Begroting 2023 en Tweede Herziening 2022

Rotterdam: Eén stad

Voortgang 2022 Pagina 46

Voortgang 2022

Nu de meeste coronamaatregelen zijn opgeheven, is de gemeente teruggegaan naar de reguliere manier om belastingaanslagen op te leggen. De coronamaatregelen hebben grote gevolgen gehad op zowel ondernemers als particulieren. Dit is te zien aan het betaalgedrag. Waar nodig zet de gemeentelijke belastingdienst maatwerk in voor het betalen van belastingen, zoals het afspreken van betalingsregelingen. Verschillende belastingsoorten brengen meer of juist minder op dan voor de coronajaren. Sommige van die opbrengsten leiden tot een bijstelling in de begroting. Hieronder zijn deze bijstellingen toegelicht.

 

Precario- en reclamebelasting

Aanslagen precario worden na afloop van het jaar opgelegd.  In 2021 is bij precariobelasting voor terrassen een nultarief gehanteerd. Deze aanslag (met nultarief voor 2021) wordt in 2022 opgelegd. Voor 2022 hanteert de gemeente geen nultarief meer voor precariobelasting terrassen.  

Voor elke reclame, aankondiging of boodschap die vanaf de openbare weg te zien is, heft de gemeente reclamebelasting. Het toenemende gebruik van reclame via internet leidt tot minder reclame op openbare plaatsen. Daardoor daalt al een aantal jaren de opbrengst. Nu duidelijk is dat dit geen incidentele vermindering is, stelt het college voor de begroting met 800.000 euro hierop bij te stellen. 

 

Onroerendezaakbelasting

Door areaaluitbreiding, heeft de gemeente meer opbrengsten bij de OZB voor niet-woningen (15,1 miljoen euro). Bij OZB voor woningen zijn er in 2022 minder opbrengsten (600.000 euro). De reden hiervan is een te hoog geschatte waardeontwikkeling voor 2022.

Logiesbelasting

De opbrengsten uit logiesbelasting waren over 2020 en 2021, en ook dit jaar, aanzienlijk lager dan normaal. Dat heeft te maken met de lockdowns, de ineenstorting van het toerisme en het nog voorzichtige herstel daarvan. In het eerste half jaar van 2022 is er sprake van een stijgende lijn in de bezettingsgraad van hotels en vakantiewoningen. Maar de bezetting blijft nog onder het niveau van voor de corona-uitbraak. Het is onzeker hoe de bezettingsgraad zich ontwikkelt in het najaar 2022 en de daaropvolgende winter. Rekening houdend met een lagere opbrengst van de logiesbelasting, stelt het college een bijstelling van 2 miljoen euro in de begroting voor. 

 

Betaalgedrag

Meer Rotterdammers hebben moeite om hun aanslagen te betalen. De gemeente probeert deze Rotterdammers te helpen, bijvoorbeeld door het treffen van betalingsregelingen. De gemeente moet nu meer werkzaamheden verrichten om de belasting te kunnen innen. In sommige gevallen lukt het de gemeente niet om in contact te komen met de belastingplichtige. Dit leidt tot een groter risico op de inning van alle opgelegde belastingen.
 

Financiële bijstellingen Belastingen (x 1.000)  € 16.147
Diverse belastingen € 2.200
Tegenvallende leges en logiesopbrengsten - € 2.000
Aanmanings en vervolgingsopbrengsten  € 1.325
Meeropbrengsten OZB niet woningen 2022 € 5.000
Meeropbrengsten OZB niet woningen oudere jaren € 10.100
Technische wijzigingen, taakmutaties, kasschuiven en kleine bijstellingen - € 478
NB Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma