Begroting 2022 en Tweede Herziening 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Stedelijke inrichting en ontwikkeling Pagina 71

Stedelijke inrichting en ontwikkeling

De stijging van de CO2-uitstoot wordt in deze collegeperiode omgebogen naar een dalende trend die leidt tot 49% CO2-reductie in 2030, gemeten t.o.v. het jaar 1990.

Stijging van het percentage panden dat geen verhoogde kans op wateroverlast bij hevige regen heeft van 88% naar 90%.

Tenminste 15.000 bestaande woningen zijn verduurzaamd en 10.000 aardgas vrij of daarop voorbereid.

20 hectare groen erbij in 2022 t.o.v. 2018.

Binnen vier jaar start bouw van 18.000 nieuwe woningen.

TAAKVELD 1

Beheer overige gebouwen en gronden

Vastgoed en gronden inzetten als middel voor behalen maatschappelijke doelen.

Goed rentmeesterschap uitoefenen: waarde behoud van bezittingen.

Sturing geven aan en handhaving van het gebruik van onroerend goed: met privaatrechtelijke instrumenten stuurt de gemeente op het gebruik van onroerende zaken die aan derden in erfpacht of in eigendom zijn of worden gegeven en beheert de contracten.

TAAKVELD 2

Cultureel erfgoed - Monumenten

In dit taakveld zijn de werkzaamheden ondergebracht die te maken hebben met de beschermde monumenten, de stadsgezichten en overige objecten met cultuurhistorische waarde. De thematische Erfgoedagenda Rotterdam is gericht op zowel bescherming en instandhouding als ook op het ontwikkelen van kennis en het beschikbaar stellen daarvan door onder meer cultuurhistorisch onderzoek, publicatie en publieksactiviteiten.

TAAKVELD 3

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Het initiëren en sturen van ruimtelijke ontwikkelingen door actief gemeentelijk grondbeleid: verwerving, verkoop, sanering, bouwrijp maken en inrichten van gronden.

TAAKVELD 4

Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving.

Dit taakveld bevat de activiteiten voor bescherming en verbetering van het milieu waaronder de energietransitie en het verbeteren van de luchtkwaliteit, de bescherming en de sanering van de kwaliteit van de bodem en de atmosfeer, de beheersing van geluidhinder, de bescherming tegen straling en het verplaatsen van milieuhinderlijke bedrijven.

TAAKVELD 5

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap

Een aantrekkelijke en leefbare stad voor iedereen, nu en in de toekomst.

Meer gezonde Rotterdammers die bewegen, spelen, sporten, ontmoeten, ontspannen en recreëren.

Een investering in de doorontwikkeling van de klimaatadaptieve deltastad.

Samenwerking met Rotterdammers en gedeeld eigenaarschap.

TAAKVELD 6

Ruimtelijke ordening - Ontwikkeling

Ontwikkelen van een integrale omgevingsvisie en strategie voor de ontwikkeling en groei van de stad.

Zorgen voor de implementatie van de Omgevingswet.

Zorgen voor actuele, flexibele en toekomstgerichte juridische kaders voor de ontwikkeling van de stad.

TAAKVELD 7

Wonen en bouwen

Groei van de woningvoorraad en aantrekkelijke woonmilieus.

Woningvoorraad met toekomstwaarde.

Basis op orde.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicator

Eenheid

 

 

Bron

Hernieuwbare elektriciteit

%

Streefwaarde

N.v.t.

RWS

Realisatie

15,9 (2017)

Gemiddelde WOZ-waarde

Duizend euro

Streefwaarde

N.v.t.

CBS

 

Realisatie

166 (2018)

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

Streefwaarde

N.v.t.

Basisregistratie adressen en gebouwen

Realisatie

2,4 (2016)

Demografische druk (groene + grijze druk tov 20-64)

%

Streefwaarde

N.v.t.

CBS

Realisatie

58,4% (2019)

Meer informatie over de BBV-indicatoren is te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl.

