Eerste Herziening 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Pagina 38

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het cultureel klimaat versterken.

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen.

Voortgang 2020

De cultuursector verkeert als gevolg van Covid-19 in zwaar weer. Vanaf half maart zijn alle culturele instellingen gesloten geweest en alle festivals en evenementen, waaronder het Eurovisie Songfestival, zijn tot ten minste 1 september 2020 verboden.
Hoewel de gemeente subsidies aan meerjarig gesubsidieerde instellingen continueert, is de financiële schade voor de sector door het wegvallen van publieksinkomsten enorm. Deze wordt voor de periode tot 1 september voor de gehele cultuursector begroot op € 13 miljoen. Om de culturele infrastructuur in stand te houden wordt overwogen een noodfonds te vormen voor cruciale instellingen waarvoor faillissement in de komende maanden dreigt. De gevolgen van deze en eventueel nog volgende maatregelen voor de langere termijn zijn nog onduidelijk. Omdat gemeenten deze lasten niet alleen kunnen dragen, hebben de vier grote steden een beroep gedaan op het Rijk om hen te steunen bij de instandhouding van de culturele sector. Als gevolg van de 1,5-metermaatregel en de capaciteitsbeperkingen voor podia zullen de culturele instellingen hun prestatieafspraken in 2020 niet kunnen realiseren.

Scholen zijn tot 11 mei gesloten geweest. Als gevolg daarvan hebben cultuureducatieprogramma’s ook stilgelegen. Scholen en cultuureducatie-instellingen zijn in overleg over de hervatting van hun activiteiten en over de mogelijkheid om niet uitgevoerde activiteiten in te halen. Het is nog onduidelijk of de tijdelijke sluiting van de scholen naar aanleiding van Covid-19 invloed heeft op de college-indicator in 2020.

Wat willen we bereiken

Het cultureel klimaat versterken

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Het cultureel klimaat versterken

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen

Prestatie indicatoren 201820192020202120222023
In 2022 is dertig procent van de basisscholen een of meer niveaus gestegen in het Rotterdamse Cultuureducatie Model*. Streefwaarde N.v.t. 15% 22% 28% 30%  
Realisatie            
* Bij deze streefgetallen dient aangemerkt te worden dat ze mede afhankelijk zijn van landelijke subsidieregelingen en dat een van deze regelingen per 2021 afloopt. De regeling wordt verlengd maar onzeker is nog hoe die eruit gaat zien. Ook de wijze waarop de dagprogrammering op Zuid wordt ingericht en aangestuurd vanuit de afdeling Onderwijs zal invloed hebben op het behalen van de streefgetallen.
In het Coalitieakkoord 2018-2022 is opgenomen dat de gemeente wil dat alle kinderen cultuureducatie krijgen. Omdat cultuureducatie opgenomen is in de kerndoelen en eindtermen van het onderwijs, heeft de gemeente deze indicator geformuleerd. Deze stijging toont aan dat de kwaliteit van cultuureducatie is gestegen en dat cultuureducatie in toenemende mate duurzaam geborgd is in het Rotterdamse basisonderwijs, een noodzakelijkheid voor goede cultuureducatie voor alle Rotterdamse kinderen.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatieRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves554933139139139139

Bijdragen rijk en medeoverheden 521 800 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 33 133 139 139 139 139
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves78.47891.57879.43178.64177.76077.760

Apparaatslasten 2.304 2.505 2.468 2.462 2.281 2.281
Inhuur 37 115 81 81 81 0
Overige apparaatslasten 62 69 97 97 156 0
Personeel 2.205 2.320 2.290 2.284 2.044 0
Intern resultaat -690 -715 -697 -697 -652 -652
Intern resultaat -690 -715 -697 -697 -652 0
Programmalasten 76.864 89.788 77.660 76.876 76.132 76.132
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 845 9.108 640 640 496 0
Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Overige programmalasten 68 93 39 39 39 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 75.951 80.586 76.980 76.196 75.596 0
Saldo voor vpb en reserveringen -77.924 -90.645 -79.292 -78.502 -77.621 -77.621
Saldo voor reserveringen -77.924 -90.645 -79.292 -78.502 -77.621 -77.621
Reserves-593-16.500200000

Onttrekking reserves 308 400 700 0 0 0
Toevoeging reserves 900 16.900 500 0 0 0
Vrijval reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -78.517 -107.145 -79.092 -78.502 -77.621 -77.621

