Eerste Herziening 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Beheer van de stad Pagina 20

Beheer van de stad

Een schone, hele en veilige buitenruimte die de Rotterdammers en haar bezoekers optimaal kunnen benutten, waarbij wijkgestuurd werken, verduurzaming en circulariteit voorop staan. Dit met het oog op de opgaven van de stad rondom verdichting en klimaatadaptatie die een innovatieve aanpak vereisen.

TAAKVELD 1

Overige baten en lasten - Vervoer en materieel

Een duurzaam en goed werkend gemeentelijk wagenpark en circulaire inzamelmiddelen. Waarbij het noodzakelijk is om de emissie van schadelijke stoffen door uitstoot van de gemeentelijke (interne) mobiliteit in Rotterdam te voorkomen dan wel te verminderen ten behoeve van het klimaat en de gezondheid van de Rotterdammer. Rotterdam heeft bovendien een voorbeeldfunctie.

TAAKVELD 2

Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII

De gemeente maakt een veilig gebruik van de ondergrond mogelijk.

TAAKVELD 3

Verkeer en vervoer - Beheer

Bewoners, ondernemers en bezoekers beleven de openbare ruimte als veilig en schoon en de Rotterdamse infrastructuur is optimaal beschikbaar. Bewoners zijn tevreden over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Bij (her)inrichting, beheer en onderhoud van de boven- en ondergrondse infrastructuur wordt bijgedragen aan klimaat- en circulaire doelstellingen.

TAAKVELD 4

Cultureel erfgoed - Archeologie

Het duurzaam behoud van het bodemarchief en het vertellen van het "archeologisch verhaal van de stad’’.

TAAKVELD 5

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer

Een mooie, diverse en uitnodigende openbare ruimte met een goed gespreid en toegankelijk recreatief aanbod houdt de stad gezond, leefbaar en aantrekkelijk in de verdichtende omgeving. Onze kenmerkende rivieren, parken, singels, plantsoenen, groen en recreatiegebieden hebben iedere Rotterdammer iets te bieden. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering.

TAAKVELD 6

Riolering

Rotterdam, als grote stad in de delta, beheert en onderhoudt haar riolering en stedelijke watersysteem voortvarend om een gezonde en leefbare stad met droge voeten te blijven. Rotterdammers kunnen ondanks de al merkbare effecten van klimaatverandering daardoor vrij van gezondheidsrisico’s dicht op elkaar leven. De economische bedrijvigheid in de stad gaat tijdens en na hevige neerslag gewoon door. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering.

TAAKVELD 7

Afval - Grondstoffen

De gebruikers van de stad in staat stellen om gescheiden en verantwoord afval als grondstof aan te bieden door professionele oplossingen in te zetten, passend bij het gebied.

De Grondstoffennota en het programma Rotterdam Circulair worden separaat vastgesteld en bevatten aanvullende kaders en maatregelen voor de periode 2019-2022.

TAAKVELD 8

Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en beheer

Het verbeteren van de kwaliteit van de ondergrond (bodemsanering).

Het voorkomen, weren en bestrijden van overlast door plaagdieren.

Het vergroten van bewustwording en kennis over dierenwelzijn en het uitvoeren van de Nota Dierenwelzijn.

TAAKVELD 9

Begraafplaatsen en crematoria

Gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium zijn voor iedereen veilig, beschikbaar en toegankelijk. Bezoekers zijn tevreden over de dienstverlening en het resultaat van de wijze waarop de gemeente deze (openbare ruimte) beheert en onderhoudt.

De inrichting, beheer en onderhoud van de gemeentelijk begraafplaatsen en crematorium dragen bij aan Rotterdamse klimaat- en circulaire doelstellingen (weerbaarheid).

TAAKVELD 10

Ruimtelijke Ordening - Beheer

De gemeente zorgt ervoor dat geografische informatie actueel, betrouwbaar en eenvoudig toegankelijk is voor alle werkprocessen.

Het voldoen aan de wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Voor de gemeente is dit een wettelijke taak.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid   kg / inwBron
Omvang huishoudelijk restafval Kilogram per inwoner per jaar Streefwaarde 249

De streefwaarde is opgenomen in Grondstoffennota 2019-2022. Dit is de streefwaarde voor eind 2022.

De realisatie is jaarlijks. Er zijn geen tussentijdse metingen.

Realisatie 276

Toelichting BBV-indicatoren

Het huishoudelijk restafval betreft het totaal ongescheiden restafval per inwoner per jaar (inclusief grof huishoudelijk restafval).

