Eerste Herziening 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Begeleide participatie Pagina 94

Specifieke arrangementen en passend werk bieden aan Rotterdammers met een arbeidsbeperking.

Voortgang 2020

Sinds de landelijk uitgevaardigde COVID19-maatregelen vanaf 12 maart jl., hebben Rotterdam Inclusief en OMR BV/Magis als deelneming tezamen verregaande maatregelen getroffen om de kwetsbare doelgroepen waarmee gewerkt wordt veilig en gezond te houden. De binnen Rotterdam Inclusief en Magis uitgevoerde werkzaamheden zijn na bekendmaking van de contactbeperkende maatregelen sterk afgebouwd tot minimale inzet van medewerkers op vitale processen in de stad of ten aanzien van COVID-19 aanpak. Voor de circa 2.300 uitvoerende medewerkers van Rotterdam Inclusief en Magis (SW, Nieuw Beschut, etc.) geldt dat vanwege de aard van de uitgevoerde werkzaamheden thuiswerken geen optie is. Halverwege mei jl. waren 350 tot 400 medewerkers aan het werk binnen bovengenoemde processen, waarbij alleen gewerkt wordt mits dit conform de RIVM-richtlijnen georganiseerd is.
Voor de medewerkers is een speciaal sociaal beleid ontwikkeld, waar contact houden de rode draad is en adequaat kan worden ingespeeld op psychische problemen, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van thuisisolement. De maatregelen in verband met de coronacrisis hebben geleid tot een omvangrijk omzetverlies.

 

Gecontroleerde herstart
Binnen Rotterdam Inclusief wordt vanaf mei jl. een gecontroleerde herstart en verdere opschaling voorbereid, waarbij het voldoen aan de RIVM-maatregelen in combinatie met de gezondheidsrisico’s van de kwetsbare medewerkers voorop staat. De verzoeken tot opschalen komen niet alleen vanuit opdrachtgevers, maar ook vanuit medewerkers zelf. Voor hen geeft het werken binnen Rotterdam Inclusief/Magis een belangrijk dagbestedingsritme. De 1,5 meter samenleving en daarbij behorende werkomgeving hebben een grote impact op de manier van werken en het vervoer van medewerkers binnen Rotterdam Inclusief en Magis. In mei zijn 3 pilots gestart om te kijken hoe de werksoorten in de eigen productieomgevingen (Bovendijk, Zuidlaardermeer, Zuiderparkweg) conform de RIVM-richtlijnen ingericht kunnen worden.

 

Bouwen aan een arbeidsontwikkelbedrijf
Rotterdam Inclusief werkt aan een nieuwe inrichting en doorontwikkeling als arbeidsontwikkelbedrijf. Daarbij staat de arbeids- en mensontwikkeling van eigen medewerkers en voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt centraal. De impact van de crisis op alle werksoorten heeft voor enige vertraging in deze bouw gezorgd. Per 1 juli 2020 komen wél de medewerkers van OMR BV/Magis in dienst bij Rotterdam Inclusief en worden de werksoorten geïntegreerd.

 

Voortgang indicatoren
Gemeentelijke garantiebanen
Qua aantallen liggen we met het aantal gemeentelijke garantiebanen op koers; de impact van de corona-crisis zal pas in het volgende tertaal zichtbaar worden. Het aantal gemeentelijke garantiebanen (GGB) is aan het einde van het eerste tertaal 359,3. De vorming van Multi Serviceteams, die tijdelijke werkzaamheden in de clusters uitvoeren, heeft hiertoe bijgedragen. De doelstelling is om in 2020 het quotumaantal van 384,7 GGB te realiseren. Positief is het gemiddeld aantal uren dat een medewerker vanuit een garantiebaan bij ons werkzaam is: 31,6 uur per week. Dit gemiddelde ligt ruim boven het landelijk gemiddelde (25,5 uur). Daarbij is ons uitstroomcijfer van medewerkers die uitvallen tijdens een arbeidsovereenkomst slechts 6%. Dit laat zien dat onze focus op duurzame matches en banen met doorontwikkeling naar vermogen, die bijdragen aan de zelfredzaamheid van de medewerker voorop staat.

