Eerste Herziening 2022

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Verkeer en vervoer - Beheer Pagina 32

Verkeer en vervoer - Beheer

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Bewoners, ondernemers en bezoekers beleven de openbare ruimte als veilig en schoon en de Rotterdamse infrastructuur is optimaal beschikbaar. Bewoners zijn tevreden over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Bij (her)inrichting, beheer en onderhoud van de boven- en ondergrondse infrastructuur wordt bijgedragen aan klimaat- en circulaire doelstellingen.

Covid-19

Ondanks de maatschappelijke ontregeling die covid-19 veroorzaakt, kan het uitvoeren van het regulier onderhoud aan openbare verlichting, civiele kunstwerken en wegen zoals gepland doorgang vinden. Hierbij wordt rekening gehouden met de geldende coronamaatregelen. 

 

Maastunnel

Maastunnel - Exploitatie

Het onderhoudscontract is begin januari gegund aan een nieuwe onderhoudspartij voor de komende 15 jaar, de voorbereiding van de re-transitie loopt voorspoedig. Ook het huidige onderhoudscontract met CAM verloopt naar wens en het aantal huidige storingen is bijzonder laag. Door de huidige onderhoudspartij is inspectie uitgevoerd en zijn met uitzondering van de vloerluiken in de autotunnel geen bijzonderheden te melden. Bijzonderheid naar aanleiding van de inspectie/onderhoud is dat er schade is aan de vloerluiken in de beide tunnelbuizen en moeten worden vervangen. Deze werkzaamheden zijn nog niet voorzien en worden afgestemd met het project 'vervanging van de vluchtdeuren en aanpassing van het membraam'. Voor de afronding van het project renovatie en restauratie is een projectnummer geopend om de restpunten af ronden. Naar aanleiding van een aantal ongevallen in de fietstunnel is besloten om de slijtlaag te vervangen, deze werkzaamheden staan gepland voor eind mei dit jaar.

Maastunnel - Renovatie en Restauratie

De renovatie van de laatste twee roltrappen loopt voorspoedig en er zijn geen bijzonderheden te melden. De twee overgebleven roltrappen worden zodanig hersteld dat deze visueel één geheel vormen met de overige roltrappen, en worden op een later moment weer in bedrijf genomen.

Maastunnel – Vervanging vluchtdeuren

Op basis van wettelijke eisen is gebleken dat de vluchtdeuren essentieel zijn voor het ‘vluchtconcept’. Daarom zijn voor de huidige vluchtdeuren intensief onderhoud en inspecties noodzakelijk om de functionaliteit van de vluchtdeuren voortdurend te kunnen garanderen. Vanwege de tunnelveiligheid is besloten om de 9 vluchtdeuren in de autotunnels te vervangen. De vervanging is voorzien eind 2022 – begin 2023.

Maastunnel – Aanpassen membraam

Als een van de grote restpunten van het project renovatie en restauratie is een restpunt het vervangen van het membraam van de westbuis voorzien. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met CAM (Combinatie Aanpak Maastunnel), uitvoering is voorzien in het 4e kwartaal van 2022.

 

Ledtransitie

In april 2020 is het project ledtransitie 2020-2025 gestart. De ledtransitie vervangt alle conventionele armaturen door led-armaturen die uitgerust zijn met telemanagement. Het nieuwe telemanagementsysteem stelt de gemeente in staat om storingen proactief te signaleren, zonder dat hierbij een burgermelding nodig is. Inmiddels zijn de armaturen vervangen in de wijken in Prins Alexander, Hoogvliet, Charlois, Rozenburg, Hoek van Holland, Feijenoord, IJsselmonde, Overschie, Hillegersberg, Kralingen-Crooswijk, Noord en Pernis. In 2022 start de vervanging van armaturen op de hoofd- en verzamelwegen. Met de versnelde ombouw naar ledverlichting draagt de gemeente Rotterdam bij aan de gemeentelijke doelstellingen voor de energietransitie. Hiervoor ontvangt het project een meerjarige subsidiering vanuit het Energietransitiefonds.

Leveranciers geven aan dat er wereldwijd schaarste is aan bepaalde onderdelen. Bijvoorbeeld computerchips voor de aansturing en inregeling van de ledverlichting. De exacte effecten van deze schaarste zijn nog onduidelijk, maar de gemeente houdt rekening met vertraagde levertijden. De gemeente houdt intensief contact met leveranciers om de nadelige effecten zoveel mogelijk te beperken om de voortgang van de ledtransitie te waarborgen. 

