Eerste Herziening 2022

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding Pagina 53

Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Doorbreken van de vicieuze circel van armoede.

In 2022 werken we verder aan de Rotterdamse aanpak van armoede ‘Uit de knoop’. Centraal hierbij staat het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede en het voorkomen van achterstanden in het bijzonder bij kinderen. Uit diverse onderzoeken naar de effecten van corona op de samenleving zijn jongeren, zzp’ers en flexwerkers als kwetsbare doelgroepen naar voren gekomen en is gebleken dat kwetsbare Rotterdammers nog kwetsbaarder zijn geworden. Tot op heden zijn de effecten van de coronacrisis op de aanvragen voor hulp en ondersteuning, nog steeds beperkt merkbaar, terwijl er wel meer aanvragen zijn bij de Voedselbank en Kledingbank. De verwachting is dat de coronacrisis wel een na-effect heeft die nog niet zichtbaar is met betrekking tot het ontstaan en vergroten van armoede en schulden.
Inmiddels is het volgende grote probleem aangetreden: inflatie en een enorme stijging van kosten, zoals de energiekosten. Veel Rotterdammers, die nog maar net het hoofd boven water kunnen houden gaan door het ijs zakken. Voor de energiekosten zijn we inmiddels bezig met een toeslag met Rijksgelden(Energietoeslag).

Een aantal belangrijke punten voor 2022:

  • Het belangrijkste voor 2022 is een goede basis leggen voor een nieuw beleidskader dat vanaf 2023 in moet gaan. Een aantal lopende pilots moeten we goed afronden of continueren. Dit geldt onder andere voor de gezinsaanpak die tot en met eind 2022 in 4 wijken in Rotterdam loopt.
  • We zijn aan de slag met het verstevigen van een netwerk rond de mensen die bezig zijn met projecten rondom armoede en schulden in de gebieden met als doel Rotterdammers die met armoede en schulden te maken hebben beter te ondersteunen. We zijn hiermee als eerste in IJsselmonde gestart, deze pilot loopt halverwege 2022 af en moeten we op een goede manier borgen. 
  • We werken aan het verbeteren van de toegang van inkomensondersteunende voorzieningen (programma toegankelijk toekennen). Tegelijkertijd wordt er ook aan digitale manieren gewerkt om deze voorzieningen toegankelijker te maken.
  • We zijn in februari 2022 met zowel de bijzondere leerstoel Kinderarmoede aan de Erasmus Universiteit als het lectoraat Kinderarmoede aan de Hogeschool Rotterdam gestart.
  • Zoals eerder genoemd hebben we in maart 2022 in het kader van de stijgende energieprijzen de energietoeslag toegekend aan alle bijstandsgerechtigden en hebben we daarnaast een digitaal aanvraagproces ingericht voor Rotterdammers tot 140% van het wettelijk minimum. Verder werken we met de afdeling Duurzaamheid in bredere zin aan het thema energiearmoede door bijvoorbeeld het aanbieden van energiebesparende middelen in energieboxen.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijdingRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves5.2197.2947.2947.2947.2947.294

Bijdragen rijk en medeoverheden 187 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 5.032 7.294 7.294 7.294 7.294 7.294
Lasten exclusief reserves73.24166.03956.02656.02656.02856.028

Apparaatslasten 7.512 7.440 6.950 6.950 6.952 6.952
Inhuur 463 515 515 515 515 515
Overige apparaatslasten 108 175 170 170 171 171
Personeel 6.941 6.750 6.266 6.266 6.266 6.266
Intern resultaat 686 903 903 903 903 903
Intern resultaat 686 903 903 903 903 903
Programmalasten 65.043 57.697 48.173 48.173 48.173 48.173
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.467 2.445 1.997 1.997 1.997 1.997
Overige programmalasten -456 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 45.364 38.253 29.222 29.222 29.222 29.222
Subsidies en inkomensoverdrachten 16.668 16.999 16.954 16.954 16.954 16.954
Saldo voor vpb en reserveringen -68.022 -58.746 -48.733 -48.733 -48.734 -48.734
Saldo voor reserveringen -68.022 -58.746 -48.733 -48.733 -48.734 -48.734
Reserves98600000

Onttrekking reserves 986 0 0 0 0 0
Saldo -67.036 -58.746 -48.733 -48.733 -48.734 -48.734

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijdingBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 -58.162 -47.900 -47.900 -47.901 -47.901
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 -583 -833 -833 -833 -833
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -583 -833 -833 -833 -833
Begroting na wijzigingen -58.746 -48.733 -48.733 -48.734 -48.734

Toelichting financiële bijstellingen

Technische wijzigingen
In taakveld Inkomensregelingen - Participatie en Armoedebestrijding zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn:

  • er vindt een structurele wijziging plaats in de toerekening apparaatslasten naar de programma’s Maatschappelijke Ondersteuning en Volksgezondheid en Zorg als gevolg van wijzigingen in de organisatiestructuur ( - € 722 in 2022 en - € 843 vanaf 2023)
  • door een aanpassing in de formatie, benodigd voor de uitvoering van het AOW- en Jeugdtegoed, is er ook budget overgeheveld naar het programma Overhead ( € 141 in 2022)
  • er vindt een structurele wijziging plaats in de toerekening apparaatslasten naar de programma’s (- € 7 in 2022 en  € 10 vanaf 2023)
  • daarnaast hebben er diverse kleine technische wijzigingen plaatsgevonden ( € 5 in 2022)

 

 

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Het bestrijden van armoede raakt vele domeinen: onderwijs, gezondheid, huisvesting, betaald werk. Inkomensondersteuning op maat voor Rotterdammers met een laag inkomen is een onderdeel van de armoedebestrijding. Dit onderdeel bestaat uit het verlenen van individuele bijzondere bijstand van daadwerkelijk gemaakte kosten, collectieve inkomensondersteuning (het AOW- en Jeugdtegoed en de Individuele Inkomenstoeslag) en kwijtschelding van gemeentelijke lasten (Afvalstoffenheffing). Vanuit het perspectief vergroten participatie is de Rotterdampas onderdeel van dit taakveld.