Begroting 2023 en Tweede Herziening 2022

Rotterdam: Eén stad

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026 Pagina 161

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Wijkveiligheid

Stedelijke veiligheidsopgaven komen samen in de wijk. Een fijne buitenruimte, het hebben van een baan of opleiding, en een sociaal vangnet in de buurt worden wel de ‘voorportalen’ van veiligheid genoemd. In de wijken is goed zichtbaar hoe belangrijk die voorportalen zijn.  Bijzondere aandacht verdient de veiligheidsbeleving. Die blijft in verschillende wijken achter. Het gevoel van veiligheid – de subjectieve veiligheid - wordt beïnvloed door de persoonlijke ervaring met criminaliteit, en door leeftijd, geslacht, gezondheid en sociale status. Een belangrijke rol in de beleefde veiligheid spelen ook de kwaliteit van de buitenruimte, vertrouwen in en zichtbaarheid van de overheid, anonimiteit in de openbare ruimte, berichtgeving in de media en maatschappelijke ontwikkelingen.

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt zet de directie van Toezicht en Handhaving volop in op de werving van extra handhavers, voornamelijk in de kwetsbare wijken. Het college heeft grote waardering voor onze boa’s en verhoogt daarom de inschaling van huidige boa’s in het salarishuis van de gemeente. Bovendien maakt het college het met het oog op de krapte op de arbeidsmarkt, aantrekkelijker om als boa in Rotterdam te werken.

De Fietskoers 2025 en de Fietsparkeerstrategie Binnenstad zijn gericht op uitbreiding van de fietsparkeervoorzieningen. Het fietsgebruik blijft de komende jaren toenemen. Fietsparkeren kan tot overlast leiden. De handhavingscapaciteit op fietsparkeren moet daarom toenemen tot 2030, wanneer de fietsparkeercapaciteit op orde is. In de tussentijd is de handhaving flexibel om mee te groeien met de fietsparkeerstrategie. 

De evaluatie van het cameratoezicht is medio 2022 vastgesteld. In 2023 volgt de uitvoering van de daarin vastgestelde maatregelen en acties, zoals 5 verplaatsingen en 4 bijplaatsingen van cameramasten. Daarnaast verdwijnen er 4 cameraposities.

Woonoverlast wordt duurzaam gestopt. Dit doet de gemeente in nauwe samenwerking met partners, melders en de overlastgevers. Persoonlijk contact en huisbezoeken zijn hierbij belangrijk.

 

Ondermijnende criminaliteit

In 2023 blijft het college inzetten op de aanpak van ondermijnende criminaliteit in de gemeente Rotterdam en de haven. Hierbij werkt de gemeente nauw samen met een reeks partners, waaronder zoals politie en douane, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs. De aanpak bestaat signaleren, voorkomen en concrete acties. Bij het voorkomen van ondermijnende criminaliteit gaat het om barrières opwerpen, en bewustwording en weerbaarheid creëren door publiek private samenwerking. Bij de concrete aanpak gaat het om de inzet van bestuursrechtelijke, strafrechtelijke, privaatrechtelijke of fiscaalrechtelijke ingrepen, en door positieve ontwikkelingen te stimuleren.

 

Digitale veiligheid

Burgers en bedrijven hebben een eigen verantwoordelijkheid voor hun digitale veiligheid. Punt is dat ze nog niet altijd de nodige kennis en ervaring in huis hebben. Tot 2024 is voor de aanpak digitale veiligheid extra geld beschikbaar. Het geld is bedoeld voor projecten en campagnes om slachtoffer- en daderschap van digitale criminaliteit tegen te gaan. Een ander doel is bewoners en ondernemers bewust te maken van en weerbaar te maken voor de digitale risico’s. Hierbij is specifiek aandacht voor senioren, jongeren, het onderwijs en ondernemers. Een andere inzet is erop gericht de Rotterdamse haven digitaal weerbaarder te maken.

Grote crises en crisisorganisatie

Landelijke en wereldwijde crises hebben een grote invloed op de veiligheid van Rotterdam. De coronapandemie en de oorlog in Oekraïne met in het verlengde de vluchtelingenopvang maken de inzet van extra mensen en geld noodzakelijk. Ook nationale vraagstukken als het woningtekort en de stikstofcrisis, hebben veel impact op Rotterdam. De gemeente Rotterdam blijft daarom werken aan de gemeentelijke crisisorganisatie en investeren in de samenwerking met crisispartners.

Radicalisering, extremisme, polarisatie en maatschappelijke onrust

Toename van polarisatie, anti-overheidsincidenten, verharding, toename van intimidatie, openlijk geweld en het oproepen daartoe, en grootschalige incidenten in de stad baren het college zorgen. Ook hebben we blijvend aandacht voor radicalisering en extremisme. Het college wil dan ook continu inzet op het bewaren van rust en vrede in de stad.

De gemeente Rotterdam heeft blijvende aandacht voor bepaalde objecten en groepen in de stad, en waar nodig is er door incidenten extra aandacht voor. De gemeente neemt dan ook beveiligingsmaatregelen als dreiging en risico-inschatting daartoe aanleiding geven. Daarnaast komen er in 2023, net als voorgaande jaren, veiligheidstrainingen voor betrokkenen bij religieuze instellingen.

Jeugdoverlast en -criminaliteit

Een kleine groep jongeren vertoont grensoverschrijdend gedrag, soms in ernstige mate. Duidelijk zichtbaar is het wapengeweld onder jongeren, en betrokkenheid bij internationale drugshandel en bij overlast in de wijk. Minder zichtbaar, maar niet minder verontrustend, is onlinecriminaliteit. Preventieve acties, gericht op vaak kwetsbare jongeren, is dan ook nodig. Het sluitstuk op de preventieve inzet is een stevige dader- en groepsgerichte aanpak. Het doel daarvan is criminele carrières zo snel mogelijk te stoppen. Dit vraagt om verdere samenwerking tussen de gemeente en de jeugdstrafrechtketen. Naast bestraffing is aandacht nodig voor versterking van beschermende factoren als school, werk of studie. De ambitie is hierbij tweeledig: meer in samenhang én een passender aanbod van interventies.

Levendige en gastvrije stad

Een uitvoeringsprogramma horeca moet invulling geven aan een levendigere stad. Onderdeel daarvan is het maken van een veiligheidspunt – ‘stadsgarderobe’ - en het via een inschrijving – een tender - uitgeven van een aantal 24-uurs vergunningen. Het doel daarvan is om meer levendigheid in de stad te realiseren. De reguliere vergunningsvoorwaarden blijven gelden.

 

Actieprogramma "Werken aan een menswaardig bestaan, EU-arbeidsmigranten 2021-2025"

Met het actieprogramma voor EU-arbeidsmigranten, in april 2021 gelanceerd, wil Rotterdam EU-arbeidsmigranten beter beschermen tegen misstanden. Het integrale programma omvat zes actielijnen: zichtbare overheid, tegengaan van criminaliteit en uitbuiting, registratie, huisvesting en leefbaarheid, maatschappelijke ondersteuning, en bestendige terugkeer. Het is nu zaak om op de ingezette weg door te gaan, en allianties met Rijk, EU en private en publieke partners te smeden. De aanpak van malafide uitzendbureau is een speerpunt, in lijn met het coalitieakkoord.