Begroting 2023 en Tweede Herziening 2022

Rotterdam: Eén stad

Projecten Pagina 155

Projecten

Hier wordt een korte toelichting gegeven op de belangrijkste projecten die ten behoeve van dit programma worden uitgevoerd.

Gebiedsontwikkelingen deels in of richting uitvoering

Feyenoord City

In Feyenoord City verrijzen komende jaren duizenden woningen, werklocaties en maatschappelijke voorzieningen. Op dit moment wordt de fasering en verdere planning uitgewerkt. Op het project Feyenoord City is de Regeling risicovolle projecten van toepassing.

 

Brainpark

Na de vaststelling van het masterplan in februari 2022 ligt de nadruk voor de rest van dat jaar op de bestuurlijke besluitvorming over de eerste projecten. Voor in totaal 1.300 woningen, verdeeld over twee projecten, is het streven gericht op indiening van de omgevingsvergunning en vaststelling van het bestemmingsplan.

 

Rijnhaven

De Rijnhaven is een samenhangende gebiedsontwikkeling die bestaat uit een verstedelijkingsprogramma en de aanleg van het Rijnhavenpark. De demping van de haven is in 2022 gestart. Ondertussen lopen de werkzaamheden aan de ontwerpuitgangspunten voor de bouwblokken en buitenruimte. Binnenkort valt het besluit over het ontwerpbestemmingsplan en begint de marktselectieprocedure voor het eerste bouwblok.

 

Hart van Zuid

Hart van Zuid is een grote gebiedsontwikkeling in de omgeving van Zuidplein. Met partners Ballast Nedam en Heijmans werkt de gemeente aan een hotel en bioscoop naast Ahoy, en aan een nieuwe inrichting van de Gooilandsingel. Verder bereidt de gemeente de ontwikkeling voor van een verbeterd ov-knooppunt -  metrostation met fietsenstalling - en van woningbouw in het gebied. De voortgang van het project is onderdeel van de Monitor Grote Projecten.

Hart van Zuid                                                                                                                                                                                       x € 1.000
Gevoteerd Bijstelling krediet Nieuw gevoteerd Realisatie
t/m 2021
Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026
158.300 1.500 159.800 138.744 7.000 4.000 3.500 3.695 2.861

Diverse Gebiedsuitwerkingen in de Omgevingsvisie

 

A tot Z

Tussen Prins Alexander en Zuidplein komen diverse ontwikkelingen samen: de grootste verstedelijkingsopgave van Rotterdam, een nieuwe verbinding voor hoogwaardig openbaar vervoer (HOV), een nieuwe oeververbinding en sociaalmaatschappelijke kansen. De gemeente werkt de gebiedskeuzes uit, inclusief de keuze voor HOV, station en oeververbinding, en komt in 2023 met voorkeursvarianten die leiden tot een deels herziene omgevingsvisie voor dit gebied.

 

Binnenstad op 2 oevers

In december 2021 is gebiedsgerichte uitwerking van de Omgevingsvisie voor de Binnenstad vastgesteld. In deze nieuwe koers is de inzet gericht op een groene en vitale binnenstad op twee overs, voor iedereen. In 2022 moet het uitvoeringsprogramma gereed zijn. Dit bevat concrete acties en maatregelen die bijdragen aan de ambities en doelen van de koers. Meer informatie: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/binnenstad/.

 

Toekomstvisie Zuid

Dynamiek en nieuwe opgaven op Zuid vragen om een integrale ruimtelijk-economische koers voor een goede doorontwikkeling van Zuid. Koers op Zuid, de uitwerking Omgevingsvisie, agendeert en zet keuzes in de tijd.

 

Merwe-Vierhavens (M4H)

M4H draagt bij aan goede groei door te transformeren naar vernieuwende woon-werkmilieus, gecombineerd met vergroening en voorzieningen. De planning is dat de gemeenteraad in 2023 een besluit neemt over het bestemmingsplan M4H en over het masterplan en de grondexploitatie Merwehaven. In 2022 valt het besluit over de cofinanciering van deze ontwikkeling. Voor meer informatie: zie www.m4hrotterdam.nl.

Projecten randvoorwaardelijk voor grote gebiedsontwikkelingen

 

Oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord / Ijsselmonde

De gemeente werkt met het Rijk en de regio aan een nieuwe oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord/IJsselmonde, inclusief hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) in de vorm van tram of metro, en een nieuw station Stadionpark. In het Bestuurlijk Overleg met het Rijk van najaar 2022 is de inzet van Rotterdam om afspraken te maken over een voorkeursalternatief en bekostiging.

 

P+R Meijersplein en P+R Kralingse Zoom

Op basis van een bredere verkenning naar uitbreiding van P+R en in navolging van de motie Laagje erbij, bereidt de gemeente uitbreiding voor van de bestaande P+R-locaties Meijersplein en Kralingse Zoom.

 

Roseknoop

Het project Roseknoop houdt de realisatie in van een nieuw, toekomstbestendig verbindingsgebied tussen de wijken Feijenoord, Hillesluis, Parkstad en Oud-IJsselmonde. In september 2022 bespreekt de gemeenteraad het voorstel budget beschikbaar te stellen zodat de werkzaamheden in 2023 kunnen beginnen.

 

Zeven stadsprojecten

We zetten in op de groene stadsprojecten en investeringen in de buitenruimte, met het brede effect dat ze ook bijdragen aan de mobiliteitstransitie en klimaatadaptatie. Ook zorgen ze voor meer ruimte voor woningbouw. In 2022 wordt een investeringsbesluit genomen voor vier projecten: Hofplein, Rijnhavenpark, Alexanderplein en Hofbogenpark.

Zeven stadsprojecten                                                                                                                                                                          x € 1.000
Gevoteerd Bijstelling krediet Nieuw gevoteerd Realisatie
t/m 2021
Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026
93.000 0 93.000 9.828 11.907 17.736 41.147 11.360 1.022