Begroting 2023 en Tweede Herziening 2022

Rotterdam: Eén stad

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026 Pagina 137

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Stimuleren sport en bewegen

Sporten en bewegen zijn belangrijk. Daarom stimuleren we dat iedereen beweegt. Jong of oud, met of zonder beperking. Zo doen minder mensen een beroep op zorg en verbetert hun gezondheid.

 Ook stimuleren we dat iedereen sport. Onze doelen in de periode 2022-2026 zijn:

  • 10% meer Rotterdammers doen aan sport;
  • 10% meer Rotterdammers voldoen aan de landelijke beweegrichtlijn.

We besteden extra aandacht aan het stimuleren van sporten en bewegen door kwetsbare Rotterdammers.

 

Inspirerende topsport

We inspireren Rotterdammers meer te bewegen, te sporten en het beste uit zichzelf te halen door topsportevenementen te organiseren. Ook verhogen we met deze evenementen de aantrekkelijkheid van de stad en dragen we bij aan het herstel van de economie en meer specifiek de horeca.

 

Toekomstbestendige en vitale sport-, speeltuin- en scoutingvereningingen

Om Rotterdammers meer te laten sporten zijn sportverenigingen van groot belang. Naast een fijne plek om te sporten vormen zij namelijk een plek voor ontmoeting en sociaal cement in de wijken. Wij ondersteunen sportverenigingen dan ook om toekomstbestendig te worden en te blijven. Daarom helpen wij hen met investeringen in hun accommodaties.

Vanwege de coronacrisis lag de focus vanuit het Actieprogramma Verenigingen in het begin meer op vitaliteit dan op toekomstbestendigheid. Het blijft echter noodzakelijk om in te blijven zetten op toekomstbestendigheid. Ook na afloop van het huidige Actieprogramma (2019-2022) vraagt dit dus om extra aandacht en inzet van middelen. De komende jaren gebruiken we om de acties gericht op toekomstbestendigheid te borgen via de reguliere opdracht aan Rotterdam Sportsupport.

Tot slot zorgen de speeltuinverenigingen ervoor dat kinderen kunnen spelen. Wij helpen de speeltuinverenigingen om vitaal en toekomstbestendig te worden.

Sportaccomodaties

We zetten in op kwalitatief hoogwaardige en duurzame sportvoorzieningen, die voor iedereen goed bereikbaar zijn en ook toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. We willen dat alle sportvoorzieningen goed gebruikt worden en aansluiten op de sport- en beweegbehoeften.

Dat betekent dat we ervoor zorgen dat sportaccommodaties en clubgebouwen zo nodig worden vervangen en gerenoveerd. Verder willen we het gebruik van de buitensportcomplexen door Rotterdammers stimuleren. Ook zetten we via het Sportbedrijf beleid op het verhogen van het gebruik van gymzalen en sporthallen.

 

Natuur- en milieueducatie

Educatie vormt een belangrijke vorm van preventie. Dat is zo voor veel van de grotere opgaven in de stad. Met Natuur- en milieueducatie maken we de Rotterdammer bewuster van het belang van een goede gezondheid, klimaat, duurzaamheid, circulariteit, dierenwelzijn en een schone stad.

Rotterdam hecht belang aan dierenwelzijn en gaat daarom door met de realisatie van een nieuw dierenasiel. Verder ondersteunen we dierenwelzijnsorganisaties.