Begroting 2023 en Tweede Herziening 2022

Rotterdam: Eén stad

Financiën Pagina 132

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten OverheadRealisatie
2021
Begroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves13.85513.0818.1038.0347.0347.034

Bijdragen rijk en medeoverheden 2.199 1.395 907 907 907 907
Belastingen 0 0 0 0 0 0
Dividenden 2.972 4.681 1.000 1.000 0 0
Overige opbrengsten derden 7.211 6.779 6.196 6.127 6.127 6.127
Overige baten 1.473 225 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves371.688428.061430.449415.693411.374411.613

Apparaatslasten 281.812 302.405 288.786 287.477 285.674 284.109
Inhuur 31.813 32.010 19.114 18.931 18.931 18.931
Overige apparaatslasten 7.223 7.291 6.358 6.336 6.335 6.335
Personeel 242.776 263.104 263.314 262.210 260.407 258.843
Intern resultaat -26.509 -14.791 -8.459 -8.816 -8.787 -8.682
Intern resultaat -26.509 -14.791 -8.459 -8.816 -8.787 -8.682
Programmalasten 116.385 140.447 150.121 137.031 134.487 136.185
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 90.645 112.180 119.665 105.207 104.782 111.958
Kapitaallasten 21.272 24.718 25.775 26.855 24.269 18.382
Overige programmalasten 2.366 1.454 614 612 612 612
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 2 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.100 2.095 4.067 4.357 4.823 5.232
Saldo voor vpb en reserveringen -357.833 -414.980 -422.346 -407.659 -404.340 -404.578
Saldo voor reserveringen -357.833 -414.980 -422.346 -407.659 -404.340 -404.578
Reserves-4.8997.9280000

Onttrekking reserves 1.605 11.158 0 0 0 0
Toevoeging reserves 7.504 3.230 0 0 0 0
Vrijval reserves 1.000 0 0 0 0 0
Saldo -362.732 -407.053 -422.346 -407.659 -404.340 -404.578

Toelichting overzicht baten en lasten

Baten
De opbrengsten derden hebben onder andere betrekking op detacheringen van personeel bij derden. Daarnaast is er op het gebied van verzekeringen sprake van externe premie-inning van alle verzekeringssoorten en opbrengsten uit de afhandeling van schades. De dividenden zijn afkomstig van SSC Flex BV. Vanaf 2025 vervallen de geraamde opbrengsten als gevolg van de ontmanteling van SSC Flex (naar verwachting per eind 2023).

 

Lasten
De apparaatslasten betreffen voornamelijk inzet van personeel voor ondersteuning van de primaire processen die plaatsvinden binnen de andere programma's. Programmalasten zijn enerzijds inkopen en uitbestede werkzaamheden, zoals huur- en servicekosten, verzekeringspremies, onderhoudskosten, ICT kosten en facilitair gerelateerde kosten. Anderzijds bestaan de lasten uit kapitaallasten, zoals rente en afschrijving.

 

Reserves

Bestemmingsreserve Cloudkosten
Deze reserve is gevormd vanwege het niet meer mogen activeren van cloudkosten (BBV). De middelen in de reserve zijn / worden verkregen door middel van een kasschuif van de kapitaallasten (exploitatiebudget uit toekomstige jaren) naar deze reserve voor de dekking van de cloudkosten.

 

Bestemmingsreserve Huurdersonderhoud
Deze reserve is gevormd naar aanleiding van het rekeningresultaat 2021. De middelen worden aangewend / onttrokken voor huurdersonderhoud dat in 2022-2024 uitgevoerd wordt.

 

Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn
Deze bestemmingsreserve is gevormd om de herstelmaatregelen die veroorzaakt worden door Corona op korte termijn te kunnen financieren.

 

Meerjarig verloop
De "piek" in het begrotingssaldo van jaarschijf 2023 wordt vooral verklaard door de indexering naar prijspeil 2023, doorgevoerde kasschuiven (voor Huurdersonderhoud / huisvestingsprojecten, Anders werken en Cloudkosten) en een eenmalig budget voor 2023 als gevolg van de stijgende energielasten. Daarnaast zijn de geraamde dividendopbrengsten vanaf 2023 lager dan in 2022. Hier staat tegenover dat er in 2023 sprake is van extra taakstellingen (organisatie) en dat vanaf 2023 enkele beveiligingsbudgetten nog niet zijn overgeheveld naar programma Overhead. Tenslotte is naar aanleiding van het coalitieakkoord het budget voor verzekeringen vanaf 2023 structureel verlaagd.

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Overhead   Begroting 2022 Begroting 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026
Eerste Herziening 2022 (na conversie)   -415.042 -397.814 -391.469 -390.725 -390.821
Bijstellingen Tweede Herziening 2022 /
Begroting 2023
  7.989 -24.532 -16.190 -13.615 -13.757
Aanpak van Armoede en schulden Coalitieakkoord - Hoofdstuk 2 0 800 800 800 800
Menselijke Maat Coalitieakkoord - Hoofdstuk 7 -313 -178 -181 -185 -189
Organisatie    Coalitieakkoord - Hoofdstuk 7 0 4.398 4.782 5.654 6.692
Minder websites en 1 app Coalitieakkoord - Hoofdstuk 7 0 600 600 600 600
Stijgingen energiekosten eigen gebouwen Coalitieakkoord - Overig 10 -5.271 0 0 0
Gemeentefondsmutaties Coalitieakkoord - Overig -137 -138 -139 -141 -141
Budget verzekeringen Coalitieakkoord - Overig 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Kasschuif Anders werken Kasschuiven 4.110 -1.429 -323 -1.016 -1.342
Kasschuif Huurdersonderhoud / huisvestingsprojecten Kasschuiven 5.007 -2.504 -2.504 0 0
Kasschuif Cloudkosten Kasschuiven -2.600 0 907 1.407 286
Dividend SSC Flex en begeleidingskosten ontmanteling Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 4.556 875 875 0 0
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 474 303 1.427 1.546 1.524
Bestemmingsreserve CHV Huurdersonderhoud Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Cloudkosten Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn Reserves 0 0 0 0 0
Mutaties overhead als gevolg van groei/krimp van het concern (*) Diverse categorieën 0 -8.813 -9.296 -9.077 -8.613
Technische Wijzigingen (*) Technische wijzigingen -3.119 -14.176 -14.139 -14.203 -14.374
Begroting na wijzigingen   -407.053 -422.346 -407.659 -404.340 -404.578

Toelichting financiële bijstellingen

(*) Onder de technische wijzigingen vallen ook diverse mutaties die het gevolg zijn van groei en krimp van het concern. Om het inzicht en de leesbaarheid te vergroten zijn de betreffende bedragen verwerkt onder de bijstelling "Mutaties overhead als gevolg van groei/krimp van het concern"

 

Aanpak van Armoede en schulden
Binnen het programma Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving vindt vanaf 2023 een intensivering plaats van de aanpak van armoede en schulden. De bijbehorende mutatie op overhead als gevolg van deze groei (€ 800) is op het programma Overhead als taakstelling verwerkt.

 

Menselijke Maat
Vanuit het Rijk zijn bijdragen ontvangen in het kader van het "versterken van dienstverlening gemeenten en systeemleren". Rotterdam krijgt deze middelen vanwege het stedelijke vernieuwingsgebied NPRZ, om de lessen uit dat gebied deelbaar en bruikbaar te maken voor álle gemeenten”.

 

Organisatie
Omdat we scherpe keuzen maken in ons beleid en nog efficiënter gaan werken, is het reëel om een bezuiniging op de gemeentelijke organisatie te realiseren (inhuur en apparaat). Dit geldt niet voor de medewerkers in de uitvoering. Als uitgangspunt hanteren we natuurlijk verloop.

 

Minder websites en 1 app
We werken aan het realiseren van één gemeentelijke dienstverleningsapp en aan het verminderen/opschonen van het aantal gemeentelijke websites. Hiermee wordt een bezuiniging binnen verschillende programma’s gerealiseerd.

