Eerste Herziening 2022

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Openbaar vervoer Pagina 80

Een goede integratie van de OV-netwerken in reisketens en systemen/diensten bij voorkeur in makkelijke combinaties met voetgangers en fietsverkeer.

Een betere verbinding tussen de OV-netwerken Rotterdam Noord en Zuid en een betere ontsluiting van de rivieroevers.

Een goede toegankelijkheid van de OV-netwerken voor ouderen en minder-validen.

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Gelet op het lage gebruik van het openbaar vervoer als gevolg van de coronacrisis heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) zich genoodzaakt gezien een Transitieprogramma openbaar vervoer in het leven te roepen, waarin diverse bezuinigingen in het openbaar vervoer aanbod voorzien zijn. Hier is dit voorjaar met de raad over gesproken en daarbij stond het streven centraal om het openbaar vervoernetwerk zoveel mogelijk in stand te houden en om bezuinigingsmaatregelen in beginsel van tijdelijke aard te laten zijn. Dit was ook de essentie van de inzet van het college in MRDH-verband.

We zetten in op optimalisatie OV-tracés via de bestaande oeververbindingen. De eerste stap in de gefaseerde verbetering van het rivierkruisende openbaar vervoer op twee belangrijke corridors tussen Rotterdam Zuid en Noord: het OV via de Maastunnelcorridor tussen Zuidplein en Rotterdam Centraal en via de Van Brienenoordbrug tussen Zuidplein, Stadionpark en Kralingse Zoom. Het betreft optimalisatie bestaande OV-verbindingen als eerste stap op weg naar volledige Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)-infrastructuur op langere termijn (bus, tram of metro). Voor een aantrekkelijk OV-product en een snelle en betrouwbare exploitatie zijn busstroken, prioriteitsstelling bij verkeerslichten, verlaagde en andere infrastructurele maatregelen nodig. Het betreft kansrijke relaties voor minimaal HOV-bus – hoogfrequent (minimaal 6 keer per uur), zo veel mogelijk vrijliggend, comfortabel, snel, direct en gestrekt. Het Rijk draagt hier ook financieel aan bij.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Groei OV-gebruik Streefwaarde   In ontwikkeling
Realisatie +2,7% +2,8% -45%      

Toelichting effectindicatoren

Als gevolg van covid-19 is na jaren van recordgroei het aantal reizigerskilometers gedaald met 45%. Het OV is mede door de tijdelijke beschikbaarheidsvergoeding van het Rijk blijven rijden en wordt nog steeds hoog gewaardeerd (de RET werd door klanten gewaardeerd met een 8). Het perspectief van groei inclusief capaciteitsknelpunten op middellange en lange termijn is ongewijzigd.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Openbaar vervoerRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves23.6463.17193939393

Bijdragen rijk en medeoverheden 23.215 1.272 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 125 1.899 93 93 93 93
Overige baten 306 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves51.78557.6299.06410.11210.11610.116

Intern resultaat 3.601 1.323 1.204 -961 -961 -961
Intern resultaat 3.601 1.323 1.204 -961 -961 -961
Programmalasten 48.184 56.305 7.861 11.074 11.077 11.077
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 44.547 55.335 7.138 10.176 10.244 10.266
Kapitaallasten 496 492 587 762 698 676
Overige programmalasten 2.663 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 478 478 135 135 135 135
Saldo voor vpb en reserveringen -28.139 -54.458 -8.972 -10.020 -10.023 -10.023
Saldo voor reserveringen -28.139 -54.458 -8.972 -10.020 -10.023 -10.023
Reserves18.85743.317-329-330-160-160

Onttrekking reserves 18.857 43.655 81 80 250 250
Toevoeging reserves 0 338 410 410 410 410
Saldo -9.283 -11.141 -9.301 -10.350 -10.183 -10.183

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Openbaar vervoerBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 -11.198 -9.301 -10.350 -10.183 -10.183
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 56 0 0 0 0
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 56 0 0 0 0
Begroting na wijzigingen -11.141 -9.301 -10.350 -10.183 -10.183

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast op basis van daadwerkelijke activeringen in 2021, bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen, omslagrente en bouwrente van de jaarschijven. Een volledig beeld van de kredieten is opgenomen in de paragraaf Investeringen.

 

Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor
Voor de planontwikkeling en uitvoering van werkzaamheden in Hoek van Holland is het lastenbudget en de bijhorende onttrekking aan de bestemmingsreserve Buitenruimte station Hoek van Holland Strand met € 158 verhoogd.

 

Technische wijzigingen
Op het taakveld Openbaar Vervoer is er één er technische wijziging verwerkt met een bedrag van € 56. De wijziging heeft betrekking op de doorbelasting van overhead op projecten in 2022.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Dit taakveld betreft het uitvoeren van taken op het gebied van openbaar vervoer, waaronder bus, tram, metro, taxivervoer en veerdiensten en de bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen zoals stations, aanvullend op de verantwoordelijkheden van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag als regionale vervoersautoriteit.