding van de SOR ingebed zal zijn.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Tweede HerzieningBegroting 2022
Overzicht van baten en lasten Ruimtelijke Ordening - BeheerRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves296186190190190190

Bijdragen rijk en medeoverheden 37 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 258 186 190 190 190 190
Lasten exclusief reserves6.2646.1406.5956.6166.6176.617

Apparaatslasten 5.788 6.812 7.050 7.047 7.048 7.048
Inhuur 22 9 9 9 9 9
Overige apparaatslasten 127 246 286 283 285 285
Personeel 5.640 6.557 6.754 6.754 6.754 6.754
Intern resultaat -989 -897 -1.049 -1.049 -1.049 -1.049
Intern resultaat -989 -897 -1.049 -1.049 -1.049 -1.049
Programmalasten 1.465 225 595 618 618 618
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.465 225 595 618 618 618
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -5.968 -5.954 -6.405 -6.426 -6.427 -6.427
Saldo voor reserveringen -5.968 -5.954 -6.405 -6.426 -6.427 -6.427
Saldo -5.968 -5.954 -6.405 -6.426 -6.427 -6.427

Financiële bijstellingen

Tweede
Herziening
Begroting 2022
Bijstellingen Ruimtelijke Ordening - BeheerBegroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -5.878 -6.228 -6.251 -6.251 -6.251
Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 -76 -177 -175 -176 -176
Leges leidingen actualisatie opbrengst Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Concernbrede opgave Integriteit Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 0 0 0 0
Concernbrede opgave Wob Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 0 1 1 1
Wijk aan Zet Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 0 1 1 1
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -76 -177 -177 -178 -178
Begroting na wijzigingen -5.954 -6.405 -6.426 -6.427 -6.427

Toelichting financiële bijstellingen

Leges leidingen actualisatie opbrengst

Betreft een saldo neutrale bijstelling van € 571 van de begroting op basis van de berekende baten en lasten voor de leges leidingen 2022.

 

Concernbrede opgave Integriteit
Het Actieplan Integriteit omvat een samenhangend pakket van ruim 30 maatregelen waarmee we de aanbevelingen uit verschillende (externe) rapporten en onderzoeken opvolgen. Daarmee intensiveren en verstevigen we ons integriteitsbeleid. Financiële dekking komt vanuit bijdragen uit het hele concern.


Concernbrede opgave Wob
Om verzoeken uit hoofde van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) nu én in de toekomst professioneler en binnen de wettelijke termijn te kunnen afhandelen, wordt een centrale eenheid (“Wob-unit”) opgericht. Deze unit heeft het afhandelen van Wob verzoeken als kerntaak en heeft daarvoor ook de benodigde expertise in huis. Financiële dekking komt vanuit bijdragen uit het hele concern.

 

Wijk aan Zet
Deze budgetverschuiving naar programma Bestuur en Dienstverlening is ter dekking van kosten voor de implementatie van Wijk aan zet/Werken in stad en wijk.

 

Technische wijzigingen

In dit taakveld zijn er diverse geringe technische wijzigingen geweest.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening. In dit Rotterdamse taakveld Ruimtelijke ordening – Beheer gaat het om:

  • de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
  • de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

 

Informatie is het vertrekpunt voor bijna elke opgave die onze stad oppakt. Een voorbeeld daarvan is het tegengaan van de effecten van klimaatveranderingen. Dat doen we op basis van informatie: waar in de stad zijn er kansen om te vergroenen, waar is het risico op wateroverlast het grootst, welke daken zijn geschikt voor zonnepanelen of een groen dak, etc.