Eerste Herziening 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII Pagina 26

Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De gemeente maakt een veilig gebruik van de ondergrond mogelijk.

Voortgang 2020

De doelstellingen van het taakveld die staan vermeld onder 'Wat willen we bereiken' en ' Wat gaan we daar voor doen zijn nog actueel.

Er zijn geen ontwikkelingen die hebben geleid tot afwijkingen in het beoogde effect of de inspanningen.

 

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Stakeholders van projecten in verdachte gebieden zijn op de hoogte van de mogelijke aanwezigheid van NGE en hebben voorzorgsmaatregelen genomen

Bij functiewijziging van een verdachte locatie is het streven om de risico’s van NGE weg te nemen en daarmee de beperkingen op het gebruik van de verdachte locaties op te heffen

Gevonden NGE kunnen op een veilige manier binnen de gemeente worden vernietigd

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOIIRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves16876876876876876

Bijdragen rijk en medeoverheden 16 876 876 876 876 876
Lasten exclusief reserves2.349672704704704704

Intern resultaat 256 433 365 365 365 365
Intern resultaat 256 433 365 365 365 0
Programmalasten 2.093 239 339 339 339 339
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 633 239 339 339 339 0
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 1.459 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -2.333 204 172 172 172 172
Saldo voor reserveringen -2.333 204 172 172 172 172
Saldo -2.333 204 172 172 172 172

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOIIBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 172
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 32
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 32
Begroting na wijzigingen 204

Toelichting financiële bijstellingen

Technische wijzigingen

  De wijziging betreft de correctie van de doorbelasting overhead van projecten (€ 32).

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van beleid, toezicht en ruiming van Niet Gesprongen Explosieven (NGE) uit WOII.

In 2020 wordt door het Rijk een landelijk kenniscentrum opgericht dat gemeenten gaat ondersteunen bij vragen rondom het opsporen en ruimen van NGE. Het kenniscentrum krijgt ook de opdracht een normenkader te ontwikkelen hoe om te gaan met NGE.