Eerste Herziening 2022

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Overhead - Activering overhead Pagina 65

Overhead - Activering overhead

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Investeringsprojecten worden geactiveerd inclusief de overhead kosten. Dat is in lijn met de voorschriften voor integrale kostentoerekening. Door het activeren van de overheadkosten ontstaat dekking in de exploitatie. Deze dekking wordt onder dit taakveld gepresenteerd.

Dit betreft een taakveld ten behoeve van een zuivere presentatie van de lasten voor overhead. Er is geen relevante voortgang of ontwikkeling te melden.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Overhead - Activering OverheadRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Lasten exclusief reserves-26.221-31.631-27.191-28.209-28.200-28.168

Intern resultaat -26.221 -31.631 -27.191 -28.209 -28.200 -28.168
Intern resultaat -26.221 -31.631 -27.191 -28.209 -28.200 -28.168
Saldo voor vpb en reserveringen 26.221 31.631 27.191 28.209 28.200 28.168
Saldo voor reserveringen 26.221 31.631 27.191 28.209 28.200 28.168
Saldo 26.221 31.631 27.191 28.209 28.200 28.168

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Overhead - Activering OverheadBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 25.101 25.561 26.580 26.580 26.580
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 6.530 1.630 1.629 1.620 1.588
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 6.530 1.630 1.629 1.620 1.588
Begroting na wijzigingen 31.631 27.191 28.209 28.200 28.168

Toelichting financiële bijstellingen

In taakveld Activering Overhead zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn:

  • Doorbelasting van de overhead van projecten (€ 6,5 mln in 2022 en vanaf 2023 € 1,6 mln structureel). Deze wijzigingen zijn technisch van aard: dit taakveld is met ingang van de Begroting 2020 / Tweede Herziening 2019 ingevoerd. Bij investeringsprojecten en grondexploitaties wordt de overheadcomponent geactiveerd (opgenomen op de balans). Dat is in lijn met de voorschriften voor integrale kostentoerekening. Door de kosten voor overhead te activeren ontstaat dekking in de exploitatie en dalen de totale kosten van het programma Overhead.
  • Correctie op een eerder verwerkte indexering  (- € 5 structureel).

 

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving