Begroting 2023 en Tweede Herziening 2022

Rotterdam: Eén stad

Financiën Pagina 91

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten DienstverleningRealisatie
2021
Begroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves10.05511.82310.29114.74215.11816.369

Bijdragen rijk en medeoverheden 439 294 250 250 250 250
Overige opbrengsten derden 9.616 11.529 10.041 14.492 14.868 16.119
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves73.87689.41077.04776.85176.75778.068

Apparaatslasten 45.224 50.708 48.668 50.435 50.470 51.291
Inhuur 1.238 1.109 845 1.183 1.198 1.178
Overige apparaatslasten 1.203 1.462 1.336 1.336 1.335 1.335
Personeel 42.783 48.136 46.487 47.917 47.937 48.778
Intern resultaat 3.667 1.645 1.231 1.236 1.243 1.243
Intern resultaat 3.667 1.645 1.231 1.236 1.243 1.243
Programmalasten 24.986 37.057 27.149 25.180 25.044 25.535
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 16.769 28.923 18.790 19.513 19.438 19.599
Kapitaallasten 102 91 166 292 233 564
Overige programmalasten 6 -145 -111 -91 -93 -94
Subsidies en inkomensoverdrachten 8.109 8.189 8.303 5.466 5.466 5.466
Saldo voor vpb en reserveringen -63.822 -77.587 -66.756 -62.109 -61.640 -61.700
Saldo voor reserveringen -63.822 -77.587 -66.756 -62.109 -61.640 -61.700
Reserves1.0212.822-1.243-757-1.446-1.446

Onttrekking reserves 2.864 4.313 200 0 0 0
Toevoeging reserves 1.844 1.491 1.443 1.446 1.446 1.446
Vrijval reserves 0 0 0 689 0 0
Saldo -62.801 -74.765 -67.999 -62.866 -63.085 -63.145

Toelichting overzicht baten en lasten

Baten
De baten bestaan vooral uit de opbrengsten leges publiekszaken en leges dienstverlening stadsarchief.

Lasten
De lasten bestaan voor het grootste deel uit personeelskosten, de vergoedingen aan de leden van de wijkraden en hun (vice-) voorzitters, de overige implementatiekosten van het nieuwe bestuursmodel Wijk aan Zet, het budget voor bewonersinitiatieven, het organiseren van de verkiezingen en het programma Menselijke Maat.

Reserves
Jaarlijks wordt bepaald of een bedrag wordt toegevoegd of onttrokken aan de diverse bestemmingsreserves. De huidige bestemmingsreserves zijn Achterstanden Stadsarchief, Citylab, Compensatie Joodse Gemeenschap in Rotterdam, Menselijke Maat en Verkiezingen.

Meerjarig verloop
Het meerjarig verloop laat omtrent de baten een stijgend beeld zien van € 10 mln in 2023 tot € 16 mln in 2026. De stijging wordt grotendeels veroorzaakt door de verwachte piek in vraag naar verlengingen van reisdocumenten vanaf 2024. Deze piek wordt veroorzaakt doordat in 2014 de geldigheidsduur van paspoorten is verlengd van 5 naar 10 jaar. De lasten laten een stabiel beeld zien van € 77 mln in 2023 tot 77,7 mln in 2026. Met uitzondering van 2024 laten de reserves een stabiel beeld zien van € 1,2 mln in 2023 tot € 1,5 mln in 2026. De daling in 2024 wordt veroorzaakt door het collegebesluit in 2021 om te stoppen met Citylab. Als gevolg van dit besluit valt de reserve in 2024 eenmalig  met € 0,7 mln vrij. In het huidig coalitieakkoord 2022 is besloten om Citylab in gewijzigde vorm te continueren.

Financiële bijstellingen

Bijstellingen DienstverleningBegroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Eerste Herziening 2022 (na conversie) -66.912 -61.894 -57.610 -58.255 -58.226
Bijstellingen Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 -7.853 -6.105 -5.256 -4.830 -4.920
Citylab Coalitieakkoord - Hoofdstuk 7 0 -600 -1.000 -1.000 -1.000
Menselijke maat Coalitieakkoord - Hoofdstuk 7 -1.793 -1.646 -1.508 -1.527 -1.527
Minder websites en 1 app Coalitieakkoord - Hoofdstuk 7 0 0 -350 0 0
Organisatie Coalitieakkoord - Hoofdstuk 7 0 151 161 191 220
Stadsarchief Coalitieakkoord - Hoofdstuk 7 0 0 -781 -781 -781
Centraliseren dienstverlening en klantsignalen Coalitieakkoord – Overig 0 600 1.290 1.290 1.290
Gemeentefondsmutaties Coalitieakkoord – Overig -2.002 -218 -220 -223 -223
Kasschuif Opleidingsprogramma Wijk aan Zet Kasschuiven 375 -250 -125 0 0
Aanmanings- en vervolgingsopbrengsten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -1.325 -556 -556 -556 -556
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -16 101 100 41 12
Bijdrage EU-subsidie Veerkrachtig BoTu 2028 Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 -200 -200 -200 -200
Hogere baten leges publiekszaken Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 1.422 248 4.698 5.074 6.325
Hogere lasten leges publiekszaken Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -1.422 -292 -4.160 -4.496 -5.666
Claim 10%-regeling bewonersinitiatieven Ramingsbijstellingen vermijdbaar -553 0 0 0 0
Opbrengsten externe detachering Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Achterstanden Stadsarchief Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Compensatie Joodse gemeenschap in Rotterdam Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Herinrichting Driehoeksplein Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Subsidie gebiedscommissie Reserves 0 0 0 0 0
Centrale stemopneming Taakmutaties -40 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -2.499 -3.441 -2.606 -2.643 -2.813
Begroting na wijzigingen -74.765 -67.999 -62.866 -63.085 -63.145

