Eerste Herziening 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht Pagina 60

Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het bevorderen van naleving van wet- en regelgeving, het vergroten van het veiligheidsgevoel op straat en het verhogen van de kwaliteit van de buitenruimte.

Voortgang 2020

Coronacrisis

Sinds de uitbraak van de coronacrisis in maart dit jaar ligt de focus in deze periode op gastheerschap en handhaving op de noodverordening bij overtreding van de coronamaatregelen. Vanzelfsprekend heeft dit ook invloed op de voortgang van de beleidsdoelen in 2020.

 

Flying Squads

Op 9 april 2019 zijn we begonnen met de inzet van Flying Squads bij de handhaving. Dit is een intensieve samenwerking tussen cameratoezicht, de gemeentelijke meldkamer en handhavers. Deze samenwerking is gestart in twee straten waarin handhavers meldingen van naastplaatsingen krijgen en direct in actie kunnen komen. Met deze samenwerking werken we slimmer en vergroten we zo de pakkans. De eerste resultaten van de Flying Squads laten een fors hoger aantal boetes zien en een afname van het aantal naastplaatsingen in de straten waar ze worden ingezet.

 

Vulgraadmeting

Om naastplaatsingen te voorkomen zijn alle afvalcontainers voorzien van een vulgraadmeting. Hierdoor krijgen Rotterdammers minder vaak met volle containers te maken.

 

Handhavers gebruiken bodycams

In 2019 is de (verlengde) pilot bodycams afgerond. Uit het onderzoek blijkt dat de bodycam bijdraagt aan het veilgheidsgevoel van de handhavers. Daarom is besloten om alle handhavers werkzaam in de publieke ruimte (circa 400 fte) uit te rusten met een bodycam. Een meerderheid van de handhavers draagt nu een bodycam. In verband met de coronacrisis loopt de uitrol enige vertraging op. De bedoeling is dat de uitrol in de zomer van 2020 is afgerond.

 

Toepassing van meer bevoegdheden door handhavers

De gemeente Rotterdam is betrokken bij een initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid om pilots op te zetten voor de toepassing van meer bevoegdheden door handhavers. Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in Nederland zijn onderverdeeld in zes boa-domeinen met elk hun eigen bevoegdheden. Voor effectieve handhaving hebben boa's in bepaalde gevallen bevoegdheden uit een ander boa-domein nodig. De pilots moeten mogelijk maken dat boa's bevoegdheden uit een ander domein mogen toepassen. Rotterdam wil dat de reguliere boa's een beperkt aantal bevoegdheden mogen toepassen op het gebied van milieuhandhaving en taxihandhaving. Wij onderzoeken de mogelijkheid om in Rotterdam in 2020 zo’n pilot uit te voeren.

 

Handhavers en politie versterken de samenwerking

In 2019 zijn handhavers en de politie gestart met het project ‘Versterking samenwerking’. Dit project moet bestaande samenwerking tussen handhavers en politie versterken en ook leiden tot nieuwe en effectievere vormen van samenwerking. Dit project is gestart met een benchmark. Hierbij zijn handhavers en politieagenten op operationeel niveau bevraagd op de onderlinge samenwerkingsverbanden, wat zij daarin positief vinden en waar ruimte voor verbetering ligt. Uit deze bevraging blijkt dat versterking van de samenwerking zich vooral moet richten op betere informatieuitwisseling, meer duidelijkheid over inzet bij evenementen en demonstraties en afgestemde inzet op overlast door dak- en thuislozen. Deze punten werken wij in 2020 verder uit. Naar aanleiding van een incident op eerste paasdag met geweld tegen handhavers zijn de afspraken over samenwerking met de politie in een stroomversnelling geraakt. De gemeenteraad is over de evaluatie en lessen van dit incident per brief geïnformeerd.

 

Handhaving op honden

In 2020 wordt de aanpak agressieve honden geactualiseerd. Met deze actualisatie sluiten wij ook aan op de landelijke ontwikkelingen. Rotterdam heeft als een van de weinige gemeenten een meldpunt agressieve honden. In 2020 continueren wij dit meldpunt. De minister van LNV wenst dat iedere gemeente zo’n meldpunt krijgt. Daarom is er veel belangstelling voor de ervaringen in Rotterdam.
 

Ondermijning

In 2020 continueren en versterken wij de inzet van handhavers bij de aanpak van ondermijning. Wij willen de rol van de handhavers versterken door vooral te investeren in awareness-trainingen en informatieuitwisseling. Handhavers spelen al een actieve rol bij de aanpak van ondermijning in de Spaanse Polder, in de haven en op de Beijerlandselaan.

 

Ongeadresseerd reclamedrukwerk

Het voornemen was om per 1 april 2020 een systeem in te voeren waarin Rotterdammers zonder sticker op de brievenbus voortaan geen ongevraagde reclame meer zouden ontvangen. Door een uitspraak van de rechter is dat systeem en de handhaving vooralsnog uitgesteld tot de zomer van 2021.

Wat willen we bereiken

Handhavers zijn goed getraind en uitgerust met voldoende bevoegdheden en de juiste middelen, zoals bodycams, zodat zij hun werk veilig, effectief en efficiënt kunnen doen.

Wat gaan we daar voor doen

Handhavers zijn goed getraind en uitgerust met voldoende bevoegdheden en de juiste middelen, zoals bodycams, zodat zij hun werk veilig en efficiënt kunnen doen

Algemeen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezichtRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves2.2141.3201.4241.4241.4241.424

Bijdragen rijk en medeoverheden 210 21 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 2.003 1.298 1.424 1.424 1.424 1.424
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves42.12143.33541.94341.66240.87140.871

Apparaatslasten 38.284 40.378 38.498 38.217 38.226 38.226
Inhuur 1.954 862 330 330 330 0
Overige apparaatslasten 1.661 1.334 -688 -848 -839 0
Personeel 34.668 38.183 38.856 38.735 38.735 0
Intern resultaat 449 -610 -654 -654 -654 -654
Intern resultaat 449 -610 -654 -654 -654 0
Programmalasten 3.388 3.567 4.098 4.099 3.299 3.299
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.830 3.032 3.668 3.961 3.161 0
Kapitaallasten 407 397 293 0 0 0
Overige programmalasten 141 138 138 138 138 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 9 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -39.907 -42.015 -40.519 -40.239 -39.448 -39.448
Saldo voor reserveringen -39.907 -42.015 -40.519 -40.239 -39.448 -39.448
Saldo -39.907 -42.015 -40.519 -40.239 -39.448 -39.448

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezichtBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 -40.481
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 -1.534
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -1.534
Begroting na wijzigingen -42.015

Toelichting financiële bijstellingen

Technische wijzigingen
De wijzigingen betreffen het aandeel in de herverdeling concern opgaven, dit betreft meerdere programma's (- € 1,8 mln), overheveling personeelsbudget vanuit taakveld Veilig voor de aanpak van ondermijning (- € 485), overheveling formatie naar programma Beheer van de stad inzake wijkconciërges (€ 369), actualiseren indexatie loonkosten (€ 219), Interne doorbelasting van de materiële kosten van het traineeprogramma (- € 6) en diverse bijstellingen inzake personeel, inhuur en uitbestede werkzaamheden om deze in lijn te brengen met de verwachte uitgaven (€ 169).

Omschrijving taakveld

Het taakveld Toezicht en Handhaving draagt bij aan de veiligheid en leefbaarheid in wijken. Vanwege de verdichting van de stad, groeit de druk op de buitenruimte en neemt het belang van het bevorderen van naleving van wet- en regelgeving toe.

 

Dit Rotterdamse taakveld is onderdeel van het programma Openbare orde en veiligheid en betreft de gemeentelijke taken op het gebied van:

  • toezicht en handhaving openbare orde, BOA's
  • veilige woon- en leefomgeving

 

De verdichting van de stad zorgt onder andere voor meer (woon)overlast, meer (bedrijfs)afval, vollere parken en meer verkeer en drukte in de stad. Hierdoor zal de druk op Handhaving en Toezicht toenemen.