Eerste Herziening 2022

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Musea - Stadsarchief Pagina 38

Musea - Stadsarchief

Verwerving, beheer en beschikbaarstelling van archieven en collecties via digitale en fysieke kanalen.

Toezicht op informatiebeheer gemeenten en deelnemende partijen.

Bevorderen historisch besef in én over de stad.

De eerste maanden van 2022 hebben sterk in het teken gestaan van het realiseren van de Toekomstvisie 2025.  Voorbeelden daarvan zijn de invoering van Digitalisering op verzoek, waarbij onderzoekers gratis scans van archiefstukken kunnen opvragen, en de medewerkerstraining diversiteit en inclusie. Na een periode van aftasten hebben we de samenwerking met het Noord-Hollands Archief en Erfgoed Leiden & Omstreken kunnen bekrachtigen met de ondertekening van een convenant.  Aan de Ondernemingsraad is inmiddels een adviesaanvraag voor de nieuwe inrichting van het Stadsarchief Rotterdam aangeboden. Bij een positief advies kunnen de voor het realiseren van de visie benodigde organisatorische wijzigingen worden doorgevoerd.

Behaalde mijlpalen in deze periode zijn de opening van de fototentoonstelling Reuzenarbeid, de Nieuwe Waterweg in 150 jaar fotografie langs de Koningin Emma Boulevard in Hoek van Holland en de voorlopige afronding van het onderzoek naar de naamloze slachtoffers van het bombardement op 14 mei 1940. Dit onderzoek voorziet in een grote lacune: er is veel persaandacht en de namen worden op 14 mei voorgelezen in de Laurenskerk en geprojecteerd op de nieuwe woontoren OurDomain Rotterdam Blaak.

In maart zijn de beperkende maatregelen als gevolg van covid vervallen met stijgende bezoekersaantallen aan de studiezaal tot gevolg. Het afsprakensysteem, dat in de covid-periode goede diensten heeft bewezen, blijft in gebruik.

Toekomst 2023 -2026
Toegankelijkheid en bruikbaarheid van overheidsinformatie is onmisbaar voor een goed werkende democratie. Stadsarchief Rotterdam speelt als uitvoeringsorganisatie van de Archiefwet daarin een onmisbare rol en zal dat ook de komende jaren blijven doen. Uitdagingen daarbij vormen de ingrijpende aanpassing van de Archiefwet in 2023, de invoering van de Wet Open Overheid in mei 2022 en aanpassingen van het Interbestuurlijk Toezicht vanaf 2021.

Ook blijft Stadsarchief Rotterdam de voor geschiedenis van de stad relevante bronnen via verschillende kanalen beschikbaar stellen aan het publiek, waarbij voorrang wordt gegeven aan het maatschappelijk debat.  2023 wordt het jaar van de herdenking van de afschaffing van de slavernij, van belang voor het hedendaagse discours over identiteit, discriminatie en racisme. Dit thema past naadloos in de Toekomstvisie 2025 van Stadsarchief Rotterdam: Investeren in maatschappelijke meerwaarde.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren
Effectindicatoren 201820192020202120222023
Bezoek studiezaal* Streefwaarde 8.000 8.000 8.000 7.500 7.000 7.000
Realisatie 6.830 7.640 2.396 3.818 1.752  
Bezoek website Streefwaarde 715.000 750.000 785.000 825.000 865.000 905.000
Realisatie 699.369 599.722 175.075 ** 78.724  
Bezoek rotterdam.nl Streefwaarde 15.000 15.750 16.500 17.300 18.000 18.750
Realisatie 15.460 19.872 7.968 11.076 4.477  
Bezoek wiewaswie.nl Streefwaarde 168.000 176.000 185.000 194.000 203.000 213.000
Realisatie 171.605 179.486 321.873 487.306 200.247  
Bezoek archieven.nl Streefwaarde 196.000 205.000 215.000 225.000 236.000 247.000
Realisatie 176.292 162.464 41.850 50.251 34.655  

* Bezoek studiezaal zal afnemen naarmate er meer digitaal zal worden aangeboden.
Het aantal fysieke bezoekers is gedaald door de sluiting van de studiezaal van het Stadsarchief en de beperking van het aantal bezoekers daarna als gevolg van de coronamaatregelen. Ook in het eerste kwartaal van 2022 speelde dit nog. 

