Begroting 2023 en Tweede Herziening 2022

Rotterdam: Eén stad

Doel: Schone en circulaire stad Pagina 37

Wat willen we bereiken?

In 2050 wil Rotterdam een stad zonder afval zijn. Om dat te bereiken is het van groot belang:

 • de totale hoeveelheid afval terug te brengen;
 • huishoudelijk afval nog beter te scheiden.

In de Grondstoffennota zijn maatregelen opgenomen om dit te stimuleren.

Rotterdammers willen een zichtbaar schonere stad. Dit betekent dat de stad er voor het oog schoon bij ligt en dat Rotterdammers het schoonniveau van de buitenruimte positief waarderen. De overlast door plaagdieren zoals ratten houden we onder controle door een gebiedsgerichte rattenaanpak.

Rotterdam is daarnaast op weg naar een afvalvrije en grondstoffenrijke samenleving. Daarbij maken we stapsgewijs de omschakeling van een lineaire naar een circulaire economie. Rotterdam Circulair draagt bij aan de transitie naar een groener, duurzamer, veerkrachtiger, gezonder en schoner Rotterdam. Het gehele gemeentelijke wagenpark is in 2030 emissieloos ten behoeve van het klimaat en de gezondheid van de Rotterdammer.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • We verminderen naastplaatsingen en zwerfafval in de 20 wijken die volgens de CROW-methodiek het slechtst scoren met gemiddeld 5 procentpunt (collegetarget). 
 • We stellen de Rotterdammers in staat om op een eenvoudige en verantwoorde manier afval te scheiden:
  • We verruimen de openingstijden van (een deel van de) milieuparken.
  • We stellen leenbakfietsen beschikbaar voor Rotterdammers die niet over een auto beschikken.
  • We vergroten het aantal pop-up-milieuparken in de wijk per jaar (minimaal 100 per jaar), zodat Rotterdammers makkelijker hun grofvuil weg kunnen brengen.
 • Circulair hergebruik stimuleren we door in te zetten op refuse, repair, reuse, recycling en afvalscheiding.
 • Naastplaatsingen pakken we aan onder meer door vaker en strenger te handhaven:
  • Reinigingsmedewerkers leiden we op tot toezichthouder zodat zij kunnen optreden tegen afval naast de container.
  • We maken meer gebruik van gedrag beïnvloedende technieken rondom wijkcontainers.
  • We experimenteren met digitale middelen om vuil beter te herkennen, zodat het ophalen van 
   het vuil efficiënter kan worden ingericht.
 •  We gaan verder met onze aanpak van zwerfafval en het reinigen van de buitenruimte. Dat doen we op een gemiddelde van 90% B-schoonniveau volgens de CROW-methodiek:
  • We zetten de reinigingsteams vaker in, stadsbreed en óók in het weekend. 
   Deze zogenaamde ‘runners’ gaan elke dag ‘s ochtends vroeg de wijk in om, los van meldingen, naastplaatsingen weg te halen.
  • We zetten bij de in- en/of uitgang van parken op piekmomenten grote containers neer.
  • We willen ongedierteoverlast op straat tegengaan; daarom maken we afspraken met 
   restaurants en de markten om te voorkomen dat etensresten op straat belanden.
  • We investeren in zogenoemde ‘Zakken vullen’ acties, waarbij bewoners en schoolkinderen 
   voor een kleine tegenprestatie (koffie, voucher van de lokale supermarkt, etc.)  
   zwerfvuil opruimen. 
 • We vergroten de bewustwording en kennis over dierenwelzijn. We continueren de acties uit de nota Dierenwelzijn en maken daartoe een nieuw uitvoeringsprogramma. Daarbij zetten we in op gecombineerde acties in overlappende beleidsvelden (o.a. biodiversiteit, groenbeheer, plaagdierbeheersing en evenementen).
 • Plaagdierbeheersing zetten we vanaf 2023 gebiedsgericht in samen met alle (gebieds)functionarissen die onmisbaar zijn in de aanpak van rattenoverlast. 
 • We streven ernaar dat bewoners de buitenruimte als schoon ervaren en de gemeentelijke dienstverlening positief waarderen. De neerwaartse trend van de schoonbeleving uit het Wijkprofiel buigen we om. Voor de waardering van bewoners over de dienstverlening wordt een indicator ontwikkeld.
 • De personenwagens in het wagenpark van de gemeente zijn in 2023 volledig emissieloos. De lichte bedrijfsvoertuigen zijn dat in 2025 en het zware segment, machines en gereedschappen in 2030. Daarbij zijn er wel twee randvoorwaarden:
  • Het emissieloos rijden moet aansluiten bij de bedrijfsprocessen;
  • Er moeten voldoende energiepunten (laadvoorzieningen/vulpunten) voorhanden zijn.

