Eerste Herziening 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Afval - Grondstoffen Pagina 21

De gebruikers van de stad in staat stellen om gescheiden en verantwoord afval als grondstof aan te bieden, door professionele oplossingen in te zetten passend bij het gebied.

De Grondstoffennota en het programma Rotterdam Circulair zijn separaat vastgesteld en bevatten aanvullende kaders en maatregelen voor de periode 2019-2022.

Voortgang 2020

De effecten van de coronacrisis zijn terug te zien in de cijfers van het aangeboden huisvuil. In vergelijking met vorig jaar is er een toename van 10% meer restafval vanaf het moment dat het coronavirus om zich heen greep. Ook de hoeveelheid aangeboden grofvuil is toegenomen met bijna 35%. Andere afvalstromen namen eveneens toe.

De afvaltoename is merkbaar door de grotere hoeveelheid ingezameld afval, het aantal gemaakte grofvuilafspraken, de grote drukte bij de milieuparken, maar helaas ook door het aantal naastplaatsingen in bepaalde gebieden en meer meldingen daarover. Piekfijn heeft twee locaties tijdelijk moeten sluiten en trekt minder bezoekers. Het Fietspunt heeft minder bezoekers, terwijl ook minder fietsen van straat worden verwijderd.

Deze effecten hebben waarschijnlijk een negatief (opwaarts) effect op de hoeveelheid afval per inwoner per jaar, terwijl dit de afgelopen jaren juist gestaag zakt. Dit effect zal financieel doorwerken doordat er over een grotere hoeveelheid afval afvalbelasting en verwerkingskosten betaald moet worden. De omvang van het effect is op dit moment nog onduidelijk, omdat er veel ontwikkelingen zijn op de totale afvalmarkt. Een ander financieel gevolg van de coronacrisis is dat bedrijven die aanslagen worden voor bedrijfsreingingsrecht voor de periode dat zij verplicht gesloten dienden te zijn niet zullen worden aangeslagen.

 

Uitvoering programma's

Ondanks het coronavirus gaat de uitvoering van het programma Circulair, de Grondstoffennota en het programma Naastplaatsingen door. Vanuit de Grondstoffennota is bijvoorbeeld de verruiming van de openingstijden van de milieuparken doorgevoerd per februari. De verdere uitrol van de scheiding van groente-, fruit- en tuinafval (gft) verloopt via planning en dit geldt ook voor de plaatsing van meer wijkcontainers voor gescheiden grondstoffen. De ontwikkelingen rondom het nieuwe milieupark aan de Soesterbergstaat gaan door, maar er is enige vertraging ontstaan door de aanwezigheid van een beschermde diersoort.

Vanuit het programma Naastplaatsingen is begin van het jaar in de wijken Carnisse, Oud-Crooswijk en Spangen een communicatiecampagne gestart. In Overschie en in Oud-Mathenesse zijn gedragsinterventies uitgevoerd waarbij de focus lag op het respectievelijk stimuleren van positief gedrag en bewustwording. In de Pupillenbuurt wordt sinds maart een standaard grofvuilroute gereden. In de Essenburgbuurt is ingezet op een nauwe samenwerking met de politie, handhaving en publieksvoorlichting. Alle gebieden hebben het aanbod gekregen om gebruik te maken van onder meer pop-up milieuparken, perskraakwagen, inzet publieksvoorlichting, communicatie. In Crooswijk is hiervan al gebruik gemaakt. De coronacrisis heeft nog een aantal interventies vertraagd. Het verdiepend onderzoek naar de beleving van bewoners heeft inzichten opgeleverd die we benutten voor interventies die we aangepast aan de wijk uitvoeren.

In 2019 is de pakkans van bewoners die het afval naast de containers plaatsen omhoog gegaan. Ook in het eerste kwartaal is zichtbaar opgetreden tegen bewoners die de regels rondom het aanbieden van afval niet volgen. In verband met de coronacrisis is er, na afstemming met de GGD, vanuit handhaving echter verminderde inzet op naastplaatsingen, omdat het openen van vuilniszakken gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Er wordt wel gehandhaafd op heterdaad en op naastgeplaatste dozen en grofvuil.

Op de ingezette hoofdlijn van het programma Circulair is doorgegaan zoals uitgezet in 2019. Er is veel communicatie gepleegd om de bekendheid van circulair denken en doen te vergroten. De motie ‘Boyan Slat in de stad’ is hiervoor bijvoorbeeld aangegrepen. Als gevolg hiervan zijn er ontwikkelingen in gang gezet op het dossier ‘Marine Litter’ door het plaatsen van aanvullende vangarmen om plastic afval in het water op te vangen. Wel zijn er belangrijke communicatiemomenten gemist vanwege de coronacrisis. Hierbij valt te denken aan het niet doorgaan van kenmerkende evenementen zoals de Rotterdamse Marathon en het Eurovisiesongfestival. Om dit gemis op te vangen zijn er verschillende (online) alternatieven opgezet. Momenteel wordt een nieuwe communicatiestrategie uitgewerkt. Ondanks het missen van de communicatie-inzet tijdens publieksevenementen wordt met die strategie wel blijvend ingezet op de ambities uit het programma.

