Begroting 2022 en Tweede Herziening 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Cultuur, sport en recreatie Pagina 39

Cultuur, sport en recreatie

Stimuleren van het culturele en sportieve klimaat en vergroten van de participatie van Rotterdammers op deze terreinen.

Werken aan een optimaal vrijetijdsaanbod, een toonaangevend evenementenbeleid en een stevige voedingsbodem voor de creatieve industrie.

Bijdragen aan een laagdrempelig aanbod van educatie, recreatie en participatie op het gebied van natuur en milieu door het betrekken van Rotterdammers bij duurzaamheid en door het bevorderen van een duurzame en gezonde levensstijl.

TAAKVELD 1

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Optimale voorzieningen bieden voor de presentatie van een breed, artistiek hoogwaardig aanbod voor een divers publiek met ruimte voor nieuw talent.

Cultuurmakers stimuleren en in staat stellen hun talent te ontwikkelen en zich te professionaliseren, opdat zij mede zorgdragen voor een breed, artistiek hoogwaardig aanbod voor een divers publiek.

Bijdragen aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren opdat zij beschikken over de benodigde 21ste-eeuwse vaardigheden om volwaardig te kunnen participeren in de Rotterdamse samenleving.

Ervoor zorgen dat Rotterdammers zo min mogelijk belemmeringen ondervinden als zij kunst en cultuur willen ervaren, beoefenen en beleven.

De aantrekkelijkheid van Rotterdam voor bewoners, bedrijven en bezoekers verder ontwikkelen zodat de stad ook op langere termijn nationaal en internationaal interessant is als vestigingsplaats en toeristische trekpleister.

TAAKVELD 2

Media

Meer film-, tv- en mediaproducties afkomstig van Rotterdamse makers.

Meer film-, tv- en mediaproducties die Rotterdam, het verhaal van de stad en haar bewoners tonen.

Het ontwikkelen van nieuwe vormen van film-, tv- en mediaproducties.

Het ontwikkelen van een toekomstbestendige mediasector die zich graag in Rotterdam vestigt, zich voor lange tijd aan de stad committeert en hier ook graag investeert.

Betekenisvolle aandacht voor inclusiviteit en het perspectief van nieuwe generaties.

Het ontwikkelen van een evaluatie-instrumentarium waarin de bovenstaande doelen zowel kwalitatief als kwantitatief gewogen kunnen worden, in samenwerking met (inter)nationale partijen, zoals het Nederlands Filmfonds, het IFFR, de NPO, Cinecrowd, etc.

Zorgen voor optimale toegankelijkheid van kennis, informatie, taal en cultuur door middel van ICT en een breed scala aan media, zoals boeken, video en audio.

TAAKVELD 3

Musea - Cultuur

Optimale voorzieningen bieden voor de presentatie van een breed, artistiek hoogwaardig aanbod voor een divers publiek met ruimte voor nieuw talent.

Cultuurmakers stimuleren en in staat stellen hun talent te ontwikkelen en zich te professionaliseren, opdat zij mede zorgdragen voor een breed, artistiek hoogwaardig aanbod voor een divers publiek.

Bijdragen aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren opdat zij beschikken over de benodigde 21ste-eeuwse vaardigheden om volwaardig te kunnen participeren in de Rotterdamse samenleving.

Ervoor zorgen dat Rotterdammers zo min mogelijk belemmeringen ondervinden als zij kunst en cultuur willen ervaren, beoefenen en beleven.

De aantrekkelijkheid van Rotterdam voor bewoners, bedrijven en bezoekers verder ontwikkelen zodat de stad ook op langere termijn nationaal en internationaal interessant is als vestigingsplaats en toeristische trekpleister.

TAAKVELD 4

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME

Het bieden van een laagdrempelig aanbod van voorzieningen, educatie en expertise op gebied van natuur en milieu, waarbij ervaringsgericht leren centraal staat en met focus op de doelgroepen kinderen, jongeren en gezinnen.

Groeninitiatieven vanuit de samenleving op het gebied van natuur- en milieueducatie.

Vitale speeltuinen, verspreid over de stad welke een rol vervullen in de wijk en veilig spelen voor kinderen mogelijk maken.

Vitale scoutingverenigingen met een attractief aanboden deskundige leiding.

TAAKVELD 5

Sportaccommodaties

Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen (goed onderhouden, voldoen aan eisen van de tijd, capaciteit op orde).

Opstallen in eigendom van sportverenigingen zijn van voldoende kwalitatief niveau.

Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking.

Intensiever gebruik van sportvoorzieningen.

Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun voorzieningen.

