Eerste Herziening 2022

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Economische zaken Pagina 46

Economische zaken

Het programma Economische zaken beoogt een sterke Rotterdamse economie door een betere samenwerking van overheid, onderwijs en bedrijfsleven, gericht op een sterkere economische structuur en een grotere arbeidsmarkt. Het programma bestaat uit de taakvelden Economie en Markten. Bij het programma zijn als partners onderwijsinstellingen, ondernemers- en werkgevers(organisaties) betrokken. Als gevolg van economische impact van corona zal voor deze ambitie in 2022 een andere, concernbrede inzet nodig zijn. Deze inzet is gericht op herstel en vernieuwing van de Rotterdamse economie.

TAAKVELD 1

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Economie

Dit taakveld bevat de op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening zoals het bedrijvenloket, het ondernemersloket, het stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers, het aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven, het bieden van financiële steunregelingen voor bedrijven en de Bedrijven InvesteringsZones (BIZ-)bijdrage.

TAAKVELD 2

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Markten

Het realiseren van voor bezoekers en marktvergunninghouders aantrekkelijke Rotterdamse warenmarkten.

TAAKVELD 3

Economische ontwikkeling

Dit taakveld betreft het versterken van de economische bedrijvigheid door:

Een duurzame en veerkrachtige economie door vanuit de transitiepaden te werken aan cruciale en kansrijke sectoren in de stad

Een transitie naar een nieuwe economie voor Rotterdam: digitaal, circulair en gebruik makend van duurzaam opgewekte energie

Transformatie van haven en stad. Rotterdam wordt de innoverende maritieme hoofdstad

Herstel en ontwikkeling van een aantrekkelijke stad en vestigingsklimaat

Invulling van de digitale randvoorwaarden waardoor de transitie naar de nieuwe economie kan worden gerealiseerd

TAAKVELD 4

Economische promotie

Dit taakveld bevat activiteiten met als doel het "op de kaart zetten" van de gemeente, waaronder; promotionele activiteiten gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkers, het aantrekken van overige instellingen ter versterking van het profiel van de gemeente, investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis- en economische relatienetwerken, promotie van toerisme, beurzen en jaarmarkten en Citymarketing inclusief vermakelijkhedenretributies.

Het programma Economische zaken beoogt een sterke Rotterdamse economie door een betere  samenwerking van overheid, onderwijs en bedrijfsleven, gericht op een sterkere economische structuur en  een grotere arbeidsmarkt. Het programma bestaat uit de taakvelden Economie en Markten. Bij het  programma zijn als partners onderwijsinstellingen, ondernemers- en werkgevers(organisaties) betrokken.  Als gevolg van economische impact van corona zal voor deze ambitie ook in 2022 een andere, concernbrede inzet nodig blijven zijn. Deze inzet is gericht op herstel en vernieuwing van de Rotterdamse  economie.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid  Bron
Functiemenging % Streefwaarde N.v.t. LISA
Realisatie 55,4% (2020)
Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar Streefwaarde N.v.t. LISA
Realisatie 142,0 (2020)
Meer informatie over de BBV-indicatoren is te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl

Toelichting BBV-indicatoren

Functiemenging:
De functiemenging geeft de verhouding weer tussen wonen en werken. De economie, vestigingen/ arbeidsplaatsen is harder gestegen dan het aantal woningen/inwoners.

Vestiging van bedrijven:
Het aantal banen per 1.000 inwoners ligt hoger dan het landelijk gemiddelde, echter het aantal vestigingen van bedrijven is lager dan het gemiddelde in Nederland. Dit wordt verklaard doordat Rotterdam bovengemiddeld veel grote bedrijven kent.

Recentere cijfers dan 2020 over functiemenging en vestiging van bedrijven zijn nog niet bekend.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Economische zakenRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves2.3632.8682.0583.6003.6003.600

Bijdragen rijk en medeoverheden 748 383 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 1.616 2.485 2.058 3.600 3.600 3.600
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves32.45538.28231.37926.93125.90325.785

Apparaatslasten 8.648 8.423 8.422 8.418 8.418 8.399
Inhuur 464 235 235 230 230 230
Overige apparaatslasten 104 175 175 175 175 175
Personeel 8.079 8.012 8.012 8.012 8.012 7.994
Intern resultaat 3.021 2.611 2.208 2.208 2.208 2.208
Intern resultaat 3.021 2.611 2.208 2.208 2.208 2.208
Programmalasten 20.786 27.248 20.748 16.305 15.277 15.177
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 8.409 14.961 11.032 7.020 5.992 5.992
Kapitaallasten 123 187 187 187 187 187
Overige programmalasten 23 85 85 85 85 85
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 12.231 12.015 9.444 9.014 9.014 8.914
Saldo voor vpb en reserveringen -30.091 -35.414 -29.321 -23.332 -22.304 -22.185
Saldo voor reserveringen -30.091 -35.414 -29.321 -23.332 -22.304 -22.185
Reserves1.5021.7681501001000