Toelichting financiële bijstellingen

Citylab
Citylab is een ondersteuningsprogramma voor initiatiefnemers die aan hun ‘droom’ voor Rotterdam willen werken. De Gemeente Rotterdam biedt initiatiefnemers de kans om hun initiatief voor de stad waar te maken. Het programma biedt hulp in de vorm van kennis, coaching en een netwerk. Voor de continuering van Citylab in gewijzigde vorm, is vanuit het coalitieakkoord voor 2023 € 0,6 mln beschikbaar gesteld en voor de jaren erna € 1 mln per jaar. 

Menselijke maat
Het programma Menselijke Maat beoogt een verandering van de manier waarop de gemeentelijke ambtenaren naar de kern van het werk kijken. De behoeften van burgers en ondernemers krijgen een meer centrale positie in het uitgangspunt van hoe we als gemeente Rotterdam werken. Vanuit het coalitieakkoord is voor 2022 € 1,8 mln toegekend. De jaren erna daalt de jaarlijkse bijdrage tot € 1,5 mln in 2026.

Minder websites en 1 app
In het coalitieakkoord is als doelstelling opgenomen dat de communicatie naar de Rotterdammer overzichtelijker en begrijpelijker wordt. Ter ondersteuning hiervan wordt één gemeentelijke dienstverleningsapp gebouwd. Vanuit het coalitieakkoord wordt hiervoor in 2024 € 350 budget toegekend. Daarnaast is de doelstelling om vóór 2025 minder én duidelijkere gemeentelijke websites te hebben. De hierbij te realiseren besparingen zijn bij het programma Overhead opgenomen.

Organisatie
Omdat we scherpe keuzen maken in ons beleid en nog efficiënter gaan werken, is het reëel om een bezuiniging op de gemeentelijke organisatie te realiseren (inhuur en apparaat). Dit geldt niet voor de medewerkers in de uitvoering. Als uitgangspunt hanteren we natuurlijk verloop. Het effect op het programma Dienstverlening is voor 2023 € 151 oplopend tot € 220 in 2026.

Stadsarchief
Voor het goed, geordend en in toegankelijke staat bewaren van de archieven is vanuit het coalitieakkoord voor het jaar 2024 en verder € 1,0 mln per jaar beschikbaar gesteld. Een bedrag van € 0,2 mln is overgeheveld naar programma Overhead. Het restant van € 0,8 mln is ter dekking van de extra arbeidskosten.

Centraliseren dienstverlening en klantsignalen
In het coalitieakkoord is een aantal maatregelen genomen die concernbreed een efficiencyverbetering van de dienstverlening beogen. Dit betreft de inrichting van de 1ste lijns dienstverlening via de balies en het analyseren van klantsignalen als instrument voor continue verbetering van de dienstverlening. Dit leidt tot een taakstelling voor 2023 van € 0,6 mln oplopend tot € 1,3 mln in 2026.

Gemeentefondsmutaties
Vanwege corona heeft het Rijk de extra kosten die zijn gemaakt bij het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 voor € 1,8 mln gecompenseerd. Daarnaast is voor het programma Menselijke Maat vanuit het gemeentefonds voor de jaren 2022 en verder € 0,2 mln beschikbaar gesteld om het systeem leren in de gemeente vorm te geven en om de lessen uit de stedelijke vernieuwingsgebieden in de eigen gemeente te kunnen invoeren.

Kasschuif Opleidingsprogramma Wijk aan Zet
Het opleidingsprogramma voor het nieuwe bestuursmodel Wijk aan Zet heeft door diverse oorzaken vertraging opgelopen. De kosten worden deels in 2023 en deels in 2024 verwacht. Voor 2022 betekent dit een lastenverlaging van € 375, voor 2023 een lastenverhoging van € 250 en 2024 € 125.

