Begroting 2022 en Tweede Herziening 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Bestuur en dienstverlening Pagina 33

Bestuur en dienstverlening

Responsief en betrouwbaar openbaar bestuur.

Doeltreffende en doelmatige organisatie van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers.

Rotterdam wil een transparante, democratische overheid zijn met oog voor verleden, heden en toekomst.

TAAKVELD 1

Bestuur - College

Doeltreffende en doelmatige uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en taken die voortvloeien uit wetten en regelingen van het Rijk en de provincie en tijdige en hoogwaardige verantwoording over de uitvoering. De gemeenteraad stelt als hoogste bestuursorgaan kaders vast die door het college van B en W worden uitgevoerd. Hierover legt het college verantwoording af, zodat de raad de naleving van de kaders kan controleren.

TAAKVELD 2

Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie

Het vergroten van de betrokkenheid van bewoners, ondernemers en organisaties bij gemeentelijke beleidsbepaling en –uitvoering.

TAAKVELD 3

Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

Een transparante en democratische volksvertegenwoordiging die kaders stelt, controleert, goed wordt ondersteund door de griffie en wordt gevoed door bevindingen van de rekenkamer en de ombudsman.

TAAKVELD 4

Burgerzaken

We leveren passende dienstverlening voor alle Rotterdammers. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers: mensgericht, regel arm, duidelijk en snel en zeker.

De BRP geeft een accuraat beeld van de personen die in Rotterdam wonen. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het beheer van de basisregistratie personen (BRP).

Organiseren van rechtmatige, efficiënte en toegankelijke verkiezingen en referenda. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het organiseren van verkiezingen en referenda.

TAAKVELD 5

Musea - Stadsarchief

Verwerving, beheer en beschikbaarstelling van archieven en collecties via digitale en fysieke kanalen.

Toezicht op informatiebeheer gemeenten en deelnemende partijen.

Bevorderen historisch besef in én over de stad.

Overzicht van baten en lasten

Tweede HerzieningBegroting 2022
Overzicht van baten en lasten Bestuur en dienstverleningRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves9.1779.46110.03310.03310.03310.033

Bijdragen rijk en medeoverheden 411 216 195 195 195 195
Dividenden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 8.620 9.198 9.791 9.791 9.791 9.791
Overige baten 147 47 47 47 47 47
Lasten exclusief reserves80.14090.07285.11381.80078.15378.095

Apparaatslasten 47.855 48.847 51.482 51.092 51.042 51.042
Inhuur 1.687 1.518 1.367 1.367 1.377 1.377
Overige apparaatslasten 1.475 1.600 1.750 1.751 1.751 1.751
Personeel 44.694 45.729 48.364 47.975 47.914 47.914
Intern resultaat 2.658 2.633 1.591 1.673 1.673 1.673
Intern resultaat 2.658 2.633 1.591 1.673 1.673 1.673
Programmalasten 29.627 38.591 32.040 29.035 25.438 25.380
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 12.634 24.425 19.979 16.897 16.265 16.265
Kapitaallasten 160 137 125 202 199 141
Overige programmalasten 8.800 1.952 1.910 1.910 1.910 1.910
Subsidies en inkomensoverdrachten 8.034 12.078 10.027 10.027 7.064 7.064
Saldo voor vpb en reserveringen -70.963 -80.611 -75.081 -71.768 -68.120 -68.063
Saldo voor reserveringen -70.963 -80.611 -75.081 -71.768 -68.120 -68.063
Reserves2.0791.685-1.208-1.505-867-1.556

Onttrekking reserves 686 3.539 363 68 20 20
Toevoeging reserves 1.459 1.974 1.571 1.573 1.576 1.576
Vrijval reserves 2.852 120 0 0 689 0
Saldo -68.884 -78.926 -76.288 -73.273 -68.987 -69.618

Toelichting overzicht baten en lasten

Baten
De baten bestaan met name uit de opbrengsten van leges van burgerzaken en het stadsarchief.

 

Lasten
De lasten bestaan voornamelijk uit personeelskosten. Ook zijn hier de vergoedingen aan de leden van de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités en hun (vice-) voorzitters opgenomen. Daarnaast is er budget voor bewonersinitiatieven en verkiezingen. Ook de lasten van de externe accountant vallen onder dit programma.

 

Reserves

Jaarlijks wordt er een bedrag onttrokken aan de bestemmingsreserve verkiezingen.

 

Meerjarig verloop
Het meerjarig verloop laat omtrent de baten een stabiel beeld zien maar omtrent de lasten een afname vanaf 2022.

Ten opzichte van 2021 zullen de volgende lasten in 2022 lager uitvallen:

  • Vanuit het jaarrekeningresultaat 2020 is eenmalig € 2,4 mln overgeheveld naar 2021 ter dekking van het Participatiebudget.
  • Voor de Tweede Kamerverkiezingen was in 2021 meer budget beschikbaar ten opzichte van 2022 ter dekking van de kosten van de coronamaatregelen ( € 3,3 mln).
  • In 2021 is de uitkering rondom het Joods Rechtsherstel eenmalig opgenomen (€ 2 mln).

Bijstellingen per taakveld

Programma / TaakveldMutatie
2021
(€)
Mutatie
2021
(%)
Mutatie
2022
(€)
Mutatie
2022
(%)
Mutatie
2023
(€)
Mutatie
2023
(%)
Mutatie
2024
(€)
Mutatie
2024
(%)
Mutatie
2025
(€)
Mutatie
2025
(%)
Bestuur en dienstverlening-1.199-6.400-5.631-5.498-5.498
Bestuur - College 292 6% -58 1% -58 1% -58 1% -58 1%
Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie -951 4% -5.156 23% -4.792 22% -4.728 26% -4.728 25%
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman -522 4% -279 2% -280 2% -280 2% -280 2%
Burgerzaken -53 0% -795 3% -397 2% -327 1% -327 1%
Musea - Stadsarchief 35 0% -111 2% -103 2% -104 2% -104 2%
Bestuur - College 292 6% -58 1% -58 1% -58 1% -58 1%
Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie -951 4% -5.156 23% -4.792 22% -4.728 26% -4.728 25%
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman -522 4% -279 2% -280 2% -280 2% -280 2%
Burgerzaken -53 0% -795 3% -397 2% -327 1% -327 1%
Musea - Stadsarchief 35 0% -111 2% -103 2% -104 2% -104 2%

Omschrijving programma

Binnen het bestuurlijke stelsel vervullen de gemeenteraad, het college van B en W, de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités hun rol. De rekenkamer en ombudsman leveren een bijdrage aan de verbetering van het openbaar bestuur door kritisch mee te kijken op het door de gemeentelijke organisatie gevoerde beleid respectievelijk aanspreekbaar te zijn bij klachten over de gemeentelijke organisatie.

Onder dit programma valt daarnaast het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers, het beheer van de basisregistratie personen (BRP), het organiseren van verkiezingen en referenda en het Stadsarchief.