 

Stijgingen energiekosten eigen gebouwen
De energietarieven stijgen wereldwijd door de beperking van gasaanvoer en de stijging van vraag naar energie. Dit resulteert op basis van huidige inzichten in 2023 ook voor Rotterdam in onvermijdelijke kostenstijgingen. Voor de jaren 2024 en verder zijn nog geen mutaties doorgevoerd omdat de effecten voor die jaren nog erg onzeker zijn.

 

Gemeentefondsmutaties
Voor extra handhaving op het gebied van gastouderopvang zijn middelen beschikbaar gesteld. Een deel daarvan is verwerkt op het programma Overhead.

 

Budget verzekeringen
Deze mutatie betreft het verlagen van de aangehouden “risico-buffer” voor verzekeringen. Het risico wordt hiermee verlegd naar de algemene middelen / weerstandsvermogen.

 

Kasschuif Anders werken
Incidentele meevallers bij Concernhuisvesting worden doorgeschoven voor Anders Werken in 2023 t/m 2026 om vertragingen in reductie kosten door vermindering aan werkplekken en kantoorruimte (deels) op te kunnen vangen.

 

Kasschuif Huurdersonderhoud / huisvestingsprojecten
Niet gerealiseerd gepland huurdersonderhoud en huisvestingsprojecten door leveringsproblemen worden doorgeschoven naar 2023 en 2024.

 

Kasschuif Cloudkosten
Dit betreft een kasschuif van de kapitaallasten (jaarschijf 2024 - 2026) naar het exploitatiebudget 2022 vanwege het niet meer mogen activeren van cloudkosten (BBV). Zie verder "bestemmingsreserve Cloudkosten“

 

Dividend SSC Flex en begeleidingskosten ontmanteling
De gemeente ontvangt in 2022 een dividenduitkering vanuit SSC Flex BV van circa € 4,7 mln vanwege het behaalde resultaat in boekjaar 2021. Voor de jaren 2023 en 2024 wordt het dividend geraamd op € 1,0 mln. Tegenover de dividendopbrengsten staat personele inzet (€ 125) voor de ontmanteling van SSC Flex per eind 2023.

 

Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast als gevolg van nieuwe en bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen per jaarschijf. In de paragraaf investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen.

 

Bestemmingsreserve CHV Huurdersonderhoud
De bestemmingsreserve CHV Huurdersonderhoud is gevormd n.a.v. het rekeningresultaat 2021. Deze mutatie betreft de aanwending / onttrekking van de gereserveerde middelen (€ 1,2 mln) voor huurdersonderhoud dat in 2022 uitgevoerd wordt. Deze mutatie is per saldo neutraal.

 

Bestemmingsreserve Cloudkosten
De middelen die via de eerder genoemde kasschuif vanuit 2024-2026 aan 2022 zijn toegevoegd worden gedoteerd aan de bestemmingsreserve Cloudkosten voor het dekken van de kosten van het programma Rotterdamse Digitale Infrastructuur (RDI). De kosten voor RDI in 2022 (€ 3,2 mln) worden vervolgens aan deze reserve onttrokken. Deze mutatie is per saldo neutraal.
Voor project GREAT zal in 2022 circa 6,2 mln aan kosten in de exploitatie worden genomen. Dit wordt gedekt door een onttrekking aan de bestemmingsreserve cloudkosten. Ook deze mutatie is per saldo neutraal.

 

Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn
In 2022 wordt een bedrag van € 293 besteed aan herstelmaatregelen Corona, zoals voor de expositie "rotterdammers in corona tijd", cultuur "ken je stad", cultuur "weerbaar zijn in een crisis", "project 360 live culturele instellingen" en een onderzoek naar "kwetsbare rotterdammers". De kosten worden gedekt uit de hiervoor gevormde bestemmingsreserve.

 

Mutaties overhead als gevolg van groei/krimp van het concern
Voor de overhead geldt de zogenaamde meebeweegsystematiek, waarbij de overhead mee groeit of krimpt met de omvang van het concern. Conform de gevolgde werkwijze bij de vorige P&C documenten heeft bij de begroting 2023 ook voor alle wijzigingen op arbeidskosten (personeel & inhuur) een herberekening van de overhead plaatsgevonden.

