Jaarstukken 2018

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Concernondersteuning Pagina 48

Het doel van de concernondersteuning is een kwalitatief hoogwaardige en efficiënte organisatie met ondersteunende functies, die samenwerkt met de uitvoerende organisatie-eenheden. Gezamenlijk zetten zij zich in voor het verbeteren van de dienstverlening aan de Rotterdammer. Zo draagt het product concernondersteuning bij aan de collegedoelstellingen.

Doelstellingen product

Dit doet concernondersteuning door:

  • ondersteuning van de bestuurlijke besluitvorming
  • digitalisering en  automatisering van processen
  • financiële ondersteuning en advisering
  • personele ondersteuning en advisering
  • communicatieve ondersteuning en advisering
  • zorg te dragen voor facilitaire voorzieningen
  • inkoopondersteuning en advisering
  • juridische ondersteuning en advisering


Voor meer informatie wordt verwezen naar  de paragraaf Bedrijfsvoering.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten

Overzicht baten en lasten ConcernondersteuningRekening
2017
Oorspr.
Begroting 2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Baten exclusief reserves3.8445.4025.5244.701-823

Totaal baten 3.844 5.402 5.524 4.701 -823
Bijdragen rijk en mede-overheden 836 0 303 1.174 871
Dividenden 1.000 0 1.821 1.861 40
Financieringsbaten 0 0 0 0 0
Opbrengsten derden 2.007 5.402 3.399 1.666 -1.733
Overige baten 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves233.650232.185233.704226.699-7.005

Apparaatslasten 183.589 174.028 191.322 190.199 -1.123
Inhuur 21.283 12.212 20.111 20.025 -87
Overige apparaatslasten 5.150 3.803 3.154 3.165 11
Personeel 157.156 158.012 168.056 167.009 -1.047
Interne Lasten -16.436 -11.609 -21.828 -23.674 -1.846
Beleidspecifiek vastgoed 0 0 0 25 25
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 0 0 0 0 0
Overige doorbelastingen -16.436 -11.609 -21.828 -23.699 -1.871
Programmalasten 66.497 69.767 64.210 60.173 -4.036
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 52.854 54.894 50.229 46.540 -3.689
Kapitaallasten 11.462 12.444 11.701 11.599 -102
Overige programmalasten -108 44 0 -15 -15
Sociale uitkeringen 0 0 0 2 2
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.289 2.384 2.280 2.047 -233
Saldo voor vpb en reserveringen -229.807 -226.784 -228.180 -221.998 6.182
Vennootschapsbelasting00000
Saldo voor reserveringen -229.807 -226.784 -228.180 -221.998 6.182
Mutaties reserves1.9363.6446.5125.501-1.011
Toevoeging aan reserves 2.000 1.000 1.000 1.000 0
Onttrekking aan reserves 3.936 4.644 7.512 6.501 -1.011
Vrijval reserves 0 0 0 0 0
Saldo voor overhead -227.871 -223.140 -221.668 -216.497 5.171

Toerekening overhead aan programma'sRekening
2017
Oorspr.
begroting
2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting 184.493 180.951 180.951 180.951 0
Overhead clustermanagement en ondersteuning 0 0 0 0 0
Niet aan programma's toegerekende overhead -43.378 -42.190 -40.717 -35.547 5.171

Overzicht van afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking saldo
Afwijking baten en lasten -823 -5.994 5.171
1. Diverse baten 911 0 911
2. Interne - en externe dienstverlening -1.733 -2.972 1.239
3. Activiteiten die doorschuiven naar 2019 0 -2.528 2.528
4. Personeel 0 -494 494
Afwijking reserves -1.011 -1.011 0
5. Bestemmingsreserve Informatiebeveiliging -260 -260 0
6. Bestemmingsreserve Innovatie en Digitalisering -112 -112 0
7. Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie -639 -639 0
Saldo voor overhead -1.834 -7.005 5.171

Toelichting op overzicht van afwijkingen

1. Diverse Baten

De vergoedingen voor ziekte en zwangerschappen worden slechts beperkt in de begroting opgenomen. De uiteindelijk ontvangen vergoedingen vallen € 870 hoger uit dan begroot. Daarnaast is er vanuit deelnemingen € 40 meer aan dividenden ontvangen.

 

2. Interne en externe dienstverlening

In 2018 is extra dienstverlening geleverd, zowel aan onderdelen binnen het concern Rotterdam als aan externe partijen. Dit leidt tot een positief resultaat van € 1,2 mln. Het gaat met name om dienstverlening op het gebied van ICT,  Interim management, Communicatie en Juridisch.