Uiteraard heeft de uitbraak van het coronavirus en de genomen maatregelen ook impact op onze gemeentelijke garantiebanen. Naar aanleiding van de uitbraak van het virus en de maatregelen werd al snel duidelijk dat het behoud van garantiebanen de prioriteit heeft en nieuwe instroom lastiger te realiseren is. Dit heeft ook direct gevolgen voor de lopende proefplaatsingen.

Nieuw Beschut Werk
De cijfers Nieuw Beschut blijven - los van de crisis - achter op de doelstelling. Het aantal werkplekken Nieuw Beschut Werk (NBW) is aan het einde van het eerste tertaal 112, wat een stijging van 19 werkplekken sinds eind 2019 betekent. De taakstelling die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor 2020 aan Rotterdam heeft opgelegd is 276 werkplekken NBW. Dit betekent een groei van 52 werkplekken in een jaar, want de taakstelling voor eind 2019 lag op 224 werkplekken NBW. Ook nu geldt dat, net als elders in Nederland, het daadwerkelijk aantal gerealiseerde werkplekken NBW achterblijft bij de taakstelling. Onze inzet is erop gericht om tenminste gelijke tred te houden met de oploop van de opgelegde taakstelling (die jaarlijks toeneemt). Dat houdt in dat we het aantal werkplekken dit jaar in elk geval met 52 werkplekken willen laten groeien. In overleg met aanbieders van arbeidsmatige dagbesteding wordt actief geprobeerd om een groter deel van de Rotterdammers met een beperking in aanmerking te laten komen voor (een indicatie voor) NBW. Daarnaast is een aanpak ontwikkeld voor de doelgroep licht verstandelijke beperkten en is in het eerste tertaal een project gestart om een groter aantal werkzoekenden met een beperking toe te leiden naar een garantiebaan of naar nieuw beschut werk. Vanwege de crisis en de daarbij horende maatregelen is de verwachting overigens wel dat de instroom lastiger zal worden. 
 
Regionale garantiebanen
De meest recente UWV-kwartaalrapportage laat zien dat het aantal garantiebanen in de arbeidsmarkregio Rijnmond in 2019 is gestegen van 8.820 naar 9.411 (+6,7%). Deze stijging is hoger dan de groei in de indicatie van de Werkkamer (+4,4%). Vanwege de opgave om de weggevallen Wiw/ID-banen te compenseren (zie ‘toelichting indicatoren‘ hieronder voor een toelichting) ligt het aantal gerealiseerde garantiebanen in de regio nog niet op de indicatie die jaarlijks door de Werkkamer wordt afgegeven, maar de achterstand is iets ingelopen: werd de ambitie voor eind 2018 nog voor 86,1% gehaald, eind 2019 ligt het aantal garantiebanen in de regio op 88,0% van de ambitie van eind 2019.

Te verwachten is dat in de UWV-kwartaalrapportage over het tweede kwartaal van 2020 het negatieve effect van de coronacrisis zichtbaar wordt. Deze UWV-rapportage wordt naar verwachting in oktober 2020 gepubliceerd.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