We zetten in op een stimulerend ondernemersklimaat voor circulaire bedrijvigheid. We leveren 40 initiatieven op die de Rotterdamse circulaire economie ondersteunen, faciliteren en realiseren. We initiëren concrete activiteiten om bedrijven en startups te ondersteunen. Daarin staan de investerings- en innovatieaanpak centraal. Een voorbeeld van een innovatieve broedplaats in Rotterdam is BlueCity, hier ontstaan nieuwe businessmodellen en innovaties door de ruimte die ondernemers krijgen die de gemeente ondersteunt. We geven bekendheid aan circulaire businessmodellen binnen het MKB-programma. Via startup- en scale up-programma’s stimuleren we innovatieve circulaire bedrijven.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren
Prestatie-indicatoren

Streefwaarde CROW-score

per eind 2020

20192020202120222023
Naastplaatsingen 80% niveau  A+ en A 80% N.t.b. N.t.b. N.t.b. N.t.b.
waarbij 50% op niveau A+ 41%        

Toelichting indicatoren

In de loop van 2019 is na onder meer een onderzoek van OBI en op basis van een CROW-nulmeting een
indicator naastplaatsingen bepaald:

 1. ten minste 80% van de containers scoort een A+ of A als CROW-score
 2. waarvan ten minste 50% van de containers een A+ als CROW-score heeft

Verklaring van de CROW-score:

 • A+ = 0 naastplaatsingen
 • A = 1 naastplaatsing
 • B = 2 of 3 naastplaatsingen
 • C = 4 of 5 naastplaatsingen
 • D = > 5 naastplaatsingen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Afval - GrondstoffenRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves99.418105.092106.034105.669105.304105.304

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.061 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 98.357 105.092 106.034 105.669 105.304 105.304
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves80.87083.52782.51282.78281.04781.047

Apparaatslasten 21.296 21.738 21.021 20.903 20.907 20.907
Inhuur 4.914 4.746 4.746 4.746 4.746 0
Overige apparaatslasten 598 559 -229 -296 -293 0
Personeel 15.784 16.433 16.505 16.454 16.454 0
Intern resultaat 14.664 14.371 14.003 14.003 14.003 14.003
Intern resultaat 14.664 14.371 14.003 14.003 14.003 0
Programmalasten 44.910 47.418 47.488 47.876 46.137 46.137
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 38.399 41.636 41.327 41.938 40.312 0
Kapitaallasten 6.397 5.781 6.161 5.938 5.825 0
Overige programmalasten -16 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 131 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 18.548 21.565 23.522 22.886 24.256 24.256
Saldo voor reserveringen 18.548 21.565 23.522 22.886 24.256 24.256
Reserves1.0032.6500000

Onttrekking reserves 1.003 2.650 0 0 0 0
Saldo 19.551 24.215 23.522 22.886 24.256 24.256

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Afval - GrondstoffenBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 24.600
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 -385
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0
Herverdelen budgetten Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -385
Begroting na wijzigingen 24.215

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten

De kapitaallasten zijn aangepast als gevolg van nieuwe en bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen per jaarschijf. In de paragraaf investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen. Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.

 

Herverdelen budgetten

Op basis van realisatie en nieuwe inzichten zijn de bestaande budgetten geactualiseerd of herverdeeld.

 

Technische wijzigingen

In dit taakveld zijn er diverse technische wijzigingen geweest. De grootste wijzigingen zijn het aandeel in de herverdeling concern opgaven, dit betreft meerdere programma's ( - € 946), herverdeling budget Roadblocks ( € 180), doorbelasting overhead van projecten ( € 72), formatie overhevelingen naar diverse programma’s ( € 200), indexatie loonkosten 2020 ( € 91), Interne doorbelasting van de materiële kosten van het traineeprogramma ( - € 3) en diverse kleine technische wijzigingen ( € 21).

Omschrijving taakveld

Het taakveld Grondstoffen omvat alle inspanningen die de gemeente verricht voor de gescheiden inzameling van grondstoffen, zowel bij huishoudens als bij bedrijven. De fysieke handelingen van het gescheiden inzamelen en afvoeren bij de desbetreffende verwerkingsbedrijven vallen onder dit taakveld, evenals de kosten voor de invordering van de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten.

 • afvalscheiding en recycling
 • vuilophaal en afvoer
 • vuilstort en verwerking
 • baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
 • kosten van de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing

 

Tot dit taakveld behoren niet:

 • aanpak van zwerfvuil en veegdiensten

 

Zoals in het programma Beheer van de Stad is opgenomen, vormt de omvang van het huishoudelijk restafval (in kilo's) per inwoner per jaar de indicator voor de prestaties op dit taakveld. Er vindt bij overheden net als binnen de bredere maatschappij een ontwikkeling plaats in de richting van een circulaire economie waarin afval niet meer bestaat. Op Europees, nationaal en lokaal niveau wordt beleid gepresenteerd dat hier naartoe werkt. Ook in Rotterdam is beleid hiertoe ontwikkeld in de vorm van het programma Rotterdam Circulair en specifiek ten aanzien van huishoudelijk afval de Grondstoffennota 2019-2022.

De ingezette beleidslijn leidt ertoe dat Rotterdammers bewuster met hun afval omgaan en naar verwachting minder grondstoffen in het restafval laten. Echter, de coronacrisis leidt over het hele jaar genomen zeer waarschijnlijk tot een stijging van de omvang van het huishoudelijk restafval per inwoner. De economische ontwikkeling door de coronacrisis is ook van invloed op deze indicator. Welke kant dit precies op gaat, wordt duidelijk in de tweede helft van 2020.