Aanmanings- en vervolgingsopbrengsten
De toename van de aanmanings- en vervolgingsopbrengsten hangt samen met een toename in de te verrichten werkzaamheden hiervoor. Zo leidt het opleggen van aanmaningen en dwangbevelen tot meer personeelskosten vanwege de extra benodigde capaciteit en meer telefoniekosten, omdat meer naar 14010 gebeld wordt;. Een deel van het budget € 0,6 mln wordt in 2022 gebruikt als kwaliteitsimpuls bij de frontoffice van Burgerzaken en Belastingen om de dienstverlening inzake de verschillende belastingproducten te verbeteren. Voor het programma dienstverlening zijn de verwachte lasten voor 2022 in totaal € 1,3 mln hoger en voor 2023 en volgend € 0,6 mln. Deze kosten worden gedekt door de hogere opbrengsten voor aanmaningen en vervolgingen uit het programma Belastingen.

Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast als gevolg van nieuwe en bijgestelde investeringskredieten, alsmede geactualiseerde ramingen per jaarschijf. In de paragraaf investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen.

Bijdrage EU-subsidie Veerkrachtig BoTu 2028
Voor het Wijkontwikkelingsprogramma Bospolder-Tussendijken (BoTu) is structureel € 200 lastenbudget vanaf 2023 overgeheveld naar het programma Dienstverlening.

Hogere baten leges publiekszaken
De begroting van de verwachte opbrengsten is voor de jaren 2022 t/m 2026 naar huidige (landelijke) inzichten van de verwachte ontwikkeling van de vraag naar legesproducten bijgesteld. Door het verlengen van de geldigheidsduur van paspoorten, voor personen vanaf 18 jaar van 5 jaar naar 10 jaar in 2014, stijgt de verwachte vraag vanaf 2024 flink. De baten zijn hoger bijgesteld van € 1,4 mln in 2022 tot € 6,3 mln in 2026.

Hogere lasten leges publiekszaken
Met de hogere verwachte vraag naar legesproducten hangen ook extra lasten samen. Dit betreft enerzijds personele kosten vanwege de inzet van extra capaciteit om (tijdig) aan de vraag te voldoen. Anderzijds zijn er hogere legesafdrachten aan het Rijk. De lasten zijn opgehoogd met € 1,4 mln in 2022 tot € 5,7 mln in 2026.

Claim 10%-regeling bewonersinitiatieven
Het budget voor bewonersinitiatieven is in 2021 niet volledig besteed als gevolg van de coronamaatregelen. Conform afspraak met de raad is besloten dat tot 10% van het oorspronkelijke budget van de bestuurscommissies wordt meegenomen naar het eerstvolgende jaar, indien en voor zover er sprake is van onderbesteding. In 2022 is € 553 toegevoegd aan het budget.

Opbrengsten externe detachering
Vanwege een externe detachering van een medewerker zijn de baten en personeelslasten in 2022 met € 34 verhoogd.

Bestemmingsreserve Achterstanden Stadsarchief
Ter dekking van de kosten voor het wegwerken van achterstanden in onderhoud en verbetering van de opslag van archiefbestanden welke bijdraagt aan het behoud van de historische waarden van Rotterdam wordt in 2022 € 75 onttrokken aan deze bestemmingsreserve. Dit betreft een saldo neutrale boeking.

Bestemmingsreserve Compensatie Joodse gemeenschap in Rotterdam
Voor de compensatie van de Joodse gemeenschap in Rotterdam wordt in 2022 € 2 mln onttrokken aan de bestemmingsreserve.  Dit betreft een saldo neutrale boeking.

Bestemmingsreserve Herinrichting Driehoeksplein
Ter dekking van de uitgaven Bospolder-Tussendijken wordt in 2022 € 95 onttrokken en € 50 gedoteerd aan de bestemmingsreserve Herinrichting Driehoeksplein. Dit betreffen beide saldo neutrale boekingen.

Bestemmingsreserve Subsidie gebiedscommissie
In 2021 heeft de gebiedscommissie Kralingen Crooswijk een subsidie toegekend aan Stichting Cult North. De uitbetaling heeft plaats gevonden in 2022. Ter dekking van deze uitgave is € 25 onttrokken aan de bestemmingsreserve Subsidie gebiedscommissie. Dit betreft een saldo neutrale boeking.

Centrale stemopneming
Voor het deelnemen aan het experiment centrale stemopneming bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022, heeft de gemeente Rotterdam voor de hogere kosten een bijdrage ontvangen van het Rijk van € 40.

Technische wijzigingen
In het programma Dienstverlening zijn  diverse technische wijzigingen opgenomen, de grootste wijzigingen zijn:

  • De budgetten zijn vanaf het jaar 2023 geactualiseerd naar het prijspeil 2023. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen. Gevolgen voor het jaar  2023 - € 2,3 mln dalend tot - € 2,1 mln in 2026;
  • Implementatie Wijk aan Zet 2022 - € 3,2 mln dalend tot - € 0,8 mln in 2026;
  • Overheveling budget voor standaardbeveiliging naar programma Overhead in 2022 € 0,8 mln;
  • Diverse organisatieopgaven en taakstellingen 2022 € 0,3 mln oplopend tot € 0,4 mln in 2026;
  • Overige technische bijstellingen in alle jaren - € 0,3 mln.