1.2 Arbeidsontwikkeling

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

1.1 b Een optimale infrastructuur bieden qua ontwikkelfunctie en rendement

1.2 Inzetten op professionele, methodische arbeids en mensontwikkeling

Effectindicatoren 201820192020202120222023
1.A Gerealiseerde taakstelling garantiebanen Gemeentelijk (gemeente Rotterdam als werkgever) Streefwaarde 100% 100% 100% 100% 100%  
Realisatie 95% 100% 93,4%      
1.B Gerealiseerde taakstelling garantiebanen Regionaal (arbeidsmarktregio Rijnmond) Streefwaarde 100% 100% 100% 100% 100%  
Realisatie 86,1% 88% n.n.b.      
2. Gerealiseerde taakstelling Nieuw Beschut Streefwaarde 100% 100% 100% 100% 100%  
Realisatie 31% 42% 40,6%      
3. Tevredenheid SW medewerkers (o.b.v. 2 jaarlijks MTO; procentuele stijging t.o.v. vorig MTO) Streefwaarde   102%   104%    
Realisatie n.v.t. n.n.b*.        

De genoemde realisatie cijfers over 2020 zijn cijfers t/m eerste tertaal 2020, tenzij anders aangegeven.

*Het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) onder SW medewerkers is inmiddels afgenomen. Over de resultaten zal worden gerapporteerd in de Tweede Herziening 2020.

Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
1.A Aantal gerealiseerde garantiebanen Gemeentelijk Streefwaarde 304 340 384,7 409  442  475
Realisatie 287,5 341,7 359,3      
1.B Aantal gerealiseerde garantiebanen Regionaal Streefwaarde 10.243 10.691 11.666 n.n.b.    
Realisatie 8.820 9.411 n.n.b.      
2. Aantal gerealiseerde werkplekken Nieuw Beschut Streefwaarde 172 224 276 PM    
Realisatie 54 93 112      
De genoemde realisatie cijfers over 2020 zijn cijfers t/m eerste tertaal 2020, tenzij anders aangegeven.

Toelichting indicatoren

Aangepaste rapportage garantiebanen Regionaal
De rapportage over het aantal gerealiseerde garantiebanen in arbeidsmarktregio Rijnmond is aangepast. Dit naar aanleiding van een besluit van het Regionaal Werkbedrijf Rijnmond, een samenwerkingsverband van sociale partners, lokale overheden en UWV. Op 25 maart 2020 heeft het Regionaal Werkbedrijf besloten voortaan aan te sluiten bij:
- de door de landelijke Werkkamer vastgestelde ambitie/indicatie voor het totaal aantal aanwezige garantiebanen in de regio aan het eind van het jaar. Gedurende de looptijd van de Wet Banenafspraak bepaalt de landelijke Werkkamer regelmatig welk aandeel in de landelijk nagestreefde groei per arbeidsmarktregio per jaar mogelijk is gezien de regionale arbeidsmarktsituatie. Daarom wordt vanaf heden het totale aantal garantiebanen in de regio getoond in plaats van de groei ten opzichte van de 0-meting in 2012; en
- de presentatie van de resultaten zoals UWV die in opdracht van het Ministerie van SZW opneemt in de kwartaalrapportages, zonder eigen bewerking. Dit houdt in dat er niet langer wordt gecorrigeerd voor de afbouw van de Wiw/ID-banen. Bij de invoering van de Wet Banenafspraak per 1 januari 2015 is als vertrekpunt voor de 0-meting het aantal banen geteld dat voldeed aan de criteria van de garantiebanen op 31 december 2012. Dat waren er in de regio Rijnmond 6.406. Ruim 2.000 hiervan waren Wiw/ID-banen. Deze zijn na een raadsbesluit eind 2011 de daaropvolgende jaren afgebouwd. In 2015 startte Rijnmond dus feitelijk met minder dan de 6.406 banen van de 0-meting en ook de jaren daarna viel de groei met nieuwe garantiebanen in eerste instantie weg tegen de afbouw van de Wiw/ID-banen. In de rapportages van de afgelopen jaren is gecorrigeerd voor de afbouw van de Wiw/ID-banen, zodat de netto groei van het aantal garantiebanen zichtbaar werd. Zoals gezegd heeft het Regionaal Werkbedrijf besloten om te stoppen met deze terugkerende correctie op de cijfers. Dit betekent dat we onszelf een verhoogde doelstelling hebben opgelegd.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Begeleide participatieRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves10.6789.89412.30912.50912.50912.509

