Eerste Herziening 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Bestuur - College Pagina 32

Bestuur - College

Doeltreffende en doelmatige uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en taken die voortvloeien uit wetten en regelingen van het Rijk en de provincie en tijdige en hoogwaardige verantwoording over de uitvoering. De gemeenteraad stelt als hoogste bestuursorgaan kaders vast die door het college van B&W worden uitgevoerd. Hierover legt het college verantwoording af, zodat de raad de naleving van de kaders kan controleren.

Voortgang 2020

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daar voor doen” zijn actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Wat willen we bereiken

Uitvoering in collegiaal bestuur

Wat gaan we daar voor doen

Uitvoering van besluiten en verantwoording

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Bestuur - CollegeRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves725147717716714714

Overige opbrengsten derden 1 0 0 0 0 0
Overige baten 724 147 717 716 714 714
Lasten exclusief reserves9.7184.4945.2625.0985.0965.096

Apparaatslasten 2.954 3.468 3.537 3.374 3.374 3.374
Overige apparaatslasten 772 723 791 774 774 0
Personeel 2.182 2.746 2.746 2.600 2.600 0
Intern resultaat 6 0 9 9 9 9
Intern resultaat 6 0 9 9 9 0
Programmalasten 6.757 1.026 1.716 1.715 1.713 1.713
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 68 79 200 201 201 0
Overige programmalasten 6.689 946 1.516 1.514 1.512 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 2 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -8.993 -4.347 -4.544 -4.382 -4.382 -4.382
Saldo voor reserveringen -8.993 -4.347 -4.544 -4.382 -4.382 -4.382
Reserves02020202020

Onttrekking reserves 0 20 20 20 20 20
Toevoeging reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -8.993 -4.327 -4.524 -4.362 -4.362 -4.362

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Bestuur - CollegeBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 -4.524
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 197
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 197
Begroting na wijzigingen -4.327

Toelichting financiële bijstellingen

Technische wijzigingen

In taakveld Bestuur - College zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn de eenmalige bijdrage aan de Raadsenquete Warmtebedrijf middels een budgetoverheveling naar taakveld Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman (€ 187), budgetoverheveling naar taakveld Samenkracht en burgerparticipatie voor een vergoeding aan de leden van Young 010 (€ 29) en diverse kleine technische wijzigingen (- € 19).

Omschrijving taakveld

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van Rotterdam.