TAAKVELD 6

Sportbeleid en activering

Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel een leven lang te laten bewegen of sporten met extra aandacht voor een aantal specifieke doelgroepen: kinderen in achterstandssituaties, ouderen en mensen met een beperking.

Benutten kracht van sportevenementen en topsport.

Vitale sportverenigingen en overige sportaanbieders en sportief ondernemerschap.

Gezond opgroeien in je eigen buurt.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid   Bron
Niet-sporters (% huishoudens waarin niet 1 X per week wordt gesport, 19-80 jaar) % Streefwaarde     RIVM
  Realisatie 54,1 (2016) 36,0 (2019)
Beschrijving RSO-indicatorEenheid  Bron
Sporters (landelijke richtlijn sportdeelname onderzoek, % inwoners dat > 12 x per jaar sport, 6-80 jaar) % Streefwaarde 2021 67% 67% Afdeling Onderzoek en Business Intelligence gemeente Rotterdam
  Realisatie 66% (2017) 70,5% (2019)

Overzicht baten en lasten

Tweede HerzieningBegroting 2022
Overzicht van baten en lasten Cultuur, sport en recreatieRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves6.00510.5064.7404.8164.7164.716

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.529 5.960 25 100 0 0
Financieringsbaten 338 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 4.138 4.457 4.716 4.716 4.716 4.716
Overige baten 0 90 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves241.008270.517239.132237.674235.466232.457

Apparaatslasten 9.625 10.969 11.217 10.750 10.750 10.751
Inhuur 311 465 391 391 391 391
Overige apparaatslasten 171 279 231 239 239 240
Personeel 9.143 10.225 10.595 10.120 10.120 10.120
Intern resultaat -8.357 -2.744 -2.633 -2.275 -2.275 -2.275
Intern resultaat -8.357 -2.744 -2.633 -2.275 -2.275 -2.275
Programmalasten 239.739 262.293 230.549 229.199 226.991 223.981
Financieringslasten 574 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 18.340 26.689 13.790 13.336 12.496 11.801
Kapitaallasten 508 481 290 204 193 178
Overige programmalasten 813 1.097 1.205 1.205 1.205 1.205
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 219.504 234.026 215.264 214.454 213.097 210.796
Saldo voor vpb en reserveringen -235.003 -260.011 -234.392 -232.858 -230.750 -227.741
Saldo voor reserveringen -235.003 -260.011 -234.392 -232.858 -230.750 -227.741
Reserves-7.60316.0371.0641.199199199

Onttrekking reserves 15.835 15.362 1.064 1.199 199 199
Toevoeging reserves 25.037 4.565 0 0 0 0
Vrijval reserves 1.600 5.240 0 0 0 0
Saldo -242.606 -243.974 -233.328 -231.659 -230.551 -227.542

Toelichting overzicht baten en lasten

Baten

De  baten betreffen de inkomsten uit het recreatieoord Hoek van Holland,  inkomsten van de scholen uit vakleerkrachten Lekker Fit en overige incidentele baten van geringe omvang.

Lasten

De apparaatslasten opgenomen onder dit programma bestaan hoofdzakelijk uit personeelslasten van de medewerkers die belast zijn met de ontwikkeling- en uitvoering van het cultuur- en sportbeleid.

Een groot deel van de programmalasten betreft het verlenen van subsidies. Jaarlijks worden subsidies toegekend aan culturele organisaties opgenomen in het Cultuurplan 2021 – 2024. Daarnaast wordt jaarlijks subsidie verleend aan de stichting Bibliotheek Rotterdam en de stichting NME en ontvangen de organisaties die behoren tot de “Rotterdamse culture basis”, zoals theaters en musea, eveneens een jaarlijkse subsidie. 

Verder zijn er specifieke (subsidie)budgetten voor mediabeleid, creatieve industrie, cultuureducatie, evenementen, breedte- en topsport, speeltuinen en algemene subsidiebudgetten voor incidentele aangelegenheden.

Naast de genoemde subsidiebudgetten maakt ook de bijdrage aan het Sportbedrijf deel uit van de lasten van dit programma. 

Reserves

In de begroting  2022 zijn onttrekkingen geraamd voor de organisatie van het WK Volleybal voor dames, het meerjarenprogramma Grand Départ Tour de France en het onderhoud van sportaccommodaties.  

Meerjarig verloop

De begroting vertoont meerjarig een dalend verloop. Dit verklaart zich onder andere door het incidentele karakter van bepaalde  uitgaven, zoals die in het kader van de Regiodeal, en die voor specifieke  eenmalige evenementen en activiteiten. 