Bijdragen rijk en medeoverheden 269 1.600 1.000 1.000 1.000 1.000
Overige opbrengsten derden 10.440 8.294 11.309 11.509 11.509 11.509
Overige baten -31 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves77.53881.95981.55381.16980.09780.097

Apparaatslasten 21.948 29.740 27.488 27.945 29.098 29.098
Inhuur 4.165 6.693 2.459 2.195 2.195 0
Overige apparaatslasten 669 639 635 635 758 0
Personeel 17.115 22.408 24.393 25.115 26.145 0
Intern resultaat -7.170 -10.036 -13.879 -15.940 -18.061 -18.061
Intern resultaat -7.170 -10.036 -13.879 -15.940 -18.061 0
Programmalasten 62.760 62.255 67.944 69.164 69.060 69.060
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.501 3.948 2.662 3.280 2.527 0
Kapitaallasten 55 41 40 16 0 0
Overige programmalasten 708 222 4.244 4.212 4.212 0
Salariskosten WSW en WIW 55.792 53.902 58.768 59.426 60.090 0
Sociale uitkeringen 730 798 730 730 730 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.974 3.344 1.500 1.500 1.500 0
Saldo voor vpb en reserveringen -66.860 -72.065 -69.244 -68.660 -67.588 -67.588
Saldo voor reserveringen -66.860 -72.065 -69.244 -68.660 -67.588 -67.588
Reserves116570000

Onttrekking reserves 116 57 0 0 0 0
Saldo -66.743 -72.008 -69.244 -68.660 -67.588 -67.588

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begeleide participatieBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 -68.803
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 -3.205
Actualisatie BUIG 2020 en 2021 Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0
Omzetverlies Rotterdam Inclusief vanwege coronamaatregelen Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -3.000
Onderbesteding ICT 2019 Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -23
Taakmutaties Participatiebudget Taakmutaties -317
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 135
Begroting na wijzigingen -72.008

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie BUIG 2020 en 2021

Vanuit de BUIG verstrekt de gemeente loonkostensubsidies aan werkgevers van Rotterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor zover deze Rotterdammers werkzaam zijn bij de gemeente zelf (gemeentelijke garantiebanen en nieuw beschut werk), gebeurt dit via een interne levering. Deze aantallen en loonwaarden zijn geactualiseerd, en budgetneutraal verwerkt binnen het taakveld Begeleide participatie.

 

Actualisatie kapitaallasten

 

De kapitaallasten zijn aangepast op basis van daadwerkelijke activeringen in 2019, bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen en de bouwrente van de jaarschijf 2020. Wijzigingen hebben zich voorgedaan bij het krediet Programma Innovatie ICT. In de paragraaf Investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassing. Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.

 

Omzetverlies Rotterdam Inclusief vanwege coronamaatregelen

De landelijk uitgevaardigde COVID19-maatregelen vanaf 12 maart jl. hebben verregaande consequenties gehad voor medewerkers van Rotterdam Inclusief. De circa 2.300 uitvoerende medewerkers van Rotterdam Inclusief behoren tot kwetsbare doelgroepen voor het coronavirus. Hun werkzaamheden zijn na bekendmaking van de contactbeperkende maatregelen sterk afgebouwd. Dit heeft geleid tot een omvangrijk verlies aan omzet bij externe afnemers. Deze begrotingswijziging betreft het wegvallen van € 3 mln aan externe omzet voor de periode maart-mei 2020.