 

3. Activiteiten die doorschuiven naar 2019

Over 2018 is er voor diverse activiteiten en projecten sprake van onderbesteding, met name doordat ze (deels) doorschuiven naar 2019. Dit betreft onder andere de Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda. Voor de realisatie daarvan verwijzen wij naar het onderdeel "Bijstellingen". De digitalisering van de WSW dossiers is vertraagd, waardoor de kosten van € 350 pas in 2019 zullen vallen. Op het gebied van ICT is er sprake van een onderbesteding van circa € 1 mln, hetgeen vooral betrekking heeft op het project datalijnen. Door vertraging vindt de oplevering pas in 2019 plaats. Overige doorlopende ICT activiteiten liggen op het gebied van informatiebeveiliging, innovatie en digitalisering. De financiële effecten hiervan zijn opgenomen bij het onderdeel reserves, aangezien de dekking van deze activiteiten uit bestemmingsreserves plaatsvindt.

De kosten die ten laste van de materiële communicatiebudgetten komen vielen € 400 lager uit dan begroot en tenslotte zijn er onderbestedingen bij Concernstaf en Strategie voor in totaal € 850. Een deel van de geplande activiteiten heeft niet plaatsgevonden en/of schuift door naar 2019.

 

4. Personeel

De personele lasten laten ten opzichte van de begroting een onderbesteding zien. Er is sprake van openstaande vacatures die voor sommige functies (bijv. op het gebied van ICT) lastig te vervullen zijn door krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn er minder kosten gemaakt op het gebied van arrangementen, verjonging en dakpanconstructies. Een deel van de afwijking staat dan ook vermeld bij het onderdeel bestemmingsreserves, aangezien de dekking daaruit plaatsvindt.

 

5. Bestemmingsreserve Informatiebeveiliging

In 2018 is het budget voornamelijk gebruikt in het kader van informatiebeveiliging en daaraan gerelateerde activiteiten op het gebied informatiebeheer en fysieke beveiliging. De lagere onttrekking van € 250 komt mede doordat enkele projecten (en daarmee de lasten) doorlopen naar 2019.

 

6. Bestemmingsreserve Innovatie en Digitalisering

De onttrekking aan deze reserve viel lager uit dan begroot omdat een deel van de kosten van het project "Informatiegestuurd Werken" is verschoven naar het project "Data Gedreven Werken", hetgeen een andere dekkingsbron kent.

 

7. Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie

Als gevolg van lagere kosten op het gebied van arrangementen, verjonging en dakpanconstructies is er minder aan deze reserve onttrokken dan begroot.

 

 

Bijstellingen

Overzicht bijstellingen Concernondersteuning8-maands 201810-maands 2018Totaal
Coalitieakkoord: Basispad 1.2180 1.218
Actualisatie Dividend MultiEmployment BV 1.000 0 1.000
Incidentele huisvestingskosten 708 0 708
Inhuur toekomst-robuust jaarrekeningproces 2017 - 2018 - 370 0 - 370
Ramingbijstelling basispad coalitieakkoord overhead - 120 0 - 120
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 48- 4.712- 4.664
Actualisatie dividend MultiEmployment BV en SSC Flex BV 0 821 821
Budget opvoeren Servicepunt Externe Inhuur 0 - 300 - 300
Formatie-uitbreiding Concernstaf - 383 0 - 383
Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda 0 - 5.018 - 5.018
Overhead BCO-CSS 2018 - 169 0 - 169
Project Datawarehouse 0 150 150
Ramingsbijstelling 0 - 365 - 365
Ramingsbijstelling ivm afstemming Interne Levering 0 0 0
ramingsbijstelling Zaaksysteem 600 0 600
Technische wijziging afstemming interne levering 0 0 0
Totaal 1.266 - 4.712 - 3.446

Toelichting op overzicht van bijstellingen

Actualisatie Dividend MultiEmployment BV

Het gemeentelijk beleid is erop gericht dat als de solvabiliteitsratio -de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen - boven de 50% komt, de deelneming dividend uitkeert. Door de positieve resultaten in 2017 kwam de ratio van Multi Employment boven de 50% uit, waardoor is besloten tot een incidentele dividenduitkering van € 1 mln aan de gemeente Rotterdam als enig aandeelhouder van de vennootschap. Deze is bij de 2e herziening in de begroting verwerkt. Ook in de realisatiecijfers over 2018 is het bedrag van € 1 mln aan dividendopbrengsten opgenomen. Zie ook hieronder voor de 2e bijstelling inzake het dividend.

 

Incidentele huisvestingskosten

Bij de tweede herziening 2018 is er binnen programma Overhead melding gemaakt van incidenteel hogere huisvestingskosten van € 3,1 mln. Dit betrof niet activeerbare projectkosten van € 1,7 mln en € 1,4 mln hogere huisvestingslasten als gevolg van een langere overgangsperiode voor de verhuizing van het archief en de dienstverlening van de kredietbank naar de nieuwe Stadhuis XL+ winkel. Deze incidenteel hogere huisvestingslasten van € 3,1 mln zijn verdeeld over diverse producten. Vanuit dit product is een budgetbedrag van € 708 overgeheveld. Voor de uiteindelijke realisatie van deze bijstelling wordt verwezen naar het product concernhuisvesting.

