Eerste Herziening 2022

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Wijkteams en Wmo-loketten Pagina 92

Wijkteams en Wmo-loketten

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het informeren en adviseren over en het bieden van toegang tot passende en integrale zorg en ondersteuning.

Integrale aanpak wijkteams.

Het bieden van toegang tot passende en integrale zorg en ondersteuning
Rotterdammers kunnen met hun vraag voor hulp en ondersteuning terecht bij de VraagWijzer, de stedelijke loketten (Centraal Onthaal Volwassenen en het Jongerenloket) of bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Daarnaast kunnen Rotterdammers terecht bij bijvoorbeeld de huisarts, welzijnsorganisatie en alle andere betrokkenen uit het wijknetwerk. Rotterdammers krijgen hier informatie en advies of worden doorgeleid naar verdere ondersteuning, hulp of zorg. Als daar aanleiding voor is krijgt de Rotterdammer bijvoorbeeld een doorverwijzing naar het wijkteam of wordt een indicatie afgegeven voor een specialistische (tweedelijns) aanbieder.

De VraagWijzer
De VraagWijzer is het gratis loket van de gemeente. Rotterdammers kunnen er terecht voor informatie, advies en ondersteuning op uiteenlopende onderwerpen. Contact met de VraagWijzer kan digitaal, telefonisch of persoonlijk aan de balie plaatsvinden. In de eerste helft van 2021 namen er 139.492 Rotterdammers contact op met de Vraagwijzer. In verreweg de meeste gevallen wordt de Rotterdammer vriendelijk en adequaat geholpen: de klanttevredenheid werd in 2021 gewaardeerd met een 8,2.  
 
Het wijkteam
De 43 wijkteams staan centraal in het Rotterdamse stelsel van zorg en ondersteuning. De wijkteams verlenen hulp bij opvoeden, financiën en schulden, huiselijk geweld, geestelijke gezondheidszorg en aan volwassenen, kinderen met een beperking en ouderen. Op de momenten dat er hulp nodig is die het wijkteam zelf niet kan bieden, onderzoekt het team samen met de bewoner of het gezin wat er aan de hand is, wat er moet gebeuren en naar welke specialistische hulp doorverwezen kan worden. De wijkteams bieden op die manier integraal en tijdig professionele ondersteuning aan Rotterdammers met (complexe) problemen in de wijk waar ze wonen en leven. De professionals van de wijkteams hebben als doel de mogelijkheden van Rotterdammers duurzaam te versterken, zodat zij weer zoveel mogelijk op eigen kracht kunnen leven in hun wijk.

Elke wijk in Rotterdam heeft een eigen wijkteam dat de wijk goed kent: de problemen, maar ook de plekken waar de mogelijke oplossingen te vinden zijn. Ze gaan samen met mensen aan de slag om de regie op het eigen leven (terug) te krijgen.

In 2021 zijn er 5.427 Rotterdammers aangemeld voor hulp door het wijkteam bij problemen met bijvoorbeeld opvoeden, financiën en schulden, huiselijk geweld, geestelijke gezondheidszorg, omgaan met een beperking of ouderdom.

Sommige wijkteams hebben te maken met opgelopen wachttijden. Er wordt hard gewerkt om de druk op de wijkteams te verlagen. Zo zetten we extra capaciteit in om de wachttijden te verlagen en wordt met de nieuwe inkoop getracht meer flexibiliteit in te bouwen, zodat we kunnen meebewegen met de toenemende vraag naar zorg en ondersteuning.   

Voor de prestatie-indicatoren voor dit taakveld wordt verwezen naar de Raadsmonitor welzijn, zorg en jeugdhulp, die elk half jaar aan de raad wordt aangeboden. 
 

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Wijkteams en Wmo-lokettenRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves7.2099.0832.2522.2522.2522.252

Bijdragen rijk en medeoverheden 4.986 6.811 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 2.223 2.273 2.252 2.252 2.252 2.252
Lasten exclusief reserves111.554122.581107.505106.438106.447106.447

Apparaatslasten 53.735 59.959 50.218 50.034 50.043 50.043
Inhuur 3.663 5.989 2.930 2.930 2.930 2.930
Overige apparaatslasten 1.352 1.226 1.266 1.266 1.276 1.276
Personeel 48.720 52.744 46.022 45.837 45.837 45.837
Intern resultaat 593 -1.350 -749 -749 -749 -749
Intern resultaat 593 -1.350 -749 -749 -749 -749
Programmalasten 57.226 63.972 58.037 57.153 57.153 57.153
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 55.442 62.191 57.286 57.153 57.153 57.153
Kapitaallasten 777 761 750 0 0 0
Overige programmalasten 4 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 74 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 929 1.020 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -104.345 -113.498 -105.254 -104.186 -104.195 -104.195
Saldo voor reserveringen -104.345 -113.498 -105.254 -104.186 -104.195 -104.195
Reserves3061.000906000

Onttrekking reserves 306 1.000 906 0 0 0
Saldo -104.039 -112.498 -104.348 -104.186 -104.195 -104.195

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Wijkteams en Wmo-lokettenBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 -112.355 -104.491 -104.427 -104.436 -104.436
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 -143 144 241 241 241
Hulpteam Toeslagen 010 Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Rijksbijdrage Wijkrechtspraak Rotterdam Zuid Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -143 144 241 241 241
Begroting na wijzigingen -112.498 -104.348 -104.186 -104.195 -104.195

Toelichting financiële bijstellingen

Hulpteam Toeslagen 010
De apparaatslasten voor het Hulpteam toeslagen 010 van € 6,7 mln voor 2022 zijn begroot. Het betreft zowel baten als lasten. De lasten zullen worden doorbelast aan het Rijk.

 

Rijksbijdrage Wijkrechtspraak Rotterdam Zuid
De Rijksbijdrage 2022 van € 47 voor Wijkrechtsspraak in Rotterdam Zuid is in de begroting opgenomen. Het betreft zowel baten als lasten.

 

Technische wijzigingen
In taakveld Wijkteams en Wmo-loketten zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn:

 • er vindt een structurele wijziging plaats in de toerekening apparaatslasten naar de programma’s. ( € 159 in 2022 tot € 196 in 2026)
 • daarnaast hebben diverse kleine technische wijzigingen plaatsgevonden. (- € 302 in 2022 tot € 45 in 2026)

Omschrijving taakveld

In dit taakveld verantwoordt het college de inzet van basishulp via wijkteams en de toegang tot de specialistische of langdurige ondersteuning.
Basishulp omvat kortdurende (3-12 maanden) begeleiding van Rotterdammers die problemen ondervinden bij:

 • opgroeien en opvoeden
 • financiën en schulden
 • werk en dagbesteding
 • wonen
 • ouder worden
 • leven met een beperking
 • geestelijke gezondheid
 • huiselijk geweld
 • verslavingen

Wanneer er specialistische hulp of langdurige ondersteuning nodig is om de problemen op te lossen, regelt de gemeente toegang tot hulp en ondersteuning door een gespecialiseerde zorgaanbieder.

Voor de prestatie-indicatoren voor dit taakveld wordt verwezen naar de Raadsmonitor welzijn, zorg en jeugdhulp, die in ontwikkeling is. Deze indicatoren hebben betrekking op servicenormen (doorlooptijden) en cliënttevredenheid van de Wmo-loketten en wijkteams.