Begroting 2023 en Tweede Herziening 2022

Rotterdam: Eén stad

Audits en control Pagina 213

Audits en control

Algemeen

In opdracht van het college of de concerndirectie voert Concern Auditing audits uit op het gebied van doelmatigheid en doeltreffendheid van processen, systemen, projecten, programma’s en organisatieonderdelen.

Directie Middelen en Control is er om de organisatie en het bestuur te adviseren bij en toe te zien op het sturen, beheersen en verantwoorden, zodat de doelen voor Rotterdam gerealiseerd worden.

 

Doorontwikkeling stuurinformatie en P&C

De doorontwikkeling van de stuurinformatie omvat meerdere projecten die bijdragen aan een betere sturing van gemeentelijke activiteiten en daarmee tot een meer doeltreffende en doelmatige gemeente Rotterdam.
Voor een goede sturing van de organisatie is het van belang dat periodiek op alle niveaus van de organisatie sturingsgesprekken plaatsvinden, op basis van betrouwbare stuurinformatie die geënt is op de doelstellingen die door het gemeentebestuur zijn bepaald en vastgelegd in de programma’s die in de p&c-documenten worden onderscheiden. De stuurinformatie is beschikbaar in Voortgangsrapportages. Het project werkt aan het automatisch genereren van deze Voortgangsrapportages. Voor de financiële voortgangsrapportages is de testfase in de afrondende fase en wordt de implementatie voorbereid. Een integrale bedrijfsvoeringvoortgangsrapportage is in voorbereiding.

Ook is dit jaar het Concerndashboard live gegaan. Het Concerndashboard kan dagelijks worden geraadpleegd met de bedrijfsvoeringsinformatie t/m meest de vorige dag. De implementatie en doorontwikkeling lopen in 2022 en 2023 door.

Onderdeel van het project is ook het Verbeteren van de P&C producten. De raad heeft aangegeven de P&C documenten beleidsmatiger en overzichtelijker te willen. Met ingang van de nieuwe collegeperiode wordt gestart met een nieuwe opzet van de P&C documenten. Het eerste P&C product in de nieuwe opzet de Tweede herziening 2022/ Begroting 2023. In december is een evaluatie gepland met de Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR).

 

Auditprogramma

Concern Auditing voert, in opdracht van het college en/of de concerndirectie, audits uit op het gebied van doelmatigheid en doeltreffendheid van processen, systemen, projecten, programma’s en beleid.

Jaarlijks wordt een auditprogramma opgesteld. Het auditprogramma 2023 wordt eind 2022 voorbereid en begin 2023 door de gemeentesecretaris vastgesteld.

Een aantal audits, waarvan nu al duidelijk is dat die in 2023 worden uitgevoerd, omdat die doorlopen uit het auditprogramma 2022 naar 2023, zijn:

  • Collegetargets (nog te bepalen)
  • Uitvoeringstoets(en) op een aantal collegeambities (nog te bepalen)
  • Organisatiereflectie van enkele directies (nog te bepalen)

Ook in 2023 worden weer audits uitgevoerd, die jaarlijks terugkeren, op de terreinen:

  • Grote projecten (nog te bepalen)
  • Integriteit
  • Informatieveiligheid.