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatieBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 -91.171
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 -15.974
Eurovisie Songfestival Ramingsbijstellingen vermijdbaar -6.700
Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn Reserves 0
Bestemmingsreserve Noodfonds Reserves -10.200
Regio Deal Rotterdam Zuid Taakmutaties 1.000
Rijksbijdrage proeftuinen cultuurprofielen Taakmutaties -74
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 0
Begroting na wijzigingen -107.145

Toelichting financiële bijstellingen

Eurovisie Songfestival

Vooruitlopend op de eerste herziening van de begroting 2020, is de gemeenteraad in april akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van € 6,7 mln, om zodoende het uitgestelde Eurovisie Songfestival 2020, in 2021 in Rotterdam mogelijk te maken.

 

Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn

Aan deze reserve wordt een bedrag van € 400 onttrokken ter dekking van de kosten voor het marketingplan "Recovery Leisure". Dit plan heeft als doel om, binnen de veiligheidskaders van de crisis, bezoekers aan te trekken voor de stad, zo de bestedingen weer op gang te brengen en daarmee de schade voor lokale bedrijven, ondernemers, culturele instellingen en attracties zo veel mogelijk te beperken.

 

Bestemmingsreserve Noodfonds

Binnen het programma Cultuur, sport en recreatie is een bestemmingsreserve Noodfonds gevormd om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te kunnen vangen. De coronacrisis heeft grote gevolgen voor een aantal sectoren in Rotterdam. Het Rijk zet instrumenten in om de impact landelijk te verzachten, maar dit zal slechts ten dele ten goede komen aan de Rotterdamse maatschappelijke- en publiek economische infrastructuur. Voor sommige organisaties zal bij het uitblijven van steun ook het keerpunt van faillissement in zicht komen. Tegelijkertijd blijft de grote onzekerheid over het verdere verloop en de uiteindelijke omvang van de crisis. Het noodfonds zal gericht zijn op de bescherming van de onmisbare (maatschappelijke) infrastructuur van de stad, borgen van de (wettelijke) taken en/of het publiek belang en beheersbare financiële continuïteit

 

Regiodeal Rotterdam Zuid

In 2019 is door het Rijk aangegeven dat de ter beschikking gestelde middelen voor de Regiodeal Rotterdam Zuid niet meer via het Gemeentefonds worden uitbetaald, maar via een specifieke uitkering. Dit betekent dat de baten niet meer op het programma Algemene middelen worden begroot maar op de programma’s waar ook de uitgaven plaatsvinden.
De hieraan gekoppelde reservemutaties op de bestemmingsreserve Regiodeal Cultuur zijn teruggedraaid.

 

Rijksbijdrage proeftuinen cultuurprofielen

Deze bijdrage is bedoeld voor het talentontwikkelingsproject Campus Coolhaven. Campus Coolhaven wordt uitgevoerd als proeftuin. De kosten hiervan worden voor een deel gedekt door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen.


Technische wijzigingen

In het taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Aanpassing in de kostenverdeling, inclusief de actualisatie van de indexatie voor de loonkosten (-€ 3). Daarnaast budgetoverhevelingen, van het taakveld Overhead concernondersteuning (-€ 20) en naar het taakveld Wonen en bouwen (€ 9). En tenslotte een correctie van de doorbelasting van de overhead bij projecten (€ 14).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Het gemeentebestuur werkt aan een stad met een sterk cultureel klimaat. Cultuur is van groot belang voor de economische positie van Rotterdam in binnen- en buitenland, maakt de stad aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers en bedrijven en draagt bij aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren.

 

Het gemeentebestuur wil, omwille van een sterk cultureel klimaat, optimale omstandigheden creëren voor de productie van kunst en cultuur, voor de toegankelijkheid ervan en voor het delen van informatie, kennis en middelen. Onder kunst en cultuur verstaan we meer dan alleen beeldende kunst, theater, dans, muziek, musea en film. Ook de bibliotheek, culturele evenementen, de creatieve industrie en het beleidsveld Toerisme behoren tot het culturele domein.

 

Om de doelen op het terrein van kunst en cultuur te bereiken, maakt de gemeente beleid, zoals het bibliotheekbeleid, (gemeentelijk) collectiebeleid, architectuurbeleid, toeristisch beleid en het vierjaarlijkse Cultuurplan.