 

Inhuur toekomst-robuust jaarrekeningproces 2017 - 2018

Bestuurlijk bestaat de wens tot het toekomst-robuust maken van het jaarrekeningproces, inclusief verbeteringen in kwaliteit en een procesversnelling ten opzichte van eerdere jaren. Hiervoor is extra capaciteit en een investering in kennis nodig. Door de gepleegde investering is de jaarrekening 2017 van hogere kwaliteit en tijdig aangeboden aan het bestuur. De realisatie is € 140 lager dan de begroting vanwege minder benodigde capaciteit en kennis dan oorspronkelijk werd geraamd.

 

Ramingsbijstelling basispad coalitieakkoord overhead

De onderdelen van het coalitieakkoord zijn geraamd inclusief overhead. De overhead is bij de 2e herziening overgeheveld naar het programma overhead. Voor 2018 betreft dit een bedrag van € 120. De realisatie van de middelen (plus of min) die het gevolg zijn van groei en krimp van het concern zijn niet te herleiden tot de individuele bijstellingen in de begroting.

 

Actualisatie dividend MultiEmployment BV en SSC Flex BV

Bij de tweede herziening is de begroting reeds met € 1 mln bijgesteld in verband met te ontvangen dividend vanuit de deelneming MultiEmployment BV (MER BV). Zie hierboven voor deze bijstelling. Voortschrijdend inzicht liet zien dat het te ontvangen dividend vanuit MER BV € 337 hoger uitviel en dat ook € 484 aan dividend ontvangen zou worden ontvangen vanuit de deelneming SSC Flex BV. Dit extra dividend van in totaal € 821 is in de begroting verwerkt en de realisatie viel uiteindelijk nog € 40 hoger uit.

 

Servicepunt Externe Inhuur

De bijstelling Servicepunt Externe Inhuur van € 300 is gerealiseerd in de vorm van loonkosten. Door een betere personeelsbezetting van het Servicepunt konden externe inhuurkrachten juist en tijdig geworven worden.

 

Formatie-uitbreiding Concernstaf

Dit betreft de loonsom (voor een deel van het jaar) van de formatie uitbreiding bij Concernstaf & Strategie met 10 fte  (4 politiek assistenten, 4 wethouders-secretaresses en 2 gastheren/vrouwen). Alle posities zijn inmiddels ingevuld.

 

Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda

In 2018 is de uitvoering van de Digitaliseringsagenda en HR uitvoeringsagenda gestart. De realisatie laat ten opzichte van de begroting een onderbesteding zien van circa € 1 mln. De onderbesteding is met name het gevolg van vertragingen, de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel en invulling door interne medewerkers. In de paragraaf Bedrijfsvoering en de Monitor ICT projecten wordt een nadere toelichting gegeven op de projecten en programma’s die onder de Digitaliseringsagenda vallen.

De realisatie van de HR Uitvoeringsagenda betreft de vernieuwing gesprekscyclus, ontwikkeling Strategische Personeelsplanning, Leiderschapsontwikkeling, Talentontwikkeling en Digitalisering (MijnHR).

 

Overhead BCO-CSS 2018

Dit betreft de overheadcomponent die in de begroting is verwerkt in verband met de hiervoor genoemde uitbreiding van 10fte bij Concernstaf.

De realisatie van de middelen (plus of min) die het gevolg zijn van groei en krimp van het concern zijn niet te herleiden tot de individuele bijstellingen in de begroting.

 

Project Datawarehouse

Voor de uitvoering van het project Datawarehouse zijn in 2018 middelen overgeheveld vanuit het programma Overhead naar het programma Werk en Inkomen. Met dit project zijn rapportages herbouwd, waarmee de stuur- en verantwoordingsinformatie in de toekomst is gewaarborgd en wordt voldaan aan huidige privacywetgeving en securityrichtlijnen. Het project is begin 2019 afgerond.

 

Ramingsbijstelling

De ramingsbijstelling van € 365 heeft betrekking op realisatie van personele lasten bij het product Concernondersteuning in plaats van bij het product Van Werk Naar Werk.

 

Ramingsbijstelling Zaaksysteem

In 2018 zijn middelen overgeheveld naar volgende jaren, ter dekking van de kapitaalslasten van het project Zaaksysteem fase 2. Eind 2018 is dit project geactiveerd. Inmiddels zijn 52 zaaktypes/processen in het zaaksysteem ondergebracht. Het krediet voor dit project is bij de begroting 2019 goedgekeurd.