 

Onderbesteding ICT

Door de herijking van de marktstrategie op de ICT dienstverlening voor het domein Werk en Inkomen is de vervanging van de applicatie Socrates in 2019 niet uit de startblokken gekomen bij Wigo4it. Ditzelfde geldt voor een aantal innovatieve ontwikkelingen welke vorig jaar zijn gepauzeerd. De resulterende onderbesteding is vrijgevallen in het algemeen beeld, maar is nu noodzakelijk in 2020 en 2021 om weer voldoende snelheid te kunnen maken op de vernieuwing van de ICT van Werk en Inkomen. Dit betreft het ophogen van uitbesteed werk en loonkosten.

 

Taakmutatie Participatiebudget

In de septembercirculaire 2019 is de loon- en prijsbijstelling 2019 voor de integratie-uitkering Participatie gecorrigeerd. Deze correctie leidt tot een opwaartse bijstelling van de begroting van dit taakveld.

 

Technische wijzigingen

In taakveld Begeleide Participatie zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn een mutatie voor begeleide participatie (€ 265), herverdeling van de budgetten omtrent de Digitaliseringsagenda (€ 191), herverdeling budgetten arbeidskosten personeel ten behoeve van uitwerking capaciteitsinzet programma Werk en Inkomen (- € 545), indexering 2020 (€ 107), interne doorbelasting van de materiële kosten van het traineeprogramma op basis van een inventarisatie naar de behoefte aan inzet van trainees (- € 1) en diverse kleine technische wijzigingen (€ 118).

Omschrijving taakveld

Rotterdam heeft de ambitie om zoveel mogelijk Rotterdammers naar vermogen onderdeel te laten zijn van de maatschappij. Een deel van hen profiteert niet van de aantrekkende economie en groeiende werkgelegenheid. Oorzaak is vaak een arbeidsbeperking en het niet of minder kunnen voldoen aan de werkgeverseisen op de reguliere arbeidsmarkt. Deze inwoners hebben een kwetsbare arbeidsmarktpositie, hebben soms aangepast werk nodig, met begeleiding op of aanpassing van de werkplek. In veel gevallen ligt hun verdienvermogen (de loonwaarde) op de reguliere arbeidsmarkt onder het wettelijk minimumloon. De gemeente zorgt voor passend werk en werk dat actief bijdraagt aan groei en ontwikkeling voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.
 
Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie van:

  • doelgroep nieuw beschut werken
  • mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen

 

Tot dit taakveld behoren niet:

  • participatievoorzieningen gericht op (her)integratie in het arbeidsproces, die vallen onder Arbeidsparticipatie - Werk en Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk
  • de baten die betrekking hebben op het Wsw-budget (integratie-uitkering sociaal domein). Deze horen thuis onder taakveld Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
  • doelgroep dagbesteding. Dagbesteding zelf valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
  • maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo en Geëscaleerde zorg 18+)

 

Er zijn twee prioritaire doelgroepen:

  • primair de mensen voor wie de gemeente Rotterdam als werkgever vanuit diverse wettelijke regelingen en/of verplichtingen altijd werk heeft gecreëerd (vooral wet sociale Werkvoorziening), Nieuw Beschut Werken, gemeentelijke garantiebanen, HPK 1 t/m 3), gericht op duurzame inzetbaarheid
  • secundair voor Rotterdammers om vanuit een werkende positie hun mogelijkheden met betrekking tot werk optimaal te ontdekken, ontwikkelen en benutten

 
De basis voor de arrangementen is gevarieerd: soms via een arbeidscontract, dan wel via het aanbieden van werkervaringsplaatsen of het faciliteren van ontwikkeling of dagbesteding (zonder arbeidsrelatie). In welke vorm dan ook betekent het dat mensen werken aan het verwezenlijken van hun potentie op hun eigen niveau en daarmee werken aan een positief zelfbeeld: trots op hun werk en bijdrage.

Om de doelen te bereiken bouwt de gemeente onder meer aan een arbeids- en mensontwikkelbedrijf voor een brede doelgroep, dat via methodische coaching en begeleiding mensen ondersteunt en in staat stelt hun aspiraties, vaardigheden en competenties te ontwikkelen en te behouden.