Begroting 2023 en Tweede Herziening 2022

Rotterdam: Eén stad

BBV Taakvelden Pagina 204

BBV Taakvelden

BBV Taakvelden

Voor de vergelijkbaarheid tussen gemeenten wordt door het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) een uniforme indeling in taakvelden voorgeschreven. Deze indeling is hier meerjarig opgenomen.

Overzicht van baten en lasten per BBV-taakveldBegroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
0.1 - Bestuur
Baten 3.351 823 818 818 818
Lasten 53.284 49.271 45.582 45.474 45.647
Saldo -49.933 -48.448 -44.765 -44.656 -44.830
0.2 - Burgerzaken
Baten 11.428 9.952 14.403 14.778 16.029
Lasten 42.786 35.663 38.296 38.285 39.427
Saldo -31.358 -25.711 -23.893 -23.507 -23.398
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden
Baten 534.526 307.444 148.009 113.761 111.221
Lasten 117.665 126.879 104.066 87.838 85.180
Saldo 416.861 180.565 43.943 25.923 26.041
0.4 - Overhead
Baten 13.081 8.103 8.034 7.034 7.034
Lasten 511.222 516.444 501.378 497.066 497.306
Saldo -498.141 -508.341 -493.344 -490.032 -490.272
0.5 - Treasury
Baten 111.325 90.383 98.938 95.958 95.644
Lasten 44.708 -19.819 -17.180 -15.402 -15.878
Saldo 66.617 110.202 116.118 111.360 111.522
0.61 - OZB woningen
Baten 62.990 68.921 69.471 69.971 70.471
Lasten 5.866 5.820 5.839 5.828 5.825
Saldo 57.124 63.101 63.632 64.143 64.646
0.62 - OZB niet-woningen
Baten 225.976 230.409 230.496 230.496 230.496
Lasten 11.402 10.732 10.760 10.744 10.739
Saldo 214.574 219.677 219.736 219.752 219.757
0.63 - Parkeerbelasting
Baten 143.986 167.858 180.988 187.225 193.718
Lasten 34.083 39.457 42.359 43.839 45.330
Saldo 109.903 128.401 138.629 143.385 148.388
0.64 - Belastingen overig
Baten 21.626 23.482 23.482 23.482 23.482
Lasten -4.029 6.364 -1.989 -2.011 -2.016
Saldo 25.655 17.118 25.471 25.493 25.497
0.7 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
Baten 2.177.015 2.102.829 2.138.825 2.126.736 2.004.509
Lasten 7 -429 -638 -653 -710
Saldo 2.177.008 2.103.258 2.139.463 2.127.390 2.005.218
0.8 - Overige baten en lasten
Baten 35.749 34.832 34.662 34.196 33.952
Lasten 31.918 44.053 55.505 58.791 58.830
Saldo 3.831 -9.221 -20.844 -24.595 -24.878
0.9 - Vennootschapsbelasting (Vpb)
Baten 0 0 0 0 0
Lasten 1.948 800 800 800 800
Saldo -1.948 -800 -800 -800 -800
0.10 - Mutaties Reserves
Baten 320.022 175.118 84.534 79.665 74.947
Lasten 504.399 269.799 190.309 208.107 129.020
Saldo -184.377 -94.681 -105.775 -128.442 -54.073
1.1 - Crisisbeheersing en Brandweer
Baten 13.995 7.513 7.513 7.513 7.513
Lasten 83.884 74.896 74.896 74.787 74.787
Saldo -69.888 -67.383 -67.383 -67.274 -67.274
1.2 - Openbare orde en veiligheid
Baten 13.772 7.010 6.700 6.733 6.733
Lasten 97.786 99.302 102.956 102.744 102.316
Saldo -84.014 -92.292 -96.256 -96.011 -95.583
2.1 - Verkeer en vervoer
Baten 28.828 16.050 16.050 16.050 16.050
Lasten 193.929 192.420 192.411 194.505 196.973
Saldo -165.101 -176.369 -176.360 -178.454 -180.923
2.2 - Parkeren
Baten 13.687 14.151 14.151 14.151 14.151
Lasten 35.149 34.384 39.207 40.354 40.639
Saldo -21.462 -20.232 -25.056 -26.203 -26.488
2.3 - Recreatieve havens
Baten 0 0 0 0 0
Lasten 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0
2.4 - Economische Havens en waterwegen
Baten 0 0 0 0 0
Lasten 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0
2.5 - Openbaar vervoer
Baten 7.876 2.121 2.121 2.121 2.121
Lasten 65.610 14.174 14.747 14.575 14.569
Saldo -57.734 -12.053 -12.627 -12.454 -12.448
3.1 - Economische ontwikkeling
Baten 350 0 0 0 0
Lasten 12.841 12.481 11.049 8.650 8.523
Saldo -12.491 -12.481 -11.050 -8.651 -8.523
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Baten 0 0 0 0 0
Lasten 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Baten 2.059 2.200 2.785 3.285 3.785
Lasten 6.036 7.096 6.840 6.837 6.730
Saldo -3.977 -4.897 -4.055 -3.552 -2.945
3.4 - Economische promotie
Baten 11.074 15.997 19.147 19.147 19.147
Lasten 17.561 17.232 15.823 15.393 15.393
Saldo -6.487 -1.235 3.324 3.754 3.754
4.1 - Openbaar Onderwijs
Baten 0 0 0 0 0
Lasten 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0
4.2 - Onderwijshuisvesting
Baten 357 545 545 466 466
Lasten 69.787 77.974 77.623 75.861 75.752
Saldo -69.430 -77.429 -77.078 -75.394 -75.286
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Baten 86.957 76.204 66.470 64.570 64.570
