Eerste Herziening 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Verkeer en vervoer Pagina 78

Verkeer en vervoer

Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur: we faciliteren de groei en verdichting van de stad primair met slimme duurzame en integrale aanpassingen aan het infrastructurele netwerk. Dit betekent nieuwe oeververbindingen, veilige en oversteekbare stadsboulevards, ruime fietspaden, aantrekkelijke OV-knooppunten, toekomstbestendige energie-infrastructuur voor elektrisch rijden en meer stallingsruimte voor de fiets.

TAAKVELD 1

Parkeerbelasting

Het reguleren van het parkeergedrag van Rotterdammers en haar bezoekers, door middel van een belasting voor het parkeren op daarvoor aangewezen plaatsen, draagt bij aan het beheer van de openbare ruimte als stuwende kracht voor een aantrekkelijke buitenruimte en verduurzaming, minder parkeerdruk en een betere bezetting parkeergarages.

TAAKVELD 2

Verkeer en vervoer - Ontwikkeling

Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur. We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen.

TAAKVELD 3

Parkeren

Vanuit de focus op meer ruimte voor fietsers en voetgangers en minder parkeren op straat, willen wij automobilisten stimuleren te kiezen voor Park+Ride-voorzieningen of een openbare parkeergarage aan de rand van het centrum. Tegelijkertijd willen wij ruimte bieden voor het comfortabel en veilig plaatsen van fietsen in fietsenstallingen en maatwerk in fietsparkeren voor bewoners in de wijken waar dat nodig is.

TAAKVELD 4

Openbaar vervoer

Een goede integratie van de OV-netwerken in reisketens en systemen/diensten bij voorkeur in makkelijke combinaties met voetgangers en fietsverkeer.

Een betere verbinding tussen de OV-netwerken noord- en zuid-Rotterdam en een betere ontsluiting van de rivieroevers.

Een goede toegankelijkheid van de OV-netwerken door ouderen en minder-validen.

TAAKVELD 5

Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid

Optimaal gebruik maken van de infrastructuur van Rotterdam en eventuele verstoringen snel oplossen door toezicht te houden op het gebruik van civieltechnische kunstwerken (bruggen, sluizen, Maastunnel). Op die manier wordt de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de stad vergroot.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Verkeer en VervoerRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves165.436160.033129.785122.666122.666122.666

Bijdragen rijk en medeoverheden 45.933 41.628 7.084 113 113 113
Overige opbrengsten derden 120.351 118.405 122.700 122.553 122.553 122.553
Overige baten -848 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves133.546162.820131.654104.91791.01391.013

Apparaatslasten 19.990 27.214 20.661 20.545 20.847 20.847
Inhuur 1.015 1.493 1.404 2.121 2.421 2.421
Overige apparaatslasten 718 700 151 108 110 110
Personeel 18.256 25.021 19.105 18.316 18.316 18.316
Intern resultaat 31.377 29.943 28.677 28.678 28.401 28.401
Intern resultaat 31.377 29.943 28.677 28.678 28.401 28.401
Programmalasten 82.179 105.662 82.316 55.694 41.764 41.764
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 66.593 93.827 69.531 43.078 29.538 29.538
Kapitaallasten 11.798 8.971 10.262 10.143 9.753 9.753
Overige programmalasten 3.333 2.342 2.342 2.342 2.342 2.342
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 454 522 181 131 131 131
Saldo voor vpb en reserveringen 31.891 -2.787 -1.869 17.749 31.653 31.653
Saldo voor reserveringen 31.891 -2.787 -1.869 17.749 31.653 31.653
Reserves11.22929.88936.24116.4077.0547.054

Onttrekking reserves 12.026 30.288 36.241 16.745 7.464 7.464
Toevoeging reserves 797 399 0 338 410 410
Saldo 43.119 27.103 34.372 34.156 38.707 38.707

Bijstellingen per programma naar taakvelden

Programma / TaakveldMutatie
2020
(€)
Mutatie
2020
(%)
Verkeer en Vervoer-10.26921%
Openbaar vervoer -1.486 21%
Parkeerbelasting -602 1%
Parkeren -2.924 13%
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid -5.968 0%
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 710 5%
Openbaar vervoer -1.486 21%
Parkeerbelasting -602 1%
Parkeren -2.924 13%
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid -5.968 0%
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 710 5%

Omschrijving programma

Fijn wonen en leven in Rotterdam begint bij een fijne woning in een prettige, groene buurt voorzien van alle essentiële voorzieningen en infrastructuren (water, riool, energie, groen, fietspaden etc). Nieuwe of huidige bewoners moeten in onze stad een woning van hun wensen en mogelijkheden kunnen vinden en zich prettig en gezond door de stad kunnen bewegen.

Dat wonen en leven gebeurt in een duurzaam, energiezuinig Rotterdam, met een excellente vervoersinfrastructuur met schone vervoersmiddelen en een met een betere luchtkwaliteit. De klimaatopgaven uit het Akkoord van Parijs vragen om een forse energie- én economische transitie van stad en haven. Willen wij en onze kinderen prettig blijven wonen en leven dan vraagt dit flinke keuzes, maatregelen en investeringen.

De gemeente zorgt voor een samenhangend beleid en uitvoering daarvan op bereikbaarheid, de kwaliteit van de leefomgeving, duurzaamheid, gezondheid en verkeersveiligheid. Dat realiseert de gemeente met een aanpak die is gericht op een overgang naar duurzame en emissieloze mobiliteit in 2050. Het perspectief daarbij is zowel gemeentelijk als regionaal.

We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen. We willen de mobiliteitsgroei opvangen met modaliteiten en vervoerssystemen die schoner en stiller zijn, minder ruimte claimen en voor iedereen toegankelijk zijn. Dit betekent het bevorderen van: wandelen, fietsen, openbaar vervoer en elektrificatie van motorvoertuigen en schone logistiek in de stad.