**  Als gevolg van een technische storing is het niet mogelijk betrouwbare cijfers ten aanzien van websitebezoek over 2021 te leveren  

 

Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Aantal ontsloten objecten en meters

Streefwaarde

3.000+

250m

3.000+

250m

3.000+

250m

3.000+

250m

3.000+

250m

3.000+

250m

Realisatie

15.000+

744m

1.000+

nb

2.000+

5m

19.000+

28m

6.435+

35m

 

Toegankelijkheid overheidsarchieven

Streefwaarde

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Realisatie

97%

95%

95%

94%

 

 

Toegankelijkheid particuliere archieven/collecties

Streefwaarde

50%

55%

60%

65%

65%

65%

Realisatie

50%

48%

48%

49%

 

 

Digitalisering archieven en collecties (meters)*

Streefwaarde

25m

25m

25m

25m

25m

 

Realisatie

50m

75m

45m+68.380 scans

nnb

 

 

Digitalisering archieven en collecties (aantal digitale opnames)*

Streefwaarde

 

 

25.000

25.000

25.000

25.000

Realisatie

 

 

400.000

575.000+

335.000

907.500

 

Bezoekerswaardering**

Streefwaarde

 

7,8

 

8,0

 

8,0

Realisatie

 

7,3

nvt

nnb

nvt

 

* De digitalisering van archieven en collecties laat zich zuiverder uitdrukken in aantal digitale opnamen dan in meters.

** De bezoekerswaardering wordt tweejaarlijks gemeten. De bezoekers waardeerden het Stadsarchief in 2019 met een 7,3.
 

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Musea - StadsarchiefRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves369327318318318318

Bijdragen rijk en medeoverheden 4 9 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 365 318 318 318 318 318
Lasten exclusief reserves5.9675.7055.2215.2225.2035.173

Apparaatslasten 5.045 4.611 4.387 4.386 4.423 4.423
Inhuur 247 0 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 133 178 180 180 180 180
Personeel 4.665 4.433 4.208 4.207 4.243 4.243
Intern resultaat 303 136 42 43 44 44
Intern resultaat 303 136 42 43 44 44
Programmalasten 619 958 792 793 736 707
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 517 867 705 707 707 707
Kapitaallasten 102 91 87 86 30 0
Overige programmalasten 1 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -5.598 -5.378 -4.904 -4.904 -4.885 -4.855
Saldo voor reserveringen -5.598 -5.378 -4.904 -4.904 -4.885 -4.855
Saldo -5.598 -5.378 -4.904 -4.904 -4.885 -4.855

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Musea - StadsarchiefBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 -5.354 -4.974 -4.974 -4.918 -4.918
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 -25 70 70 33 63
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 30
Vergoeding ziekte- en zwangerschapsverlof Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -25 70 70 33 33
Begroting na wijzigingen -5.378 -4.904 -4.904 -4.885 -4.855

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten

De kapitaallasten zijn aangepast op basis van daadwerkelijke activeringen in 2021, bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen, omslagrente en bouwrente van de jaarschijven. Wijzigingen hebben zich voorgedaan bij Vernieuwing website stadsarchief. In de paragraaf Investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen. In de periode 2022-2025 is er sprake van een begrotings-neutrale wijziging, omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen. Het saldo 2026 €30 wordt bij de 2e herziening teruggedraaid.
 

Vergoeding ziekte- en zwangerschapsverlof

De voor 2022 begrote lasten en baten zijn verhoogd vanwege ziekte- en zwangerschapsverlof.  Dit betreft een begrotings-neutrale wijziging.
 

Technische wijzigingen

Op het taakveld Musea - Stadsarchief zijn diverse technische wijzigingen doorgevoerd. Direct achter de technische wijziging is het  effect op het saldo weergegeven.

De grootste wijziging is de budgetoverheveling vanuit programma Maatschappelijke Ondersteuning naar het programma Bestuur en Dienstverlening voor Discriminatiebestrijding (- € 110 in 2022) en diverse kleine technische wijzigingen (van € 85 in 2022 tot € 33 in 2026).

Omschrijving taakveld

Rotterdam wil voor zijn inwoners een transparante, democratische overheid zijn met oog voor verleden, heden en toekomst.

Deze doelstellingen zijn alle drie gekoppeld aan de programmadoelstelling: Rotterdam wil voor zijn inwoners een transparante, democratische overheid zijn met oog voor verleden, heden en toekomst.

Het doel van verwerving van particuliere archieven en collecties is om een representatief beeld te kunnen bieden van de geschiedenis van de stad Rotterdam, nu en in de toekomst. De afgelopen decennia is de samenstelling van de bevolking van Rotterdam sterk veranderd. Dit moet zich ook gaan vertalen in de collectie. Dit doet eveneens recht aan de toenemende aandacht voor diversiteit en de herkomst en geschiedenis van migranten in de stad.