Overzicht baten en lasten

Tweede HerzieningBegroting 2022
Overzicht van baten en lasten Stedelijke inrichting en ontwikkelingRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves322.561320.156297.494243.382220.854216.121

Bijdragen rijk en medeoverheden 26.735 23.913 12.953 8.170 6.310 6.983
Financieringsbaten 1.235 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 261.969 302.546 288.070 235.753 195.709 235.214
Overige baten 32.623 -6.303 -3.528 -541 18.836 -26.077
Lasten exclusief reserves399.956467.595400.635319.211275.334268.402

Apparaatslasten 142.431 163.451 156.557 153.935 148.135 145.913
Inhuur 28.996 38.339 27.958 27.093 21.293 19.946
Overige apparaatslasten 2.053 2.636 2.939 2.923 2.923 2.917
Personeel 111.382 122.476 125.660 123.919 123.919 123.050
Intern resultaat -123.264 -126.844 -124.539 -127.002 -131.811 -136.858
Intern resultaat -123.264 -126.844 -124.539 -127.002 -131.811 -136.858
Programmalasten 380.790 430.988 368.617 292.277 259.010 259.348
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 208.369 256.112 196.931 144.958 105.062 102.581
Kapitaallasten 110.792 104.734 117.121 100.597 109.348 112.986
Overige programmalasten 26.440 20.759 18.839 18.553 18.382 18.313
Sociale uitkeringen 6 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 35.183 49.382 35.726 28.169 26.218 25.468
Saldo voor vpb en reserveringen -77.396 -147.438 -103.140 -75.829 -54.479 -52.282
Saldo voor reserveringen -77.396 -147.438 -103.140 -75.829 -54.479 -52.282
Reserves58.863124.09076.62440.64029.58427.043

Onttrekking reserves 80.511 136.734 81.911 40.840 29.838 27.297
Toevoeging reserves 27.278 14.119 5.287 200 254 254
Vrijval reserves 5.630 1.475 0 0 0 0
Saldo -18.532 -23.348 -26.516 -35.189 -24.896 -25.239

Toelichting overzicht baten en lasten

Baten

De baten bestaan grotendeels uit grondopbrengsten, huurinkomsten (extern), canonopbrengsten en het uitvoeren van opdrachten voor externe opdrachtgevers. Voor de grondopbrengsten geldt dat op basis van de wet- en regelgeving de baten van grondverkopen in de exploitatie worden verwerkt met een tegenboeking onder de overige baten. Hierdoor ontstaat er geen effect op het saldo. Daarnaast bestaan de opbrengsten uit aangevraagde omgevingsvergunningen, opbrengsten die in rekening worden gebracht voor beheersvergoedingen hennep ontmantelingen en opbrengsten door Uitvoering Van Gemeentewege. Inkomsten uit brandstofverkooppunten en reclamecontracten, verkoopopbrengsten van verkochte vastgoed, uitpondingen en conversieopbrengsten (omzetten naar eeuwigdurend erfpacht) maken ook onderdeel uit van de opbrengsten.

 

Lasten

De lasten vloeien voort uit de uitvoering van diverse activiteiten en projecten ten behoeve van de bestemmingsplannen, inspectie, toezicht, woningverbeteringen en hennepontmantelingen. Daarnaast worden uitgaven verantwoord voor grondexploitaties ten behoeve van gebiedsontwikkelingen, kosten voor personele inzet, kosten ten behoeve van de exploitatie van onroerend goed zoals onderhoud, beheerkosten en eigenaarslasten (zakelijke lasten en verzekeringen), verkoopkosten (taxaties, kosten verkoop gereedmaken) en afboekingen van de boekwaarde van het verkochte vastgoed. Tevens vindt doorbelasting naar andere programma’s plaats, zoals Onderwijs, Verkeer en Vervoer en Cultuur, Sport en Recreatie.

 

Reserves

De mutaties op de reserves hebben betrekking op de bestemmingsreserves Rotterdamse Investeringsmotor, reserve Gebiedsaanpakken en duurzame Gebiedsontwikkelingsfonds, Bodem, Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed en het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). De onttrekkingen aan de bestemmingsreserves worden ingezet voor Hart van Zuid, Stadshavens, Binnenstad, Aardgasvrije wijken, Sportcampus, NPRZ, Inrichting buitenruimte gebieden, Kansrijke Wijken, Stimulering bouwproductie en andere projecten.

 

Meerjarig verloop

De baten laten voor de jaren 2021 tot en met 2025 meerjarig een dalend verloop zien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de daling van begrote grondopbrengsten. De lagere grondopbrengsten gaan gepaard met lagere lasten. Daarnaast dalen de verwachte bijdragen van Rijk en medeoverheden doordat het aantal bijdragen in de toekomstige jaren 2021 en verder nog moet worden toegekend. De lasten en mutaties op bestemmingsreserves laten nagenoeg een evenredige daling zien.

Bijstellingen per taakveld

Programma / TaakveldMutatie
2021
(€)
Mutatie
2021
(%)
Mutatie
2022
(€)
Mutatie
2022
(%)
Mutatie
2023
(€)
Mutatie
2023
(%)
Mutatie
2024
(€)
Mutatie
2024
(%)
Mutatie
2025
(€)
Mutatie
2025
(%)
Stedelijke inrichting en ontwikkeling21.776-4.065-1.553-4861.658
Beheer overige gebouwen en gronden 12.605 38% -4.249 8% -1.701 3% -1.767 5% 26 0%
Cultureel erfgoed - Monumenten -6 0% -15 2% -15 2% -15 2% -15 2%
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 4.080 24% 36 0% 14 3% 19 3% 19 3%
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving -737 2% 747 2% -7.552 23% -7.709 31% -7.702 31%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap 154 2% -54 1% -36 1% -37 1% -37 1%
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling -301 15% -340 43% -31 18% -31 25% -31 25%
Wonen en bouwen 5.982 13% -191 0% 7.769 17% 9.053 35% 9.397 36%
Beheer overige gebouwen en gronden 12.605 38% -4.249 8% -1.701 3% -1.767 5% 26 0%
Cultureel erfgoed - Monumenten -6 0% -15 2% -15 2% -15 2% -15 2%
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 4.080 24% 36 0% 14 3% 19 3% 19 3%
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving -737 2% 747 2% -7.552 23% -7.709 31% -7.702 31%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap 154 2% -54 1% -36 1% -37 1% -37 1%
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling -301 15% -340 43% -31 18% -31 25% -31 25%
Wonen en bouwen 5.982 13% -191 0% 7.769 17% 9.053 35% 9.397 36%

Omschrijving programma

Fijn wonen en leven in Rotterdam begint bij een fijne woning in een prettige, groene buurt voorzien van alle essentiële voorzieningen en infrastructuren (water, riool, energie, groen, fietspaden etc). Nieuwe of huidige bewoners moeten in onze stad een woning van hun wensen en mogelijkheden kunnen vinden. De komende jaren zal de stad en het aantal inwoners flink gaan groeien. We bouwen kwalitatieve, duurzame en toekomstbestendige woningen voor elke portemonnee, waarbij huizen voor de middeninkomens prioriteit hebben. Door de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen en kantoren en winkels te transformeren tot woningen, kunnen ook meer mensen een fijne woonplek in Rotterdam vinden.

Bouwen en ontwikkelen in Rotterdam moet voor nu en voor de lange termijn. Wonen in Rotterdam wordt toekomstbestendiger en klimaatadaptiever. We anticiperen op ontwikkelingen op het gebied van klimaat en onze bevolkingssamenstelling, we zorgen voor groen en mooie buitenruimte, een veilige en gezonde ondergrond.

De gemeente doet dit door de ontwikkeling en groei van de stad goed te plannen. We koppelen de bouwopgave van nu aan de lange termijn ontwikkeling van de stad. Onder andere de klimaatopgaven uit het Akkoord van Parijs vragen om een transitie hoe we de stad inrichten en ontwikkelen.

De gemeente werkt hieraan door zich in te zetten voor een duurzaam en energiezuinig Rotterdam, met een betere luchtkwaliteit. Daarvoor werken we aan belangrijke overeenkomsten, zoals het Klimaat- en energieakkoord. En werken we aan lange termijn visies en kaders die terug gaan komen in de omgevingswet en omgevingsvisie die nu ontwikkeld worden. Daarnaast voert de gemeente de wettelijke taken uit, zoals de behandeling van aanvragen om een omgevingsvergunning, aandacht voor erfgoed en het maken van bestemmings- (en straks omgevings-) plannen.

Door bovenstaande inzet te combineren met de sociale en economische context wordt gebouwd aan de weerbaarheid en veerkracht (de resilience) van de mensen, de organisaties en de systemen in de stad.

Dit doet de gemeente uiteraard niet alleen. Bewoners en ondernemers dragen bij aan een fijne stad door eigen initiatieven, bijvoorbeeld meer groen, betere speelruimte voor de kinderen, een prettige en gezellige buitenruimte en het oprichten van energie-coöperaties of buurtontmoetingsplekken. De gemeente faciliteert dergelijke initiatieven graag.