 

Mastvervanging Rotterdam

Om de veiligheid in de openbare ruimte te kunnen waarborgen is het noodzakelijk dat alle lichtmasten in Rotterdam uit de jaren ’70 en ’80 worden vervangen. In 2021 is hiervoor een project opgestart. De uitvoering van dit project zal lopen tot en met 2030 en is gestart in april 2022. In totaal worden er tussen de 23000 en 25000 nieuwe lichtmasten geplaatst. Het exacte aantal is afhankelijk het aantal lichtmasten dat opnieuw gebruikt en herplaatst kan worden. De vervanging van lichtmasten vindt plaats per gebied. Het project is opgedeeld in twee fases. In fase 1 worden eerst alle masten vervangen waarop naar aanleiding van inspecties geen garantie meer verstrekt wordt. Dit zijn naar verwachting tussen de 3000 en de 4000 masten in totaal. Fase één is naar verwachting eind 2023 afgerond. Fase twee bestaat uit de vervanging van de overige masten uit de jaren ’70 en ’80. Dit is het overige deel van de in totaal 23000-25000 lichtmasten deel waarvan de vervanging duurt tot eind 2030. De aanpak van de mastvervanging resulteert in het meest veilige scenario op straat. Ten eerste omdat het gaat om vervanging van lichtmasten uit de oudste leeftijdscategorie. Ten tweede doordat binnen de oudste leeftijdscategorie de urgentie voor vervanging in kaart is gebracht door middel van inspecties. Lichtmasten die zijn afgekeurd naar aanleiding van inspecties hebben de hoogste prioriteit. Het vervangen van armaturen gebeurd door de ledtransitie en valt buiten de scope van de mastvervanging. Wel wordt er onderzocht of er werkzaamheden van beide projecten gecombineerd kunnen worden. Bijvoorbeeld bij de vervanging van lichtmasten en armaturen langs de hoofd- en verzamelwegen.

 

Schone buitenruimte
Het succesvolle zomerprotocol onder de noemer “Top strand en parkdagen” is in 2021 gecontinueerd. Van april tot oktober wordt elk jaar gewerkt volgens het zomerprotocol parken en stranden. Het aantal inzamelmiddelen in de parken wordt dan fors uitgebreid met maxi- en minicontainers, afvaleilanden en containers voor hete kooltjes na het barbecueën. De capaciteit van bestaande afvalpunten wordt verder verhoogd door meer en grotere afvalbakken te plaatsen op plekken waar deze snel vol raken. Deze hotspots zijn in beeld en naar het vervuilingsgedrag wordt onderzoek gedaan onder meer in Nesselande.

De succesvolle NietRNaast-aanpak om naastplaatsingen aan te pakken in bepaalde wijken is uitgebreid naar andere wijken. Naastplaatsingen worden in de vroegte van straat gehaald en de containers worden schoongespoten en gebruiksklaar achtergelaten voor de bewoners. Ook worden naastplaatsingen gefotografeerd en vastgelegd om te kunnen analyseren en wordt er samengewerkt met handhavers om boetes uit te schrijven.

Ontwikkelingen 2022-2025

Bestuursopdracht vervangingsinvestering kapitaalgoederen openbare ruimte

De beleidsnota Investeringen is bij de besluitvorming over de voorjaarsnota 2021 vastgesteld door de raad. Deze beleidsnota regelt onder andere dat er structureel voldoende budget beschikbaar wordt gesteld voor de noodzakelijke vervangingen en renovaties in de openbare ruimte. Door de leeftijdsopbouw van het areaal is het noodzakelijk dat er de komende jaren meer vervangen en gerenoveerd wordt.  Nu de financiële middelen hiervoor zijn geregeld, is het zaak om te zorgen dat de gemeentelijk organisatie gesteld staat om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, in afstemming met de wijk en met zo min mogelijk overlast voor de stad.

 

Infrastructurele projecten

In de komende jaren worden een aantal grote infrastructurele projecten (verder) voorbereid en uitgevoerd. Het gaat hier om projecten waar incidentele investeringskredieten voor zijn aangevraagd en toegekend.

 • Vervanging kademuren: Parkhaven OZ en Hertekade.
 • Conserveren bruggen: Erasmusbrug en Cornelis van Beverenbrug. Voor deze projecten geldt dat de impact op de omgeving bepalend is voor de uitvoeringsperiode. Dit wordt de komende jaren verder uitgewerkt met de primaire stakeholders.
 • Moderniseren en centraliseren van beweegbare bruggen, waarbij conformiteit aan de machinerichtlijn een belangrijk vraagstuk is. Dit vraagstuk speelt ook op landelijk niveau. Er is een start gemaakt om te komen tot een gezamenlijke aanbeveling voor centrale brugbediening en interpretatie machinerichtlijn voor decentrale overheden.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie-indicatoren   2019 2020 2021 2022 2023
Beeldkwaliteit Heel Streefwaarde 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger
  Realisatie Norm gerealiseerd Norm niet gerealiseerd Norm niet gerealiseerd    
Beeldkwaliteit Schoon Streefwaarde 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger
  Realisatie Norm gerealiseerd Norm gerealiseerd      
Technische kwaliteit verharding Streefwaarde 85%> niveau B 85%> niveau B 85%> niveau B 85%> niveau B 85%> niveau B
  Realisatie Norm gerealiseerd Norm niet gerealiseerd Norm niet gerealiseerd    

