Eerste Herziening 2022

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Media Pagina 41

Meer film-, tv- en mediaproducties afkomstig van Rotterdamse makers en die Rotterdam, het verhaal van de stad tonen.

Het ontwikkelen van een toekomstbestendige mediasector die zich graag in Rotterdam vestigt, zich voor lange tijd aan de stad committeert en hier ook graag investeert.

Zorgen voor optimale toegankelijkheid van kennis, informatie, taal en cultuur door middel van ICT en een breed scala aan media, zoals boeken, video en audio.

Het doel van de Rotterdamse Film- en Mediavisie is het stimuleren en ontwikkelen van de Rotterdamse sector door hen een steuntje in de rug te geven. Begin 2022 is teruggeblikt op de uitvoering van de visie: een vijfkoppig team (Rotterdam Film Media Office) draagt zorg voor meer dan duizend draaidagen per jaar, de beste lokale omroep van Nederland, meerdere vip-trajecten (bijzonder vergunningstraject) en een film- en mediasector die zich snel en positief ontwikkelt.

In 2022 wordt de uitvoering gecontinueerd. Tegelijkertijd is er ook aandacht voor de geconstateerde beperkingen en hiaten, zoals het ontbreken van een financieringsmogelijkheid voor (middel)lange producties.

 

De Bibliotheek Rotterdam is ook tijdens de laatste lockdown die van start ging op 19 december 2021, opengebleven. Op 25 februari 2022 zijn alle voor de bibliotheek geldende coronamaatregelen afgeschaft. Dat is niet alleen positief voor de informatiefunctie van de bibliotheek maar ook voor de sociale en maatschappelijke functie ervan. Voor veel Rotterdammers is Bibliotheek Rotterdam een vertrouwde plek om te lezen, leren, ontspannen of elkaar te ontmoeten.

In juli 2022 wordt het winnende schetsontwerp van de nieuwe Centrale Bibliotheek bekend gemaakt. Het winnende ontwerpteam krijgt dan tot medio 2023 de tijd om de schets uit te werken tot een voorlopig ontwerp. Naar verwachting zal Rotterdam bij uitvoering van het ontwerp rond 2029 beschikken over een nieuwe Centrale Bibliotheek die klaar is voor de toekomst, een visitekaartje is voor de stad, een huiskamer voor alle Rotterdammers en een voorbeeld voor de bibliotheekwereld. Tijdens de verbouwing, vanaf 2025 tot en met de oplevering in 2029 wordt de bibliotheek tijdelijk gehuisvest aan de Librijesteeg.

 

Ontwikkelingen 2023-2026

Rotterdamse Cultuurvisie
In de Rotterdamse Cultuurvisie; Cultuur ondersteunt de veranderingen in de stad geeft de gemeente de uitgangspunten aan voor het cultuurbeleid op langere termijn. Centraal in het beleid staan inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit. Rotterdam staat voor een culturele sector waarin voor iedere Rotterdammer zonder onderscheid een plek is, als bezoeker, als personeel of als maker. Nieuw aanbod en nieuwe genres krijgen de ruimte. Intensieve samenwerking en wederzijdse verbondenheid zijn kernbegrippen. De thema’s voor het cultuurbeleid voor de langere termijn zijn leidend in de beleidsnota’s, -kaders en -regelingen op het gebied van cultuur in de komende jaren, zoals het beleidskader voor de Bibliotheek, het architectuurbeleid, de popvisie, het Cultuurplan en de regelingen voor projectsubsidies. 

Cultuurplan 2021-2024

Met het Cultuurplan ligt vast welke culturele organisaties in de jaren 2021-2024 kunnen rekenen op een jaarlijkse subsidie van de gemeente. Naast de artistieke betekenis van de aanvragers is hun bijdrage aan de drie beleidsspeerpunten inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit een belangrijk criterium bij de beoordeling van hun plannen voor de periode 2021-2024.

Herstel en transitie na de coronacrisis

In het voorjaar van 2021 deed de Denktank New Deal Cultuur Rotterdam aanbevelingen aan het gemeentebestuur en de cultuursector om de sector overeind te houden (noodsteun zo lang het nodig was) en na het einde van de coronapandemie zo snel mogelijk te laten herstarten en een transitie mogelijk te maken naar meer weerbaarheid, wendbaarheid en veerkracht dan voor corona. Het herstartprogramma is vrijwel afgerond met een stedelijke campagne om publiek weer te attenderen op de culturele activiteiten in de stad. De voorbereiding van het transitieprogramma is gestart en krijgt nog voor de zomer een kick-off.

De Denktank is een initiatief uit de cultuursector zelf. De gemeente heeft dit initiatief omarmd en ondersteund. Mariëtte Hamer, tot begin 2022 voorzitter van de SER, was bereid het voorzitterschap op zich te nemen. Voor de uitvoering van de aanbevelingen heeft het college van burgemeester en wethouders in 2021 € 6,3 miljoen uitgetrokken. De na aftrek van uitgaven voor noodsteun en herstart resterende middelen (naar verwachting ongeveer € 3 miljoen) zullen worden ingezet voor de transitie van de sector.

Film, Media en Bibliotheek

Op basis van de in 2019 vastgestelde Film- en Mediavisie zet de gemeente ook in 2022 in op het versterken van het Rotterdamse film- en mediaklimaat. Met het oog op samenhang in het stelsel van ondersteuningsinstrumenten is een centraal aanspreekpunt ingericht voor de verdere ontwikkeling en uitvoering van het film- en mediabeleid, het Rotterdam Film and Media Office (RFMO).

