Eerste Herziening 2022

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Overhead - Audits en control Pagina 66

Overhead - Audits en control

In opdracht van het college of de concerndirectie voert Concern Auditing audits uit op het gebied van doelmatigheid en doeltreffendheid van processen, systemen, projecten, programma’s en organisatieonderdelen. Middelen en Control ondersteunt het bestuur en management van de gemeente Rotterdam bij een verantwoorde inzet van middelen door middel van adviezen vanuit een bedrijfseconomisch perspectief. Hierdoor kan de organisatie sturen, beheersen en beslissen, zodat de organisatie doelen kan realiseren met beschikbare middelen.

Doorontwikkeling stuurinformatie en P&C
De doorontwikkeling van de stuurinformatie omvat meerdere projecten die bijdragen aan een betere sturing van gemeentelijke activiteiten en daarmee tot een meer doeltreffende en doelmatige gemeente Rotterdam.
Voor een goede sturing van de organisatie is het van belang dat periodiek op alle niveaus van de organisatie sturingsgesprekken plaatsvinden, op basis van betrouwbare stuurinformatie die geënt is op de doelstellingen die door het gemeentebestuur zijn bepaald en vastgelegd in de programma’s die in de p&c-documenten worden onderscheiden. De stuurinformatie is beschikbaar in Voortgangsrapportages. Het project werkt aan het automatisch genereren van deze Voortgangsrapportages, dit onderdeel van het project bevindt zich in de testfase. Ook wordt gewerkt aan een Concerndashboard dat dagelijk kan worden geraadpleegd met de meest recente stuurinformatie. Een eerste versie van het Concerndashboard is in mei live gegaan en wordt komend jaar verder doorontwikkeld.

Onderdeel van het project is ook het Verbeteren van de P&C producten. De raad heeft aangegeven de P&C documenten beleidsmatiger en overzichtelijker te willen. In 2020 en 2021 is begonnen met het stap voor stap verbeteren met bijvoorbeeld de Voortgang en de paragraaf Sustainable Development Goals. Met ingang van de nieuwe collegeperiode wordt gestart met een nieuwe opzet van de P&C documenten. Om de begroting overzichtelijker te maken verschuift de sturing van de taakvelden, naar programma's. De programma's zijn hiervoor herijkt. Het raadsvoorstel voor de nieuwe programma's wordt naar verwachting geagendeerd voor de raad op 2 juni. Om de begroting beleidsmatiger te maken worden de doelenbomen en indicatoren van alle programma's herijkt. Het eerste P&C product in de nieuwe opzet de Tweede herziening 2022/ Begroting 2023. 

 

Auditprogramma

Concern Auditing voert, in opdracht van het college en/of de concerndirectie, audits uit op het gebied van doelmatigheid en doeltreffendheid van processen, systemen, projecten, programma’s en beleid.

Jaarlijks wordt een auditprogramma opgesteld. Het auditprogramma 2022 bevat de volgende audits:

Een aantal audits uit het auditprogramma 2021 zal waarschijnlijk doorlopen in 2022. Dit zijn:

  • Uitvoeringstoets op een of meerdere nieuwe collegeambities (n.t.b.)
  • Samenwerkende gemeente
  • Wijk aan Zet
  • Projectaudit op een van de grote projecten (n.t.b.)
  • Organisatie Reflectie bij een of meerdere directies: staan we als rganisatie goed gesteld voor de uitdagingen van de toekomst?

Een audit die doorloopt uit het auditprogramma 2021 is:

  • Digitale weerbaarheid/ veiligheid

Ook in 2022 worden weer audits uitgevoerd, die jaarlijks terugkeren, op de terreinen:

  • Integriteit
  • Informatieveiligheid.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Overhead - Audit & ControlRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves492308308308308308

Bijdragen rijk en medeoverheden 472 308 308 308 308 308
Overige opbrengsten derden 21 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves17.97919.66919.32719.33319.33319.333

Apparaatslasten 17.265 18.740 18.532 18.532 18.532 18.532
Inhuur 599 480 288 288 288 288
Overige apparaatslasten 296 815 764 764 764 764
Personeel 16.369 17.445 17.480 17.480 17.480 17.480
Intern resultaat 439 346 170 157 157 157
Intern resultaat 439 346 170 157 157 157
Programmalasten 275 583 625 644 644 644
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 275 583 625 644 644 644
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -17.486 -19.360 -19.019 -19.025 -19.025 -19.025
Saldo voor reserveringen -17.486 -19.360 -19.019 -19.025 -19.025 -19.025
Saldo -17.486 -19.360 -19.019 -19.025 -19.025 -19.025

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Overhead - Audit & ControlBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 -18.999 -18.944 -18.944 -18.944 -18.944
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 -361 -74 -80 -80 -80
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -361 -74 -80 -80 -80
Begroting na wijzigingen -19.360 -19.019 -19.025 -19.025 -19.025

Toelichting financiële bijstellingen

Technische wijzigingen
Op het taakveld Overhead - Audits en Control zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. Deze technische wijzigingen betreffen formatieoverheveling van programma Overhead naar programma Werk en Inkomen (€ 76), budgetoverheveling binnen programma Overhead met betrekking tot Digitaliseringsagenda (-€ 581 in 2022 en -€ 231 in 2023 t/m 2026) en actualisatie dekking overhead op projecten (€ 144 in 2022, € 80 in 2023 en € 74 in 2024 t/m 2026).

Omschrijving taakveld

In opdracht van het college of de concerndirectie voert Concern Auditing audits uit op het gebied van doelmatigheid en doeltreffendheid van processen, systemen, projecten, programma’s en organisatieonderdelen. Middelen en Control ondersteunt het bestuur en management van de gemeente Rotterdam bij een verantwoorde inzet van middelen door middel van adviezen vanuit een bedrijfseconomisch perspectief. Hierdoor kan de organisatie sturen, beheersen en beslissen, zodat de organisatie doelen kan realiseren met beschikbare middelen.