Monitoring kwaliteit openbare ruimte

In 2019 is de gemeente Rotterdam voor het monitoren van de kwaliteit van de openbare ruimte definitief overgestapt van de Rotterdamse productnormering naar de landelijke CROW Beeldsystematiek. Voor Schoon en Heel (wegen en groen) wordt de komende jaren gemeten conform de standaardset beeldmeetlatten en meetmethode uit de landelijke CROW Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte. Ook ten aanzien van meetlocaties en gebiedsindeling wordt zoveel mogelijk aangesloten bij deze landelijke standaard. Hierdoor is het mogelijk om naast monitoring voor Rotterdam de gegevens ook landelijk te vergelijken. Naast deze standaardset beeldmeetlatten wordt er ook een aantal extra beeldmeetlatten voor Rotterdam gemeten. Ieder jaar vinden er nieuwe inspecties plaats die resultaten opleveren voor zowel beeldkwaliteit heel & schoon als de technische kwaliteit van verharding. De meetresultaten van het inspectieprogramma uit 2022 volgen in het vierde kwartaal van 2022.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - BeheerRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves18.06411.97913.09713.09713.09713.097

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.665 92 85 85 85 85
Overige opbrengsten derden 14.488 11.336 12.384 12.384 12.384 12.384
Overige baten 1.910 551 628 628 628 628
Lasten exclusief reserves150.385147.811148.639151.334153.892154.837

Apparaatslasten 85.072 84.158 84.156 84.172 84.172 84.172
Inhuur 2.145 1.844 1.876 1.876 1.876 1.876
Overige apparaatslasten 2.856 3.300 3.271 3.287 3.287 3.287
Personeel 80.071 79.014 79.009 79.009 79.009 79.009
Intern resultaat -6.228 -9.352 -9.321 -9.321 -9.321 -9.321
Intern resultaat -6.228 -9.352 -9.321 -9.321 -9.321 -9.321
Programmalasten 71.541 73.005 73.804 76.483 79.041 79.986
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 48.581 51.134 48.593 47.832 47.868 47.868
Kapitaallasten 21.494 21.871 25.211 28.651 31.173 32.118
Overige programmalasten 1.107 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 358 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -132.321 -135.831 -135.542 -138.237 -140.795 -141.740
Saldo voor reserveringen -132.321 -135.831 -135.542 -138.237 -140.795 -141.740
Reserves3.2033.5504.9375.5954.1444.144

Onttrekking reserves 3.203 3.550 4.937 5.595 4.144 4.144
Toevoeging reserves 0 844 0 0 0 0
Vrijval reserves 0 844 0 0 0 0
Saldo -129.118 -132.281 -130.605 -132.642 -136.652 -137.596

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Verkeer en vervoer - BeheerBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 -132.502 -130.221 -132.746 -136.666 -136.666
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 222 -384 104 14 -930
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 743 89 578 488 -456
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -521 -474 -474 -474 -474
Begroting na wijzigingen -132.281 -130.605 -132.642 -136.652 -137.596

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast als gevolg van nieuwe en bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen per jaarschijf. In de paragraaf investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen.

 

Technische wijzigingen
In dit taakveld zijn er diverse technische wijzigingen geweest, de grootste wijzigingen zijn: 

 • budgetoverdracht van programma Verkeer en vervoer voor de reiniging van parkeerplaatsen (structureel - € 310)
 • budgetoverdracht naar programma Cultuur, sport en recreatie van een bijdrage in een subsidie (€ 20 in 2022)
 • invulling van de concern brede dekkingsopgave (€ 222 in 2022 tot € 93 in 2026)
 • actualisatie van de toerekening van overhead naar het programma Overhead door een wijziging in de tijdverantwoording (- € 92 in 2022 tot  - € 178) in 2026
 • mutaties in de formatie, onder andere de overname van projectadministrateurs (€ 133 in 2022 tot € 114 in 2026)
 • actualisatie werkpakket Stedelijk Ontwikkeling (structureel - € 271)
 • diverse kleine wijzigingen (- € 223 in 2022 tot € 78 in 2026)

Omschrijving taakveld

Bij (her)inrichting, beheer en onderhoud van de boven- en ondergrondse infrastructuur, wordt bijgedragen aan klimaat- en circuliere doelstellingen:

 • een beschikbare, bruikbare en comfortabele infrastructuur
 • een duurzame (ondergrondse) infrastructuur die veilig is
 • een schone buitenruimte
 • een veilige buitenruimte

Dit doen we door:

 • aanleg, reconstructie en onderhoud van verharde openbare ruimte: wegen, pleinen, fietspaden, voetpaden en overige verhardingen
 • civiel technische kunstwerken: inspectie, beheer en onderhoud (bruggen, tunnels spoorwegovergangen en dergelijke) waaronder begrepen infrastructuur ten behoeve van luchthavens
 • verlichting wegen: aanleg, beheer en onderhoud
 • gladheidbestrijding: sneeuwruimen en strooien
 • straatreiniging: schoonmaken en (toezien op) schoonhouden van de openbare ruimte van veeg-en zwerfafval