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Beheer van de stadRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves239.906243.968244.858249.851255.207255.207

Bijdragen rijk en medeoverheden 3.126 247 240 240 240 240
Belastingen 74.566 78.092 80.450 84.730 89.566 89.566
Overige opbrengsten derden 162.625 166.177 165.783 166.472 166.968 166.968
Overige baten -412 -548 -1.615 -1.591 -1.567 -1.567
Lasten exclusief reserves372.008373.375374.387382.640384.329384.329

Apparaatslasten 124.762 125.682 121.662 120.926 120.949 120.949
Inhuur 7.047 6.817 6.817 6.817 6.817 6.817
Overige apparaatslasten 4.571 4.198 -915 -1.338 -1.314 -1.314
Personeel 113.144 114.667 115.760 115.447 115.447 115.447
Intern resultaat -3.043 -4.545 -4.442 -4.442 -4.442 -4.442
Intern resultaat -3.043 -4.545 -4.442 -4.442 -4.442 -4.442
Programmalasten 250.290 252.238 257.166 266.156 267.821 267.821
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 158.354 162.670 153.319 155.998 149.686 149.686
Kapitaallasten 53.110 55.443 67.805 69.900 73.041 73.041
Overige programmalasten 36.625 34.015 35.930 40.147 44.983 44.983
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.201 112 112 112 112 112
Saldo voor vpb en reserveringen -132.103 -129.407 -129.529 -132.789 -129.122 -129.122
Saldo voor reserveringen -132.103 -129.407 -129.529 -132.789 -129.122 -129.122
Reserves-4.5829.4846.1964.9325.9925.992

Onttrekking reserves 5.366 13.231 6.196 4.932 5.992 5.992
Toevoeging reserves 9.968 3.747 0 0 0 0
Vrijval reserves 19 0 0 0 0 0
Saldo -136.685 -119.923 -123.333 -127.857 -123.130 -123.130

Bijstellingen per programma naar taakvelden

Programma / TaakveldMutatie
2020
(€)
Mutatie
2020
(%)
Beheer van de stad1.0712%
Afval - Grondstoffen -385 2%
Begraafplaatsen en crematoria -157 9%
Cultureel erfgoed - Archeologie -37 3%
Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer 8 1%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer -3.689 9%
Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII 32 19%
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel 13 0%
Riolering -1.252 8%
Ruimtelijke Ordening - Beheer 83 1%
Verkeer en vervoer - Beheer 6.455 5%
Afval - Grondstoffen -385 2%
Begraafplaatsen en crematoria -157 9%
Cultureel erfgoed - Archeologie -37 3%
Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer 8 1%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer -3.689 9%
Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII 32 19%
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel 13 0%
Riolering -1.252 8%
Ruimtelijke Ordening - Beheer 83 1%
Verkeer en vervoer - Beheer 6.455 5%

Omschrijving programma

Het college staat voor een kwaliteit van de buitenruimte die enerzijds bijdraagt aan het fijn wonen en leven voor alle Rotterdammers en anderzijds bijdraagt aan een prettig verblijf van bezoekers in onze wereldstad. Het beheer van de openbare ruimte is daarbij een stuwende kracht. Een functionele, aantrekkelijke en goed beheerde buitenruimte is:

 • de motor achter sociale en economische ontwikkelingen
 • een voorwaarde voor de verdichting van de stad en het bevorderen van circulariteit
 • een kans voor het oplossen van effecten van klimaatverandering, het realiseren van de energietransitie en het stimuleren van de ecologische diversiteit binnen de stad
 • een stimulans voor participatie van Rotterdammers, bezoekers en bedrijven
 • een inspiratiebron voor innovaties, (datagestuurde) methoden en technieken

Wij doen dat met Slim Beheer: samen met de Rotterdammers in een samenhangende, duurzame gebiedsaanpak in Rotterdamse wijken. Wij stimuleren bewoners en bezoekers de openbare ruimte respectvol te gebruiken en treden op waar de regels en algemeen aanvaarde normen worden overtreden.

Daarbij zetten we in op:

 • meer groen in plaats van steen. Dat maakt Rotterdam mooier en duurzamer en zorgt tegelijk voor wateropvang
 • het met een inhaalslag goed onderhouden van onze kapitaalgoederen, zoals bruggen en wegen. Hiervoor is onlangs de nieuwe Nota Onderhoud Kapitaalgoederen Openbare Ruimte Rotterdam 2019-2022 aan de Raad aangeboden
 • het geven van een vervolg aan de ambities zoals genoemd in het Urgentiedocument Rotterdams Weerwoord. Dit document is in het voorjaar 2019 aangeboden.
 • het gebruiken van zoveel mogelijk circulaire producten voor de inrichting, materiaalkeuze en het onderhoud van wegen, groen en water
 • de vervanging van gemeentelijke voertuigen op natuurlijke momenten door emissieloze opvolgers voor de verbetering van de luchtkwaliteit
 • de bevordering van afvalscheiding door enerzijds de afvalstoffenheffing beter aan te laten sluiten bij het principe “de vervuiler betaalt” en anderzijds het scheiden financieel aantrekkelijker te maken
 • het plaatsen van sensoren in meer containers, zodat we straks in heel Rotterdam op tijd, duurzaam en slim het afval ophalen. Zo helpen we mee te voorkomen dat afval naast de containers komt te staan
 • meer en strenger boetes uitdelen als afval naast de containers wordt gezet
 • het inzetten van bestaande camera’s voor de handhaving hierop
 • het bieden van ondersteuning bij evenementen in de stad vanuit onze expertise