Rotterdam Circulair maakt onderdeel uit van een grotere transitie waaraan breder binnen de gemeente gewerkt wordt. Meer toelichting daarover is te lezen in de paragraaf 'Klimaat' binnen deze begroting. In die paragraaf wordt ingegaan op hoe de transitie naar een circulaire economie bijdraagt aan:

 1. een groener en duurzamer Rotterdam.
 2. een betaalbaarder en economisch veerkrachtiger Rotterdam.
 3. een gezonder en schoner Rotterdam.

Hoe meten we dat?

Indicator

Realisatie

2021

Begroting

2022

Realisatie

2022

Begroting

2023

Raming

2024

Raming

2025

Raming

2026

Collegetarget Schoon verminderen naastplaatsingen en zwerfafval:

We verminderen naastplaatsingen en zwerfafval in de 20 wijken die het slechts scoren. Doel in deze collegeperiode is een stijging van de CROW-score op naastplaatsingen en zwerfafval met gemiddeld 5 procentpunt over alle 20 wijken

79% niveau B of hoger 80,25% niveau B of hoger   81,5% niveau B of hoger 82,75% niveau B of hoger 84% niveau B of hoger 84% niveau B of hoger

Restafval per inwoner per jaar 

281 kg

249 kg

 

nnb

nnb

nnb

nnb

Schoon CROW-indicator norm: 90% niveau B

behaald

90% B

 

90%B

90%B

90%B

90%B

Toelichting indicatoren

Naastplaatsingen en zwerfafval

Om te meten of we het collegetarget op naastplaatsingen en zwerfafval halen, gebruiken we:

 • Reguliere metingen voor de CROW-indicatoren naastplaatsingen (1 beeldmeetlat) en zwerfafval (5 beeldmeetlatten). De realisatie is het gemiddelde van de scores op naastplaatsingen en zwerfafval, waarbij aan beide een even zwaar gewicht wordt toegekend.

De 20 slechtst scorende wijken zijn benoemd op basis van hun scores over 2021.

 

Restafval per inwoner

Met huishoudelijk restafval bedoelen we het totaal aan ongescheiden restafval per inwoner per jaar (inclusief grof huishoudelijk restafval). De streefwaarde voor 2022 is opgenomen in de Grondstoffennota 2019-2022. De Grondstoffennota 2023-2026 wordt eind 2022 voorgelegd ter besluitvorming. Hierin staan nieuwe maatregelen en doelstellingen voor de reductie van de hoeveelheid restafval per inwoner.

 

Beeldkwaliteit Schoon

Sinds 2019 gebruikt de gemeente Rotterdam de landelijke CROW Beeldsystematiek om de kwaliteit van de openbare buitenruimte te monitoren. Voor ‘schoon’ meten we volgens de standaardset beeldmeetlatten en meetmethoden uit de landelijke CROW Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte. We sluiten ook zo veel mogelijk bij deze landelijke standaard aan als we meetlocaties bepalen en gebieden indelen.