Eerste Herziening 2022

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Musea - Cultuur Pagina 42

Het cultureel klimaat versterken.

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen.

De afgelopen twee jaar heeft de coronacrisis een zware wissel getrokken op de musea. In het eerste kwartaal van 2022 zijn stap voor stap alle coronamaatregelen komen te vervallen. Dit heeft tot nu toe nog niet geleid tot volledig herstel van de bezoekersaantallen. Ook in 2021 en de eerste maanden van 2022 is er noodsteun beschikbaar gesteld aan Rotterdamse culturele instellingen. De laatste ronde liep in maart 2022 af.

Enkele van de Rotterdamse musea hebben een beroep gedaan op ondersteuning uit het noodfonds.

De verwachting is dat het herstel langzaam maar zeker zal doorzetten. Vanwege de onzekerheid over de ontwikkelingen van het virus is hierover echter niets met zekerheid te zeggen. In de loop van het jaar zal blijken wat het verloop is en of een eventueel vervolg op de noodsteun nodig zal zijn.

Rotterdamse Cultuurvisie
In de Rotterdamse Cultuurvisie; Cultuur ondersteunt de veranderingen in de stad geeft de gemeente de uitgangspunten aan voor het cultuurbeleid op langere termijn. Centraal in het beleid staan inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit. Rotterdam staat voor een culturele sector waarin voor iedere Rotterdammer zonder onderscheid een plek is, als bezoeker, als personeel of als maker. Nieuw aanbod en nieuwe genres krijgen de ruimte. Intensieve samenwerking en wederzijdse verbondenheid zijn kernbegrippen. De thema’s voor het cultuurbeleid voor de langere termijn zijn leidend in de beleidsnota’s, -kaders en -regelingen op het gebied van cultuur in de komende jaren, zoals het beleidskader voor de Bibliotheek, het architectuurbeleid, de popvisie, het Cultuurplan en de regelingen voor projectsubsidies. 

Cultuurplan 2021-2024

Met het Cultuurplan ligt vast welke culturele organisaties in de jaren 2021-2024 kunnen rekenen op een jaarlijkse subsidie van de gemeente. Naast de artistieke betekenis van de aanvragers is hun bijdrage aan de drie beleidsspeerpunten inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit een belangrijk criterium bij de beoordeling van hun plannen voor de periode 2021-2024.

Herstel en transitie na de coronacrisis

In het voorjaar van 2021 deed de Denktank New Deal Cultuur Rotterdam aanbevelingen aan het gemeentebestuur en de cultuursector om de sector overeind te houden (noodsteun zo lang het nodig was) en na het einde van de coronapandemie zo snel mogelijk te laten herstarten en een transitie mogelijk te maken naar meer weerbaarheid, wendbaarheid en veerkracht dan voor corona. Het herstartprogramma is vrijwel afgerond met een stedelijke campagne om publiek weer te attenderen op de culturele activiteiten in de stad. De voorbereiding van het transitieprogramma is gestart en krijgt nog voor de zomer een kick-off.

De Denktank is een initiatief uit de cultuursector zelf. De gemeente heeft dit initiatief omarmd en ondersteund. Mariëtte Hamer, tot begin 2022 voorzitter van de SER, was bereid het voorzitterschap op zich te nemen. Voor de uitvoering van de aanbevelingen heeft het college van burgemeester en wethouders in 2021 € 6,3 miljoen uitgetrokken. De na aftrek van uitgaven voor noodsteun en herstart resterende middelen (naar verwachting ongeveer € 3 miljoen) zullen worden ingezet voor de transitie van de sector.

Renovaties

De gemeente is eigenaar van het gebouw van Museum Boijmans van Beuningen en grotendeels eigenaar van de collectie van het museum. In het gebouw zit asbest en het museum voldoet niet meer in technisch en functioneel opzicht. In mei 2019 is het museum gesloten. Op 16 december 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met een breed gedragen plan voor de renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen. Met deze renovatieaanpak wordt het museum niet alleen van asbest ontdaan en noodzakelijk gerenoveerd; ook wordt een belangrijke vernieuwing gerealiseerd waardoor het museum meer bezoekers zal trekken. In Q3 2022 is het Voorlopig Ontwerp klaar.  

