Eerste Herziening 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Overige baten en lasten - Vervoer en materieel Pagina 27

Overige baten en lasten - Vervoer en materieel

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een duurzaam en goed werkend gemeentelijk wagenpark en circulaire inzamelmiddelen. Het is noodzakelijk om de emissie van schadelijke stoffen door uitstoot van de gemeentelijke (interne) mobiliteit in Rotterdam te voorkomen dan wel te verminderen ten behoeve van het klimaat en de gezondheid van de Rotterdammer. Rotterdam heeft bovendien een voorbeeldfunctie. Deze doelstelling is gekoppeld aan de programmadoelstelling: Een duurzaam, energiezuinig Rotterdam, met een betere luchtkwaliteit.

Voortgang 2020

Het programma 'verduurzaming gemeentelijke wagenpark' is in uitvoering, maar door het coronavirus ontstaan er mogelijk vertragingen in bijvoorbeeld leveranties en aanpassingen aan voertuigen. Ook kan dit mogelijk leiden tot keuzes voor andere duurzame voertuigen, indien blijkt dat bepaalde voertuigen door het coronavirus op dit moment niet leverbaar zijn. Doel is in 2020 zoveel als mogelijk het meerjarenplan 2020-2023 te volgen, maar het huidige marktaanbod (zowel in aantallen, soort voertuig en prijsstelling) noodzaakt in deze innovatieve markt, met name in het zware segment, tot het doen van tussentijdse aanpassingen ten aanzien van de keuze van duurzame
voertuigen.

De uitvoering gaat wel verder, zo wordt in de zomer de tweede emissieloze huisvuilophaalwagen verwacht. De andere vuilniswagen is vertraagd. Hiertegenover staat echter dat een deel van de kosten ten behoeve van de emissieloze kolkenzuiger, die in 2021 geleverd gaat worden, in 2020 voldaan moeten worden. Dit heeft te maken met het feit dat de ontwikkelingskosten gezamenlijk gedragen worden. Tot slot is gestart met de aanpassingen van de werkplaatsen zodat hier met emissieloze (werk)voertuigen gewerkt kan gaan worden.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Vervoer & MaterieelRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves39.95740.18540.42640.98041.69141.691

Bijdragen rijk en medeoverheden -638 -636 -636 -636 -636 -636
Overige opbrengsten derden 43.905 43.071 43.312 43.866 44.577 44.577
Overige baten -3.311 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250
Lasten exclusief reserves28.48932.17829.76030.25930.97230.972

Apparaatslasten 9.421 10.147 9.825 9.770 9.772 9.772
Inhuur 246 107 107 107 107 0
Overige apparaatslasten 388 387 17 -14 -12 0
Personeel 8.787 9.653 9.701 9.677 9.677 0
Intern resultaat -31.691 -29.245 -28.571 -28.571 -28.571 -28.571
Intern resultaat -31.691 -29.245 -28.571 -28.571 -28.571 0
Programmalasten 50.758 51.276 48.506 49.060 49.771 49.771
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 23.330 21.919 19.707 19.628 19.627 0
Kapitaallasten 25.134 27.031 26.474 27.107 27.819 0
Overige programmalasten 2.289 2.325 2.325 2.325 2.325 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 5 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 11.468 8.007 10.666 10.720 10.719 10.719
Saldo voor reserveringen 11.468 8.007 10.666 10.720 10.719 10.719
Reserves02.960340340340340

Onttrekking reserves 0 2.960 340 340 340 340
Saldo 11.468 10.967 11.006 11.060 11.059 11.059

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Overige baten en lasten - Vervoer & MaterieelBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 10.955
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 13
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0
Herverdelen budgetten Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0
Bestemmingsreserve Energietransitie Reserves 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 13
Begroting na wijzigingen 10.967

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast als gevolg van nieuwe en bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen per jaarschijf. In de paragraaf Investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen. Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.

 

Herverdeling budgetten
Op basis van realisatie en nieuwe inzichten zijn de bestaande budgetten herverdeeld.

 

Bestemmingsreserve Energietransitie
Het budget van sommige Energietransitie projecten is in 2019 door vertragingen niet volledig besteed. De niet bestede middelen vanuit 2019 zijn aan de begroting van 2020 toegevoegd.

 

Technische wijzigingen
In het taakveld zijn er diverse kleine technische wijzigingen geweest (€ 13).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Parijsakkoord Klimaatconferentie Parijs 2015 

In 2017 is de Rotterdamse Brandstofaanpak vastgesteld, een vertaling van de nationale brandstofvisie uit 2014. Momenteel wordt gewerkt aan een koersnota 0-emissievisie (stedelijke mobiliteit). Deze nota is de eerste stap in de uitwerking van de verduurzaming van mobiliteit ten aanzien van nul emissie mobiliteit.

De visie en de beschrijving en het programma zijn een nadere lokale uitwerking en invulling van het nationale Klimaatakkoord. Deze visie dient als gemeentelijke input voor het Rotterdams Klimaat Akkoord en geeft richting en focus aan de keuze van activiteiten om het gemotoriseerde verkeer in Rotterdam versneld te verschonen. Na vaststelling van de visie door het College vindt de uitwerking in (adaptieve) strategieën en aanpak plaats in de loop van 2019.

 

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoort het resultaat van de activiteiten van Vervoer & Materieel.