In augustus 2022 is de deadline voor het indienen van plannen voor de nieuwe vijfjarige concessieperiode van de Rotterdamse lokale omroep. Volgens de geldende procedure moet de gemeenteraad vervolgens een advies uitbrengen aan het Commissariaat van de Media. In februari 2023 start de nieuwe concessieperiode.

Het voornemen de Centrale Bibliotheek ingrijpend te vernieuwen wordt in 2022 verder uitgewerkt. Het team dat in juli 2022 de prijsvraag voor het schetsontwerp wint, krijgt tot medio 2023 de gelegenheid dit verder uit te werken tot een voorlopig ontwerp. Tijdens de verbouwing, vanaf 2025 tot en met de oplevering in 2029 wordt de bibliotheek tijdelijk gehuisvest aan de Librijesteeg.

 

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

De Film- en Mediavisie heeft als doel de middelen die beschikbaar zijn voor het stimuleren van de sector, effectief en efficiënt in te zetten en beter te laten aansluiten op de huidige ontwikkelingen. De gemeente wil hiermee een kwalitatieve toename van film- en mediaproducties realiseren die Rotterdam en de verhalen van de stad en haar bewoners tonen. Rotterdam wil een toekomstbestendige mediasector realiseren die de bewoners informeert en inspireert, en die ertoe bijdraagt dat Rotterdammers mediacompetent zijn.
In een breder perspectief wil het college bereiken dat alle Rotterdammers met zo min mogelijk belemmeringen toegang hebben tot informatie, kennis, taal en cultuur via diverse media.

Voor de Bibliotheek Rotterdam is het beleid een goede spreiding over de stad te hebben. Onderdeel is onder meer een vestiging in het Kunstenpand op Zuid, die eind 2020 geopend is. Het besluit tot ingrijpende verbouwing van de Centrale bibliotheek wordt in 2022 verder geconcretiseerd tot een schetsontwerp. Na de ruim dertig jaar van zijn bestaan is het gebouw toe aan vernieuwing zodat het weer volledig kan voldoen aan de in de loop van de jaren gewijzigde functie van de bibliotheek. De Bibliotheek Rotterdam speelt een belangrijke rol bij het vergroten van de kansengelijkheid voor Rotterdamse kinderen en jongeren, binnen en buiten het onderwijs, o.a. door bij te dragen aan het verminderen van laaggeletterdheid.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten MediaRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves200000

Bijdragen rijk en medeoverheden 2 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves20.50321.85921.85221.87821.87821.878

Apparaatslasten 474 522 514 514 514 514
Inhuur 3 21 21 21 21 21
Overige apparaatslasten 8 17 12 12 12 12
Personeel 463 484 482 482 482 482
Intern resultaat -5 -26 -26 -26 -26 -26
Intern resultaat -5 -26 -26 -26 -26 -26
Programmalasten 20.034 21.363 21.363 21.389 21.389 21.389
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 7 0 0 26 26 26
Overige programmalasten 70 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 19.957 21.363 21.363 21.363 21.363 21.363
Saldo voor vpb en reserveringen -20.502 -21.859 -21.852 -21.878 -21.878 -21.878
Saldo voor reserveringen -20.502 -21.859 -21.852 -21.878 -21.878 -21.878
Reserves34000000

Onttrekking reserves 0 0 0 0 0 0
Toevoeging reserves 0 0 0 0 0 0
Vrijval reserves 340 0 0 0 0 0
Saldo -20.162 -21.859 -21.852 -21.878 -21.878 -21.878

Financiële bijstellingen

Bijstellingen MediaBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 -21.835 -21.839 -21.864 -21.864 -21.864
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 -24 -13 -13 -13 -13
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -24 -13 -13 -13 -13
Begroting na wijzigingen -21.859 -21.852 -21.878 -21.878 -21.878

Toelichting financiële bijstellingen

Technische wijzigingen
De wijziging betreft een herverdeling van eerdere, meerjarige, taakstellingen over de verschillende taakvelden van het programma Cultuur, sport en recreatie. 

Omschrijving taakveld

Het gemeentebestuur werkt aan een stad met een sterk cultureel klimaat. Cultuur is van groot belang voor de economische positie van Rotterdam in binnen- en buitenland, maakt de stad aantrekkelijk voor bewoners,bezoekers en bedrijven en draagt bij aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Het gemeentebestuur wil, omwille van een sterk cultureel klimaat, optimale omstandigheden creëren voor de productie van kunst en cultuur, voor de toegankelijkheid ervan en voor het delen van informatie, kennis en middelen. Onder kunst en cultuur verstaan we meer dan alleen beeldende kunst, theater, dans, muziek, musea en film. Ook de bibliotheek, culturele evenementen, de creatieve industrie en het beleidsveld Toerisme behoren tot het culturele domein.

Om de doelen op het terrein van kunst en cultuur te bereiken, maakt de gemeente beleid, zoals het bibliotheekbeleid, (gemeentelijk) collectiebeleid, architectuurbeleid, toeristisch beleid en het vierjaarlijkse Cultuurplan.


Tot het taakveld Media behoren:

  • de Bibliotheek Rotterdam
  • de lokale omroep en mediaregeling
  • film-, tv- en mediaproducties, inclusief bijbehorende (culturele) infrastructuur
  • de lokale pers en informatievoorziening, voor zover behorend tot de gemeentelijke bevoegdheid