 

Technische wijzigingen
In dit programma zijn er diverse technische wijzigingen geweest, de grootste wijzigingen zijn:

 • indexering 2023 e.v. (structureel - € 12,9 mln). De budgetten zijn vanaf het jaar 2023 geactualiseerd naar het prijspeil 2023. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen
 • mobiliteitsplatform (reiskosten). (structureel - € 471 vanaf 2023). Voor de volledige uitvoering van de nieuwe reiskostenregeling is een online mobiliteitsplatform nodig, dat bestaat uit een mobiliteitskaart voor het reizen met OV en een mobiliteitsapp voor het gebruiksvriendelijk declareren van niet OV-reizen (auto, fiets et cetera) en de thuiswerkvergoeding
 • integriteit (structureel - € 393 vanaf 2023). Het continueren van de ingezette versteviging en verdere borging van het integriteitsbeleid op basis van de toekomstvisie Ambtelijke integriteit is aangemerkt als een organisatie - opgave. De financiële dekking komt vanuit diverse programma's, waarvan een deel uit programma Overhead
 • vakbondsbijdrage (structureel - € 236). In de cao die is ingegaan per 1 januari 2021 is opgenomen dat alle leden van de VNG een werkgeversbijdrage gaan betalen aan de vakbonden. Dit is een jaarlijks bedrag per fte. Deze bijdrage is aangemerkt als een organisatie - opgave. De dekking komt vanuit diverse andere programma’s, waarvan een deel uit programma Overhead
 • overdracht beveiligingsbudgetten vaste contracten (- € 2,5 mln in 2022). Kosten ten behoeve van beveiliging van gebouwen worden normaliter doorbelast aan de gebruikers. Deze doorbelasting wordt voor de programma's "Bestuur en Dienstverlening" en "Werk en inkomen" stopgezet. De betreffende budgetten worden overgeheveld naar programma Overhead
 • eenmalige bijdrage voor Laanslootselaan (- € 789 in 2022). Voor de financiering van verbouwingskosten aan de CHV locatie Laanslootseweg wordt een eenmalige bijdrage verstrekt vanuit het programma "Bestaande stad"
 • Wijk aan Zet (€ 667 in 2022, € 152 in 2023, daarna structureel € 36). Dit betreft een budgetverschuiving van programma Overhead naar programma Bestuur en Dienstverlening en dient ter dekking van kosten voor de implementatie van Wijk aan zet / Werken in stad en wijk
 • Haven en toerisme (€ 108 in 2022, daarna structureel € 269). Om de inzet op het bredere havendossier, de arbeidsmarkt en de ontwikkelingen van het toerisme in Rotterdam structureel te dekken is budget overgeheveld naar het programma Economische ontwikkeling
 • Bibob (structureel € 86 vanaf 2023). Het Kenniscentrum Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) verricht nu bijna alle stappen van het Bibob-proces. Doordat de reikwijdte van Bibob door wetswijzigingen steeds groter wordt, is er voor gekozen de structurele kosten van het centrale Bibob-team gemeentebreed te dragen
 • verhoging wettelijk minimumloon gemeentelijke garantiebanen (€ 96 in 2022 tot € 180 in 206). Het salaris van de medewerkers die bij de gemeente werken op basis van een gemeentelijke garantiebaan, is verhoogd naar het wettelijk minimumloon. Omdat de medewerkers werkzaam zijn binnen het gehele concern, worden de lasten concernbreed verdeeld
 • actualisatie van dekking overhead op projecten (- € 809 in 2023, daarna structureel - € 852). Dit betreft de doorbelasting van overhead van projecten. Deze mutatie is BBV - technisch van aard
 • diverse wijzigingen (- € 473 in 2022, daarna structureel - € 23). Dit betreft meerdere geringe overhevelingen van materiële en personele budgetten vanuit verschillende programma's  naar programma Overhead en vice versa.