Stadsmuseale functiectie

Op grond van het advies van de RRKC heeft de gemeenteraad in november 2020 besloten de subsidie aan Museum Rotterdam grotendeels te beëindigen en het college te verzoeken een visie te ontwikkelen op een nieuwe stadsmuseale functie (NSF). Hiertoe is in 2021 een richtinggevend kader opgesteld (het rapport Ook van jou!) dat in december 2021 is vastgesteld door de  gemeenteraad. Een kwartiermaker werkt dit nu uit tot een concreet plan voor de governance, organisatie en huisvesting. Tegelijkertijd verzorgt een programmamaker activiteiten rondom de collectie op verschillende plekken in de stad

 

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Musea - CultuurRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves300000

Bijdragen rijk en medeoverheden 3 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves33.01434.02433.52233.82435.55235.295

Apparaatslasten 816 782 772 772 772 772
Inhuur 109 31 31 31 31 31
Overige apparaatslasten 12 25 17 17 17 17
Personeel 695 726 724 724 724 724
Intern resultaat 33 -44 -44 -44 -44 -44
Intern resultaat 33 -44 -44 -44 -44 -44
Programmalasten 32.165 33.286 32.795 33.096 34.825 34.568
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 752 261 261 563 563 306
Subsidies en inkomensoverdrachten 31.413 33.025 32.534 32.534 34.262 34.262
Saldo voor vpb en reserveringen -33.011 -34.024 -33.522 -33.824 -35.552 -35.295
Saldo voor reserveringen -33.011 -34.024 -33.522 -33.824 -35.552 -35.295
Reserves04910000

Onttrekking reserves 0 491 0 0 0 0
Toevoeging reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -33.011 -33.533 -33.522 -33.824 -35.552 -35.295

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Musea - CultuurBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 -33.224 -33.228 -33.530 -35.258 -35.258
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 -309 -294 -294 -294 -37
Bestemmingsreserve Noodfonds Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -309 -294 -294 -294 -37
Begroting na wijzigingen -33.533 -33.522 -33.824 -35.552 -35.295

Toelichting financiële bijstellingen

Bestemmingsreserve Noodfonds
Voor in 2022 te verlenen subsidies voor noodsteun (coronamaatregelen) aan culturele organisaties, worden onttrekkingen aan de hiervoor gevormde bestemmingsreserve nu in de begroting verwerkt. Voor dit taakveld gaat het om een bedrag van € 491.

 

Technische wijzigingen
In taakveld Musea - Cultuur zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn aanpassingen vanwege indexatie is het jaarlijkse budget voor het Depot Boijmans van Beuningen opgehoogd met een bedrag van € 274. Daarnaast is een herverdeling van eerdere meerjarige taakstellingen over de taakvelden van het programma Cultuur, sport en recreatie verwerkt. Voor het jaar 2026 tenslotte, is een technische wijziging verwerkt, waarbij budget (€ 257) is overgebracht naar het programma Algemene middelen.

 

Omschrijving taakveld

Het gemeentebestuur werkt aan een stad met een sterk cultureel klimaat. Cultuur is van groot belang voor de economische positie van Rotterdam in binnen- en buitenland, maakt de stad aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers en bedrijven en draagt bij aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Het gemeentebestuur wil, omwille van een sterk cultureel klimaat, optimale omstandigheden creëren voor de productie van kunst en cultuur, voor de toegankelijkheid ervan en voor het delen van informatie, kennis en middelen. Onder kunst en cultuur verstaan we meer dan alleen beeldende kunst, theater, dans, muziek, musea en film. Ook de bibliotheek, culturele evenementen en de creatieve industrie behoren tot het culturele domein.

Om de doelen op het terrein van kunst en cultuur te bereiken, maakt de gemeente beleid, zoals het bibliotheekbeleid, (gemeentelijk) collectiebeleid, architectuurbeleid, film- en mediabeleid en het vierjaarlijkse Cultuurplan.