Onttrekking reserves 1.952 1.768 150 100 100 0
Toevoeging reserves 450 0 0 0 0 0
Saldo -28.590 -33.646 -29.171 -23.232 -22.204 -22.185

Toelichting overzicht baten en lasten

Baten
De baten hebben hoofdzakelijk betrekking op marktgelden, inschrijfgelden en leges.

 

Lasten
De lasten vloeien voort uit de uitvoering van diverse activiteiten en projecten ten behoeve van de economische stimulering, Herstel- en Vernieuwingsagenda en toezicht, exploitatie en onderhoud van marktterreinen. 

 

Reserves
De voornaamste onttrekkingen op de reserve betreft de reserve Energietransitie. Hiervoor zijn diverse duurzame projecten opgenomen voor de nieuwe economie, zoals Rotterdam The Hague Innovation Airport, Bleekaarde, Up! Rotterdam en Versnellen Innovatie MKB.

 

Meerjarig verloop
Het meerjarig verloop na reserves daalt met ingang van 2023, vanwege het aflopen van intensiveringen op Werklocaties en nieuw ondernemerschap inclusief Rotterdam Circulair en vanaf 2024, vanwege het aflopen van intensiveringen voor het Herstelplan Economie. Vanaf 2025 loopt eveneens het programma Digitale Voorbeeldstad / CDO Office af.

Bijstellingen per taakveld

Programma / TaakveldMutatie
2022
(€)
Mutatie
2022
(%)
Mutatie
2023
(€)
Mutatie
2023
(%)
Mutatie
2024
(€)
Mutatie
2024
(%)
Mutatie
2025
(€)
Mutatie
2025
(%)
Mutatie
2026
(€)
Mutatie
2026
(%)
Economische zaken3131%-830%-170%-170%20%

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie 806 37% 52 2% 0 0% 0 0% 0 0%
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten 2 0% 2 0% 2 0% 2 0% 2 0%
Economische ontwikkeling -228 2% -181 2% -19 0% -19 0% 0 0%
Economische promotie -267 2% 44 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Omschrijving programma

Wie fijn wil wonen en werken is gebaat bij een stad die zich aanpast aan de nieuwe ontwikkelingen in de economie. Een stad die ook ruimte blijft bieden voor voldoende plekken om te werken en ondernemen, zodat Rotterdam een inclusieve woon-werkstad blijft. Want elke Rotterdammer verdient een kans om zich door werk te ontwikkelen.

2020 en 2021 stonden in het teken van de coronacrisis. De coronacrisis heeft grote impact op de Rotterdamse economie. Het ondernemersklimaat is zwaar aangetast en daarmee staat toekomstige economische groei onder druk. De gevolgen voor de Rotterdamse economie zijn fors. Deze verschillen per sector, maar onder meer de horeca, toerisme, de petrochemische industrie, de culturele sector, het maritieme cluster en de specifieke bedrijfsgroepen ZZP’ers, sociaal ondernemers en start-ups & scale ups ondervonden nadelige gevolgen van de contactbeperkende maatregelen voor vraag naar producten, het stil leggen van productie-processen en het tot stilstand komen van de (internationale) handel. Ook de ontmoetingsfunctie en aantrekkelijkheid van de stad is aangetast.

We blijven onder de vlag van de Herstel- en vernieuwingsagenda Rotterdamse economie inzetten op een toekomstbestendige economie die digitaal, duurzaam en circulair is en op een innovatief hoogwaardig vestigingsklimaat in samenwerking met het bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en andere overheden. 

De komende jaren wordt gewerkt aan herstel en vernieuwing van de Rotterdamse economie aan de hand van zes sporen: 
1.    Human Capital: naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt;
2.    Brede sectorstructuur: naar een veerkrachtige en weerbare economie;
3.    Versnelling transitiepaden digitaal, energie en circulair: naar vernieuwing van de economie;
4.    Aantrekkingskracht stad: herstellen van de ontmoetingsfunctie en stimuleren van de bezoekerseconomie;
5.    Ondernemerschap en innovatie ecosysteem: herstellen en versnellen van de vernieuwing van de economie;
6.    Dienstverlening en launching customer: gemeentelijke dienstverlening en rol als leading en launching customer