Begroting 2023 en Tweede Herziening 2022

Rotterdam: Eén stad

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026 Pagina 96

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Rotterdamse ondernemers

De Rotterdamse ondernemers zijn van grote waarde voor de stad en de Rotterdamse economie. Ze dragen bij aan een duurzame en aantrekkelijke stad en haven en zorgen voor banen voor de inwoners van Rotterdam en de regio. 
Er zijn op dit moment nog steeds veel onzekerheden voor de Rotterdamse ondernemers. Hoewel het terugdraaien van de verschillende beperkingen vanwege de coronapandemie weer mogelijkheden voor ondernemers biedt, zorgt de nasleep van deze pandemie voor een grote schuldenlast bij een deel van de Rotterdamse ondernemers. Ook blijft het vooruitzicht van de coronapandemie de komende winter onduidelijk en de geopolitieke situatie in de wereld heeft veel impact op Rotterdamse bedrijven. De oorlog in Oekraïne treft belangrijke sectoren door hoge energieprijzen, dreigende gas- en olietekorten, grondstoffenschaarste en lange levertijden. Dit zorgt voor hoge inflatie en rentestijgingen die bedrijven in hun groei belemmeren en ondernemers ervan weerhouden te investeren in verdere toekomstbestendigheid. Wij blijven de ontwikkelingen en de gevolgen die dat heeft voor de Rotterdamse economie actief volgen en gaan over tot actie indien dit nodig is.  

Focus in de komende periode ligt op het opstellen en uitvoering geven aan een actieprogramma mkb en ondernemerschap dat zich richt op de doelgroepen bestaand, startend en (snel)groeiend mkb. Met het programma willen we bereiken dat ondernemers optimale gemeentelijke dienstverlening ervaren door minder regels en bureaucratie en het hanteren van een ‘ja, mits-houding’. Het succesvolle (corona) loket waar ondernemers snel geholpen worden en die maatwerk levert ontwikkelen we door.  Ook gaan we het bestaande MKB ondersteunen in  hun proces naar  een toekomstbestendig bedrijfsmodel en faciliteren we dat innovatieve en startende groeiende mkb’ers  zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Gelet op de terugval van 30% in middelen voor het begrotingsprogramma Economische ontwikkeling in de komende jaren is het noodzakelijk om financieel ruimte te maken om ambities ten aanzien van het mkb tot uitvoering te brengen. Dit betekent dat een aantal bestaande programma’s en samenwerkingsverbanden gedeeltelijk worden afgebouwd of helemaal gestopt.  
Ook verwachten we dat bedrijven die dat kunnen meedoen en mee investeren in de stad. Bij de uitvoering zetten we waar mogelijk in op co-financiering door externe partijen.

 

Transformatie winkelstraten, versterking horeca en spreiding van toerisme

De gemeente zet in op de transformatie van winkelstraten naar aantrekkelijker ontmoetings- en verblijfsgebieden. Dit doen we in samenwerking met winkeliers, wijkraden en klanten. Het gaat om een brede aanpak waar per winkelgebied maatwerk wordt toegepast. In de komende vier jaar starten we een gezamenlijke aanpak in minimaal 25 winkelgebieden. 
We realiseren aantrekkelijke Rotterdamse warenmarkten voor de bezoekers en de marktvergunninghouders. Dat doen we door het stimuleren van nieuwe producten en leegstand op de markten tegen te gaan. We streven naar een hogere bezettingsgraad van de warenmarkten.
We geven ook waar mogelijk meer ruimte aan de horecasector. Denk aan uitbreiding van terrassen, het verkennen van nieuwe locaties voor nachthoreca en een goede mix van horeca en woningen. We stellen gezamenlijk met partijen in de stad een uitvoeringsplan horeca op.
We stimuleren daarnaast de spreiding van bezoekers door samen met ondernemers en bewoners verder te bouwen aan de identiteit en het aanbod van de stad.

 


 

Klimaatneutraal en circulair haven industrieel complex

De gemeente zet in op de transformatie naar een klimaatneutraal en circulair haven-industrieel complex voort door onder meer het opbouwen van een cluster van bedrijven in de waterstofmaakindustrie, ondersteunen van projecten op het gebied van energiebesparing in de industrie, versnelling van de vergunningverlening (Versnellingshuis), en het  sturen op de ontwikkeling van infrastructuur om de transitie mogelijk te maken. Op het gebied van walstroom realiseren we in de periode tot en met 2026 walstroomaansluiting aan publieke kades in de stad en leggen we met het Havenbedrijf afspraken vast voor de realisatie van walstroom voor de zeevaart.

 

Ruimte voor bedrijvigheid

Met een groeiend aantal inwoners en de economische opgaven waar we voor staan, neemt de ruimtebehoefte door bedrijvigheid toe. Tegelijkertijd is er ruimte nodig voor woningbouw, energietransitie en voorzieningen. Om goede groei te kunnen realiseren in de stad hebben we als doelstelling om de omvang m² bvo bedrijfsruimte in de komende vier jaar gelijk aan het huidige niveau gelijk te laten blijven én met een op te stellen actieplan zetten we in op sturing op het juiste bedrijf op de juiste plek.

 

Aantrekken van congressen en bedrijven

We versterken de internationale positie van Rotterdam op het gebied van beurzen en congressen door actief zakelijke evenementen aan te trekken die aansluiten bij de ambities van de stad. Dit doen we in samenwerking met de branche en Rotterdam Partners.
We zetten ons daarnaast in om buitenlandse bedrijven naar Rotterdam te halen die bijdragen aan de benodigde verandering naar een digitale, schone, innovatieve en circulaire economie. In de komende vier jaar willen we een miljard aan investeringen uitlokken in Rotterdamse bedrijven en nieuwe vestigers.