Bijstellingen per taakveld

Programma / TaakveldMutatie
2021
(€)
Mutatie
2021
(%)
Mutatie
2022
(€)
Mutatie
2022
(%)
Mutatie
2023
(€)
Mutatie
2023
(%)
Mutatie
2024
(€)
Mutatie
2024
(%)
Mutatie
2025
(€)
Mutatie
2025
(%)
Cultuur, sport en recreatie3.565-5.277-5.286-5.251-5.182
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 3.347 3% -1.409 2% -1.118 1% -1.672 2% -1.585 2%
Media 345 2% -454 2% -493 2% -494 2% -494 2%
Musea - Cultuur 7 0% -688 2% -746 2% -755 2% -792 2%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME 14 0% -363 2% -345 2% -345 2% -345 2%
Sportaccommodaties -495 1% -2.078 4% -1.701 3% -1.717 3% -1.698 3%
Sportbeleid en activering 347 2% -285 2% -883 7% -268 2% -268 2%
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 3.347 3% -1.409 2% -1.118 1% -1.672 2% -1.585 2%
Media 345 2% -454 2% -493 2% -494 2% -494 2%
Musea - Cultuur 7 0% -688 2% -746 2% -755 2% -792 2%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME 14 0% -363 2% -345 2% -345 2% -345 2%
Sportaccommodaties -495 1% -2.078 4% -1.701 3% -1.717 3% -1.698 3%
Sportbeleid en activering 347 2% -285 2% -883 7% -268 2% -268 2%

Omschrijving programma

Cultuur, Sport en Recreatie dragen bij aan talentontwikkeling, activering en verbinding. Ook dragen cultuur, sport en recreatie bij aan gezondheid, een aantrekkelijk vestigingsklimaat en betrokkenheid van bewoners bij de stad. Cultuur en Sport versterken via sportevenementen en culturele programma’s de nationale en internationale profilering van Rotterdam.

Sport

Voor Sport leidt dat tot vier doelstellingen (Sportnota 2021+), te weten:

1. Structureel sporten en bewegen wordt de norm; plezier, een brede motorische ontwikkeling en vraaggericht aanbod staan centraal, met extra aandacht voor groepen die nu minder affiniteit met sport en bewegen hebben. Sportaanbieders bieden passend aanbod en de waarde van sportverenigingen voor de stad wordt behouden.

2. Talenten, topsporters en topsportevenementen worden ondersteund. Ze inspireren bewoners en bezoekers, leiden tot internationale bekendheid, en tot economische en maatschappelijke impact.

3. De sport- en beweegruimte in de stad nodigt uit tot bewegen en is geschikt voor multifunctioneel gebruik.

4. De impact van sport en een gezonde leefstijl op gezondheid, kansengelijkheid en sociale cohesie is groot en komt nog beter tot zijn recht door de verbinding met andere maatschappelijke domeinen.

Groen

Voor Natuur- en Milieueducatie zijn er (beleidskader “NME heeft de toekomst”, november 2013) vier doelstellingen:

1. Herijking en vernieuwing van het basispakket en het borgen van een toekomstbestendige infrastructuur aan NME-voorzieningen.

2. Het ontwikkelen van een pluspakket van NME-activiteiten vanuit verschillende partijen (organisaties, bedrijven, bewoners) als aanvulling op het basispakket.

3. Meer samenhang en verbindingen realiseren tussen de producten op het gebied van NME en andere beleidsproducten.

4. Het werven van meer opdrachtgevers voor NME en de NME-infrastructuur breder benutten.

Begin 2022 leveren wij een nieuwe Visie Natuureducatie 2022+ op.

Cultuur

Cultuur heeft voor de komende jaren de volgende doelstellingen:

  1. Het cultuuraanbod sluit aan bij de diversiteit van de bevolking en de dynamiek van de stad; elke Rotterdammer kan in het aanbod iets van zijn gading vinden.
  2. De culturele sector profileert zichzelf en de stad met de enorme diversiteit aan kunst en cultuur die de stad rijk is en die in de stad gecreëerd wordt.
  3. Gevestigde organisaties en in het bijzonder nieuwe makers worden ondersteund en gefaciliteerd in hun ontwikkeling en presentatiemogelijkheden.
  4. De culturele sector verbindt zich met andere domeinen in het gemeentelijk beleid en ontwikkelt maatschappelijke toepassingsmogelijkheden.

De gemeente zoekt continu naar mogelijkheden om belangen, ambities en initiatieven in de culturele sector met elkaar te verbinden en elkaar te laten versterken, opdat zij bijdragen aan de genoemde doelstellingen.