Lasten 162.425 155.098 149.509 148.503 145.083
Saldo -75.469 -78.894 -83.039 -83.932 -80.512
5.1 - Sportbeleid en activering
Baten 2.460 1.922 1.922 1.922 1.922
Lasten 18.295 16.040 14.849 14.610 14.597
Saldo -15.836 -14.118 -12.927 -12.688 -12.675
5.2 - Sportaccommodaties
Baten 291 490 490 490 490
Lasten 59.056 60.862 60.826 60.225 60.225
Saldo -58.765 -60.371 -60.335 -59.734 -59.734
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Baten 456 406 306 306 306
Lasten 96.313 95.457 93.458 90.920 90.908
Saldo -95.857 -95.051 -93.152 -90.614 -90.602
5.4 - Musea
Baten 327 340 340 340 340
Lasten 41.837 40.276 41.366 43.187 42.918
Saldo -41.510 -39.937 -41.026 -42.847 -42.579
5.5 - Cultureel erfgoed
Baten 213 219 219 219 219
Lasten 2.428 2.517 2.117 2.116 2.114
Saldo -2.215 -2.298 -1.898 -1.897 -1.895
5.6 - Media
Baten 0 0 0 0 0
Lasten 21.866 22.710 22.736 22.736 22.736
Saldo -21.866 -22.710 -22.736 -22.736 -22.736
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Baten 5.153 2.680 2.680 2.680 2.680
Lasten 81.840 76.403 77.464 78.523 79.932
Saldo -76.687 -73.723 -74.783 -75.843 -77.252
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie
Baten 60.624 1.213 1.179 1.114 1.114
Lasten 163.131 108.887 108.212 107.784 108.267
Saldo -102.507 -107.674 -107.033 -106.670 -107.153
6.2 - Wijkteams
Baten 7.522 4.290 4.290 4.290 4.290
Lasten 137.619 132.300 136.225 138.205 139.887
Saldo -130.097 -128.010 -131.934 -133.914 -135.596
6.3 - Inkomensregelingen
Baten 547.086 539.108 541.109 543.661 546.406
Lasten 758.588 652.253 651.352 651.073 650.181
Saldo -211.502 -113.145 -110.243 -107.412 -103.775
6.4 - Begeleide participatie
Baten 7.750 11.227 11.340 10.561 9.231
Lasten 91.512 97.468 98.542 99.008 99.043
Saldo -83.761 -86.241 -87.201 -88.447 -89.813
6.5 - Arbeidsparticipatie
Baten 11.525 5.342 3.012 3.012 3.012
Lasten 87.759 84.988 71.711 70.909 69.364
Saldo -76.234 -79.646 -68.699 -67.898 -66.352
6.6 - Maatwerkvoorziening (WMO)
Baten 0 0 0 0 0
Lasten 11.607 11.768 11.902 12.109 11.662
Saldo -11.607 -11.768 -11.902 -12.109 -11.662
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+
Baten 12.411 10.242 30.217 59.696 87.401
Lasten 265.199 297.331 292.701 289.764 283.292
Saldo -252.788 -287.088 -262.483 -230.068 -195.891
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-
Baten 106 0 5.000 23.000 23.000
Lasten 58.243 71.479 73.800 71.294 73.055
Saldo -58.137 -71.479 -68.800 -48.294 -50.055
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+
Baten 9.210 9.938 9.808 9.808 9.808
Lasten 163.381 161.766 160.173 161.980 160.270
Saldo -154.171 -151.828 -150.365 -152.172 -150.461
6.82 - Geëscaleerde zorg 18-
Baten 24.744 9.077 4.085 4.085 4.085
Lasten 189.185 146.205 143.742 146.388 149.087
Saldo -164.441 -137.128 -139.657 -142.303 -145.001
7.1 - Volksgezondheid
Baten 168.174 14.422 14.387 14.387 14.387
Lasten 202.627 45.365 45.308 45.274 45.248
Saldo -34.454 -30.943 -30.920 -30.887 -30.861
7.2 - Riolering
Baten 87.665 96.688 97.331 97.974 98.616
Lasten 70.515 80.130 79.454 80.093 80.735
Saldo 17.150 16.558 17.877 17.881 17.881
7.3 - Afval
Baten 108.949 119.603 117.484 118.231 118.917
Lasten 92.380 94.277 91.096 92.342 93.004
Saldo 16.569 25.326 26.388 25.890 25.913
7.4 - Milieubeheer
Baten 13.747 40.017 33.461 33.371 33.371
Lasten 83.931 73.629 41.526 41.505 41.036
Saldo -70.184 -33.611 -8.065 -8.134 -7.665
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria
Baten 6.549 6.877 6.877 6.877 6.877
Lasten 5.397 5.428 5.159 5.150 5.142
Saldo 1.152 1.448 1.718 1.727 1.734
8.1 - Ruimtelijke Ordening
Baten 1.446 203 203 203 203
Lasten 9.647 7.492 7.500 7.678 7.416
Saldo -8.202 -7.289 -7.297 -7.475 -7.213
8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
Baten 96.228 69.348 59.171 47.419 38.111
Lasten 96.852 69.124 58.644 46.672 37.326
Saldo -624 224 528 747 785
8.3 - Wonen en bouwen
Baten 52.621 48.816 51.770 52.462 52.462
Lasten 155.810 130.167 114.815 113.809 106.395
Saldo -103.190 -81.351 -63.044 -61.347 -53.933
Overzicht van baten en lasten per BBV-taakveldBegroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Totaal Concern
Baten 5.065.285 4.354.412 4.164.825 4.154.266 4.054.107
Lasten 5.065.285 4.354.412 4.164.825 4.154.266 4.054.107
Saldo 0 0 0 0 0